بررسی اثرات عصاره گیاه کامیفورا میرا در ترمیم آسیب تجربی عصب سیاتیک در خرگوش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

اعصاب محیطی ساختارهای هستند که مکرر تحت تأثیر ضایعات ضربه­ای قرار می­گیرند. میرا گیاهی که در طب سنتی کاربرد فراوانی دارد از خانواده BURSERACEAE می­باشد. این گیاه در گذشته به صورت گسترده در درمان تب، دردهای معده، بیماری­های کیسه صفرا، عفونت­های پوستی، آمنوره، درد، دیسمنوره، تومورها، دردهای قفسه سینه و نیش زنبور در هند، چین، ایتالیا و یونان مورد استفاده قرار می­گرفته است. در این مطالعه تعداد 30 سر خرگوش نر بالغ از نژاد نیوزلندی مورد استفاده قرار گرفت. تحت بیهوشی عمومی، عصب سیاتیک اندام حرکتی راست قطع ­گردید و سپس با استفاده از نخ 0- 6 تک رشته­ای، لبه­های قطع شده عصب سیاتیک همدهانی ایجاد ­شد. سپس خرگوش­ها به6 گروه 5 تایی تقسیم شدند. گروه 1 (گروه کنترل) درمانی بر روی آن صورت نگرفت، گروه 2 تحت درمان با پایه ژل (اوسرین) قرار گرفت، گروه 3 تحت درمان با کامیفورا 5/2 درصد، گروه 4 تحت درمان با پلاسمای کامیفورا 5 درصد ، گروه 5 کامیفورا 10 درصد قرار گرفت، گروه 6 تحت درمان کامیفورا20درصد قرار گرفت. بعد از 45 روز از محل عصب سیاتیک آزرده شده نمونه­های بافتی برای ارزیابی تغییرات آسیب­شناسی بافتی برداشته شد و آنالیز آماری صورت گرفت. در این مطالعه پارامترهایی مثل خونریزی، التهاب، پرخونی و فیبروپلازی بررسی گردید. بر طبق نتایج به دست آمده در این مطالعه، عصاره گیاه کامیفورا میرا با درصد 5/2 و 5% دارای اختلاف معنی دار با سایر گروه ها می باشد. بر اساس نتایج به­دست آمده عصاره گیاه کامیفورا میرا دارای اثرات التیام بخشی مناسب و قابل قبولی بر روند ترمیم آسیب عصب سیاتیک در خرگوش می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of nerve regeneration of Commiphora myrrha extract on experimental sciatic nerve injury in rabbit

نویسنده [English]

  • Aizadeh, R., Abedi, Gh., Ashrafi, J., Mansoori, K. .
چکیده [English]

Peripheral nerves are structures frequently affected by traumatic lesions. Neural tissue is one of the most important tissues of the body which recovers extremely sluggishly after being injure. The resin of Commiphora myrrha (Burseraceae) has been used for several centuries for the treatment of various diseases in the traditional medicines of India, China, Rome, Greece and Babylon. They are used in indigenous medicines for the treatment of wound, pain, arthritis, fractures, obesity, parasitic infection and gastrointestinal diseases. In this study, 30 New Zealand 35-36 weeks old and weighing 2.5-3 kg male rabbits were used, and randomly divided into four groups (A, B, C, D, E and F) of 5 rabbits each, according to the procedure performed. Group A (control), group B (userin), group C (commiphora 2.5%), group D (commiphora 5%), group E (commiphora 10%), group F (commiphora 20%). The animal was anesthetized and in all groups the nerve was sharply cut, and then anastomosed with nonabsorbable 6/0 material suture. For evaluation reoair healing, 45 days after surgery, nerve samples were sent to laboratory. In this study some parameters such as bleeding, inflammation, hyperemia, and fibroplasia were evaluated. There is significant difference between groups C and D with others groups. The results show commiphora has positive effect on sciatic nerve regeneration in rabbits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commiphora myrrha extract
  • Sciatic nerve
  • Rabbit
 

1-      Bakhiet, AO., Ibrahim, EA. (2006): Response of bovans chicks to c myrrha, glycyrrhiza glabra or Their Mixture. J. Biolog. Sci. 6:950-3.

2-      Campbell, WW. (2009): Evaluation of peripheral nerve injury. Euro.J. Pain Suppl. 3(2):37-40.

3-      Fraternale, D., Sosa, S., Ricci, D., Genovese, S., Messina, F., Tomasini, S. (2011)):Anti-inflammatory, antioxidant and antifungal furanosesquiterpenoids isolated from Commiphora erythraea (Ehrenb.) Engl. Resin. J. Fitoterapia. 82(4):654-61.

4-      Hanuš, LO., Řezanka, T., Dembitsky, V.M., Moussaieff, A. (2005): Myrrh-commiphora chemistry. J. Biolog. Sci.149(1):3-28

5-      Helal, E.G., Mahmoud, A., El-Badawy, E.E., Kahwash, A.A. (2005): Effect of Commiphora myrrha extract on some physiological parameters and histological changes in diabetic albino rats. Egyp. J.l Hosp.l Med. 20:148-62.

6-      Kelly, W., Jubb. K., Kenned, P., Palmer, N. (1933): Pathology of domestic animals. 3ed. P: 123-130.

7-      Lemenih, M., Abebe, T., Olsson, M. (2003): Gum and resin resources from some Acacia, Boswellia and Commiphora species and their economic contributions in Liban, south-east Ethiopia. J. Arid. Envir. 55(3):465-82

8-      Omar,A., Elmesallamy, G.S., Eassa, S. (2005): Comparative study of the hepatotoxic, genotoxic and carcinogenic effects of praziquantel distocide & the natural myrrh extract Mirazid on adult male albino rats. J. Egyp. Soci. Parasi. 35(1):313-29.

9-      Omer, S., Adam, S., Mohammed, O. (2011): Antimicrobial activity of Commiphora myrrha against some bacteria and Candida albicans isolated from gazelles at King Khalid Wildlife Research Centre. J.Med. Plants. 10:65-71

10-  Shen, T., Li, G.H., Wang, X.N., Lou, H.X. (2012): The genus  Commiphora : A review of its traditional uses, phytochemistry and pharmacology. J. Ethnoph.142(2): 319-330.

11-  Su, S., Hua, Y., Wang, Y., Gu, W., Zhou, W., Duan, J.A. (2012) Evaluation of the anti-inflammatory and analgesic properties of individual and combined extracts from Commiphora myrrha, and  Boswellia carterii. J. ethnoph.139(2):649-56.

12-  Tucker, A.O. (1986): Frankincense and myrrh. J Econ. Botany40(4):425-33.

13-  Ubillas, R.P., Mendez, C.D., Jolad, S.D., Jian, L., King, S.R., Carlson, T.J., (1999): Antihyperglycemic furanosesquiterpenes from Commiphora myrrha. Planta. medica.65(8):778-9

14-  Xu, J., Guo, Y., Zhao, P., Xie, C., Jin, D.q., Hou, W. (2011): Neuroprotective cadinane sesquiterpenes from the resinous exudates of Commiphora myrrha. J. Fitoterapia. 82(8):1198-201.

15-  Xu, J., Guo, Y., Zhao, P, Guo, P., Ma, Y., Xie, C.(2012): Four new sesquiterpenes from Commiphora myrrha  and their neuroprotective effects. J. Fitoterapia. 83(4):801-5.