مطالعه اثرات سطوح مختلف شوری بر فراوانی و اندازه سلول‌های کلراید در آبشش ماهی بنی (Barbus sharpeyi) انگشت قد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی توانایی تنظیم اسمزی ماهی بنی توسط سلول‌های غنی از میتوکندری و مطالعه تاثیرات شوری‌های مختلف بر آبشش این ماهی انجام شد. به این منظور تعداد 120 ماهی پس از یک هفته سازگاری به 4 آکواریوم حاوی شوری های 12، 10، 8 و 4 گرم در لیترانتقال داده شدند. نمونه برداری پس از 96 ساعت مواجهه انجام و بافت ها جداسازی وبه مدت 48 ساعت در فرمالین 10درصد ثابت شد. پس از انجام مراحل آماده سازی بافت، برشهایی به ضخامت 5 میکرون تهیه و پس از رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین توسط میکروسکوپ نوری مطالعه گردید. مشاهدات نشان داد که سلول‌های کلراید در ماهی بنی بیشتر بر روی قاعده فیلامنت‌ها قرار داشته و کمتر روی لاملا دیده می شود. تعداد و اندازه سلول‌های موکوسی و کلراید با بالارفتن غلظت نمک افزایش یافته و در برخی تیمارها تغییرات معنی‌دار داشت. تعداد سلول‌های موکوسی در غلظت 12 گرم در لیتر، نسبت به نمونه‌های گروه کنترل و غلظت 4گرم در لیتر بصورتمعنی‌دار افزایش یافت، اما با سایر تیمارها تفاوت معنی‌داری نشان نداد. در مورد سلول‌های کلراید نیز تنها تیمار 12 گرم در لیتر با نمونه‌های شاهد در تعداد سلول‌ها و اندازه اختلاف معنی‌دار داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of different levels of salinity on number and size of chloride cells in gill of Benny fingerling (Barbussharpeyi)

نویسنده [English]

  • Koohkan, O. .
چکیده [English]

This study was accomplished to evaluate osmotic regulation ability of Benny fish by mitochondria-rich cells and study of the effect of salinity in different levels on their gill. For this purpose, 120 fish transferred into four aquariums containing 4, 8, 10 and 12 g/l salinity, after a week adaptation. Sampling was carried out after 96hrs and tissues prepared and fixed in 10% formalin for 48hrs. After tissue processing, 5µm sections were prepared and stained with haematoxylin and eosin and studied by light microscope. The observations showed most presence of chloride cells in basement of filament and lower in lamellae of Barbussharpeyi. Chloride cells and mucosal cells increased in size and number with salt concentrations increasing and showed significant different in some treatments (P<0.05). Mucosal cell number in12 g/l concentration showed significant increasing compared to both control group and 4 g/l concentration, but no significant difference with other treatments. In chloride cells, only 12 g/l treatment showed a significant difference (p<0/05) compared to control group in number and size.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barbussharpeyi
  • Gill
  • Choloride cell
  • Salinity
  • Osmoregulation