ارزیابی غلظت سرمی اسیدسیالیک، پروتئین تام و آلبومین در اسب‌های مبتلا به گورم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

به منظور بررسی سطوح سرمی اسید سیالیک، پروتئین تام و آلبومین در اسب‌های مبتلا به گورم و مقایسه آن با اسب‌های سالم تحقیق  بر روی 29 راس اسب مبتلا به گورم و 27 راس اسب سالم (کشت منفی) در اسب‌داری‌های اطراف تبریز انجام گرفت. اسب‌های بیمار بر اساس نشانه های آزمایشگاهی و بالینی تایید شدند. بعد از تایید آزمایشگاهی از طریق کشت نمونه ها، از دام مذکور نمونه خون از ورید وداج اخذ شده و در هر نمونه خونی تهیه شده پس از جداسازی سرم مقادیر پروتئین تام سرم، آلبومین و اسید سیالیک سرم (اسید سیالیک کل، اسید سیالیک متصل به لیپید و اسید سیالیک متصل به پروتئین) اندازه‌گیری شد. میانگین سطح سرمی پروتئین تام در اسب‌های‌ مبتلا به گورم بطور معنی‌داری بیشتر گروه سالم بود (000/0 p=). ولی افزایش میانگین سطح سرمی آلبومین در گروه بیمار معنی‌دار نبود(208/0 p=). افزایش اسید سیالیک تام سرم، اسید سیالیک متصل به پروتئین و اسید سیالیک متصل به لیپید در گروه بیمار معنی‌دار بود (به ترتیب000/0 p=، 000/0 p= و 001/0 p= ). در گروه بیمار در بررسی همبستگی بین پارامترهای سرمی اندازه‌گیری شده مشخص گردید که فقط ارتباط بین پروتئین تام سرم با اسید سیالیک متصل به لیپید معنی‌دار (به ترتیب521/0 r=  004/0 P=) است و ارتباط بین بقیه پارامترهای سرمی غیر معنی‌دار می‌باشد. نتیجه نهایی اینکه بیماری گورم باعث افزایش سطوح سرمی اسید سیالیک سرم می‌شود. لذا در درمان این بیماران این موضوع باید لحاظ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of serum levels of sialic acid, total protein and albumin in the horses with strangles

نویسنده [English]

  • Hassanpour, A. .
چکیده [English]

The study was conducted on 29 horses with strangles and 27 normal horses (negative culture) to evaluate serum levels of sialic acid, total protein and albumin in the Tabriz area. Patients were confirmed based on clinical and laboratory signs. Blood samples were tacked from jugular vein and were separated serum for measuring of total protein, albumin and sialic acid (total sialic acid, lipid bound sialic acid and protein bound sialic acid) levels in the serum. Mean levels of total protein in horses with strangles was higher than control group significantly (P= 0.000). But the mean serum albumin level in the patient group was higher than the control group of horses no significantly (p= 0.208). In the patient group increasing of total sialic acid, lipid bound sialic acid and protein bound sialic acid were significant (P= 0.000, P= 0.000 and P= 0.001 respectively). The correlation between serum parameters in the patient group was found that only the relationship between serum total protein with lipid bound sialic acid is significant (r = 0.521 and P= 0.004) and between the another serum parameters is not significant. In conclusion, strangles causes an increase in serum levels of sialic acid. Therefore, this issue must be considered in the treatment of these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sialic Acid
  • Total Protein
  • Albumin
  • Strangles