تعیین غلظت کشندگی متوسط (LC50) داروی ضد عفونی کننده آکوا استارت و بررسی آسیب‌شناسی آبشش در بچه ماهی قزل‌آلای‌رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

آکوا استارتیک ماده ضدعفونی کننده بر پایه پراسید استیک برای اولین بار در ایران با قابلیت استفاده در صنعت آبزی پروری تولید شده است. این مطالعه به منظور تعیین میزان غلظت کشندگی متوسط(LC50) آکوا استارت طی 96 ساعت  و سپس بررسی ضایعات احتمالی آسیب­شناسی بافت آبشش در بچه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان صورت گرفت. این مطالعه با تعداد 510 عدد بچه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان با میانگین وزنی 01/0± 33/1 گرم در ظروف 30 لیتری در شرایط استاتیک انجام شد. ماهیان به مدت 96 ساعت تحت تاثیر غلظت­های 65، 75، 80، 85، 95، 100، 110 و 115 میلی گرم در لیتر آکوا استارت قرار گرفتند. LC50داروی آکوا استارت با جمع آوری میزان تلفات در تیمارها در طول 96 ساعت با استفاده از آنالیز پروبیت برابر 4/89 میلی‌گرم در لیتر محاسبه شد. تغییرات رفتاری مشاهده شده در ماهیان طی دوره آزمایش در مقایسه با گروه شاهد شامل شنای دهان باز، حرکات جهشی، کف‌زی شدن، واژگونی، شنا درسطح آب، تجمع در اطراف پمپ هوا، افزایش ترشح موکوس و مرگ دهان باز بود. پس از قرارگیری بچه ماهیان تحت غلظت‌های کشنده آکوا استارت بافت آبشش از لحاظ آسیب­شناسی بافتی با پدیده‌هایی نظیر نکروز سلول‌های پوششی، هیپرپلازی، پرخونی و چسبندگی و چماقی شدن تیغه‌های آبششی ثانویه همراه بوده اما در غلظت‌های بالاتر، صدمات شدیدتری ازجمله نکروز وسیع سلولی مشاهده شد. درصد مرگ و میر بچه ماهیان با افزایش مدت زمان مواجهه و افزایش غلظت آکوا استارت افزایش یافت که بیانگر افزایش اثرات سمیت این ماده است. این تحقیق می تواند پایه انجام آزمایشات مزرعه‌ای برای این محصول ضدعفونی‌کننده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of AquaStart median lethal dose (LC50) as a disinfectant agent and study of the gill pathological effects on fry rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسنده [English]

  • Hooshangi, R., Soltani, M., Hosseini Shekarabi, S.P. .
چکیده [English]

Aquastart is introduced as a peroxide-based disinfectant agent in aquaculture industries of Iran for the first time. This study was designed to determine the median lethal dose (LC50) for 96 hours and histopathological finding in gill tissue. On fry rainbow trout. The research was carried out by 510 rainbow trout fry with an average weight of 1.33±0.01 grin 30 liter tanks under static conditions. Fish was exposed to 65, 75, 80, 85, 95, 100, 110 and 115 ppm concentrations of Aquastart for 96 hours. LC50 value of 89.4 mg/L was estimated for Aquastart by collecting the mortality of fish during 96 hours with using of probity analysis. It was found that in the lethal concentrations of Aquastart abnormal symptoms such as open-mouthed swimming, flashing, gasping for air, sinking to the bottom, balance gone, turned upside down and open-mouthed death were observed in comparison to control group. The histological investigation showed a range of histopathological alternations in gills tissue including epithelial cells necrosis, hyperplasia, hyperemia, lamellar adhesion and clubbing of at the tip of secondary gill lamellae. However, the severity of these alternations increased with increasing of the doses of Aquastart and extensive necrosis was observed in this regard. The highest mortality rate was obtained with increasing duration of exposure and concentration of Aquastart, according to increased toxicity of the agent. This study will be the basis of in vivo research for this disinfectant agent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disinfectant
  • Median lethal dose (LC50)
  • Rainbow trout
  • Peracetic acid
  • Aquastart
- افضلی، ف.، شریف پور، ع.، سلطانی، م.، ابطحی، ب. (1389):  بررسی تغییرات بافتی کبد، کلیه و آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). ناشی از حمام با ماده ضد عفونی کننده آکواجرم. فصلنامه علمی تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده، 1(1): 70-63.

2-  جوینده، ف.، صادق پور، ع، خارا، ح.، پژند، ذ. (1392): تعیین LC50 و ارزیابی اثرات ضد عفونی کنندگی پرمنگنات پتاسیم بر بار میکروبی پوست و بافت شناسی آبشش بچه ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella). فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژی وتکوین جانوری، 7(1): 49-66.

3- فتح الهی، ر.، خارا، ح.، پژند، ذ.، ماسوله، ع.، حلاجیان، ع.، مشتاقی، ب. (1389): تعیین غلظت کشندگی Lc5096h کلرید سدیم و اثرات آن بر بافت آبشش بچه تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus). مجله علوم زیستی واحد لاهیجان، 4(3): 65-72.

4- مشتاقی، ب.، نظامی، ش.، خارا، ح.، پژند، ذ.، حلاجیان، ع.، فتح الهی، ر.، حویق، ز. (1391): تاثیر سمیت حاد سولفات مس و پرمنگنات پتاسیم بر آبشش و کبد بچه تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus). مجله علمی-پژوهشی زیست شناسی دریا، 4(15): 1-12.

5- Ahne, W., Held, C., (1980): Untersuchungen über die viruzide Wirkung von Actomarâ K30 auf fish pathogene Viren. Tierärztl. Umsch 35: 308–318.

6- Alam, M. S., Teshima, S., Ishikawa, M., Koshio, S., Yaniharto, D. (2001): Methionine requirement of juvenile Japanese flounder Paralichthys olivaceus estimated by the oxidation of radioactive methionine. Aquacult. Nutr. 7(3): 201-210.

7- Altinok, I., (2004): Toxicity and therapeutic effects of chloramine-T for treating Flavobacterium columnare infection of goldfish. Aquacult. 239(1): 47-56.

8- Bills, T. D., Marking, L. L., Dawson, V. K., Rach, J.J., Howe, G.E. (1988): Effects of Environmental Factors on the Toxicity of Chloramine-T to Fish. US Fish Wildl Serv Invest Fish Control 96:1–6.

9- Farhangi, M. (2014):  Effect of Copper sulphate on behavioral and histopathological changes in roach, Rutilus rutilus caspicus. Caspian J. Environ. Sci. 12(1): 73-79.

10- Garcia, L. M. B., Garcia, C. M. H., Pineda, A. F. S., Gammad, E. A., Canta, J., Simon, S. P. D., Santiago, C. B. (1999): Survival and growth of bighead carp fry exposed to low salinities. Aquacult. Int. 7(4): 241-250.

11- Jayachandran, K., Pugazhendy, K. (2009):  Histopathological changes in the gill of Labeo rohita (Hamilton) fingerlings exposed to atrazine. American-Eurasian J. Sci. Res. 4: 219-221.

12- Klinger, R., Floyd, R. F. (2002): Introduction to freshwater fish parasites. Document CIR716. Institute of Food and Agricultural Science. University of Florida, 1-13.

13- Monarca S., Richardson S.D., Feretti D., Grottolo M., Thruston A.D., Zani C., Navazio G., Ragazzo P., Zerbini I., Alberti A. (2002): Mutagenicity and disinfection by-products in surface drinking water disinfected with peracetic acid. Environ. Tox. Chem. 21: 309-318.

14- Mohammed, V. S. N., Sheriff, A. M., Mohideen, S. A., Azmathullah, M. N. (2012): Toxicity of formalin on behaviour and respiration in Danio rerio. Int. J. Environ. Sci. 2(4): 1904.

15- Pascho, R.J., Landolt, M.L., Ongerth, J.E. (1995): Inactivation of Renibacterium salmoninarum by free chlorine. Aquacult. 131: 165–175.

16- Pedersen, L. F., Meinelt, T., Straus, D. L. (2013): Peracetic acid degradation in freshwater aquaculture systems and possible practical implications. Aquacult. Engin. 53: 65-71.

17- Rach, J. J., Gaikowski, M. P., Ramsay, R. T. (2000): Efficacy of hydrogen peroxide to control parasitic infestations on hatchery-reared fish. J. Aquat. Anim. Health 12(4): 267-273.

18- Roberts, R.J. (2012): Fish pathology. 4th edition. Wiley-Blackwell, UK. 590 p.

19- Roque, A., Yildiz, H. Y., Carazo, I., Duncan, N. (2010): Physiological stress responses of sea bass (Dicentrarchus labrax) to hydrogen peroxide (H2O2) exposure. Aquacult. 304(1): 104-107.

20- Sanchez-Ruiz, C., Martínez-Royano, S., Tejero-Monzón, I., (1995): An evaluation of the efficiency and impact of raw wastewater disinfection with peracetic prior to ocean discharge. Water Sci. Technol.  32: 159–169.

21- Smail, D. A., Grant, R., Simpson, D., Bain, N., Hastings, T. S. (2004): Disinfectants against cultured Infectious Salmon Anaemia (ISA) virus: the virucidal effect of three iodophors, chloramine T, chlorine dioxide and peracetic acid/hydrogen peroxide/acetic acid mixture. Aquacult. 240(1): 29-38.

22- USEPA (U.S. Environmental Protection Agency).,( 2007):  Anthrax spore decontamination using hydrogen peroxide and peroxyacetic acid. Available at: http://www.epa.gov/pesticides/factsheets/chemicals/hydrogenperoxide_peroxyaceticacid_factsheet.htm (Accessed September 2011).

23- United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) (2009): Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). United Nations Publications.

24- Wagner, E. J., Arndt, R. E., Billman, E. J., Forest, A., Cavender, W. (2008): Comparison of the efficacy of iodine, formalin, salt, and hydrogen peroxide for control of external bacteria on rainbow trout eggs. North Am. J. of Aquacult. 70(2): 118-127.

25- Wakabayashi, H.,(1993): Columnaris disease. In: Inglis, V., Roberts, R.J., Bromage, N.R. (Eds.), Bacterial Diseases of Fish. Blackwell Scientific, Osney Mead, Oxford, UK, 23-39.

26- Waldrop,T., Gearheart, M., Good, C., (2009): Disinfecting recirculating aquaculture systems: postharvest cleaning. Hatch. Int. 3: 38-39.

27- Warner, J.C.,  Anastas, P.T.  (1998): Green Chemistry: Theory and Practice. Oxford University PressInc., NewYork, p. 135.

28- Wedemeyer, G. (1971): The stress of formalin treatments in rainbow trout (Salmo gairdneri) and coho salmon (Oncorhynchus kisutch). J. Fish. Res. Board Can.28(12): 1899-1904.

29- OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). (1993):  OECD Guidelines for Testing of Chemicals OECD, Organization for Economic. Paris.