تأثیر غلظت‌های مختلف عصاره آبی مرزنجوش در آسیب تحت حاد ناشی از استرس اکسیداتیو کادمیم در کلیه موش صحرایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

با توجه به ایجاد آسیب ‌کلیوی توسط کادمیوم، هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر حفاظتی عصاره‌آبی مرزنجوش در آسیب کلیوی توسط کادمیوم در موش‌صحرایی بود. 30 سر موش‌صحرایی نر نژاد ویستار به­طور تصادفی به 5گروه برابر شامل کنترل و گروه‌های تیمار 1 تا 4 (T1-T4) تقسیم شدند. گروه T1 کلرید کادمیوم (mg/kg2) را بطور داخل صفاقی و گروه‌های T2، T3 و T4 به ترتیب علاوه بر کادمیوم، عصاره‌آبی مرزنجوش را با دوزهای  mg/kg 500 و125،250 از طریق تزریق داخل صفاقی دریافت کردند. در روز آخر حیوانات وزن‌کشی شده و نمونه خون آنها برای تهیه سرم جدا گردید، سپس با دوز بالای تیوپنتال سدیم آسان­کُشی شدند. کلیه­های چپ برای اندازه‌گیری مالون­دی­آلدئید، و کلیه راست برای انجام مطالعات آسیب شناسی در فرمالین‌بافر 10% پایدار شدند. در پایان دوره، کمترین وزن‌متوسط متعلق به گروه T1 بود و این اختلاف با سایر گروه‌ها معنی­دار بود. اختلاف آماری معنی­داری از لحاظ میزان مالون‌دی­آلدئید بافت کلیه بین گروه T1 با گروه‌های کنترل و T4 وجود داشت (041/0P=). غلظت آنتی‌اکسیدان سرم در گروه T4 بیشترین میزان (45/51±91/1198) و در گروه T1 با کمترین مقدار (76/40±41/796) میکرومول بر میلی‌لیتر مشاهده شد که دارای اختلاف معنی­دار بودند (036/0P=). در آسیب‌شناسی بافتی ضایعاتی شامل دژنراسیون توبول‌ها، نکروز و تجمع سلولهای التهابی مشاهده شد. در گروه‌های T1، T2، T3، کنترل و گروهT4  آسیب وارده به کلیه‌ها به ترتیب با شدت زیاد تا درجات کمتر آسیب، مشاهده شد. بنابراین، نتایج مطالعه نشان داد عصاره مرزنجوش با دوز mg/kg 500 می‌تواند به میزان قابل توجه از آسیب‌های کلیوی ناشی از کلریدکادمیوم در موش‌صحرایی جلوگیری کند.     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of the different concentrations of aqueous extracts of Origanum vulgaris in subacute damage of oxidative stress caused by cadmium in kidney of rat

نویسنده [English]

  • Raeeszadeh, M., Mortazavi, P., Khademi, N., Falah, M.M. .
چکیده [English]

Due to kidney damage cadmium, this study was an attempt to investigate the protective effect of aqueous extracts of marjoram cadmium in kidney. 30 male Wistar rats divided into 5 equal groups randomly: control and treatment groups 1 to 4 (T1-T4), respectively. T1 group was administrated at 2 mg/kg cadmium chloride intraperitoneal and T2, T3 and T4 groups in addition to cadmium aqueous extract of marjoram at a dose of 125, 250, 500 mg/kg, respectively. On the last day, the animals were weighed and blood samples for serum preparation were isolated. So that the animals were euthanized with overdose of thiopental. The right kidney was used to measure malondialdehyde and the left one was fixed in formalin-buffer 10% to pathologic studies. The results showed that the T1 group had the lowest average body weight. The different weight between the T1 group and control, 250 and 500 mg/kg of extract was significant. The MDA difference between T1 Group, T4, and control group was significant (P=0.041).  The TCA concentration in T4 group was the highest of 1198.91 ± 51.45 and in T1 was the lowest average 796.41 ± 40.76 µmol/ml and the difference was significant (P=0.036). The pathological damage was graded with the degeneration of tubules of kidney, necrosis and accumulation of inflammatory cells. The high to low scoring damage was found in Group T1, T2, T3, C and T4 respectively. According to the findings, 500 mg/kg of O. vulgaris extract can prevent kidney damage caused by cadmium chloride in rats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kidney damage
  • oxidative stress
  • Cadmium
  • aqueous extract of marjoram
  • Rat
- رادگری کاشانی، ا.، انصــاری، م.، مهران نیا، ک .(1392): بررسی اثرات ناهنجاری زایی عصاره گیاه دارویی مرزنجوش بر جنین هــــای موش سوری، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، 71(8):  508-502. 

2- زربان، ا.، ملکانه، م.، حسن پور، م.، نجاری، م. ت.، آباد، م. (1383): ارزیابی خواص آنتی ‌اکسیدان 28 مورد از گیاهان دارویی ایران،مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 11(1) (پیاپی 18):13-5: 

3- Alma, M.H., Mavi, A., Yildirim, A., Digrak, M., Hirata, T. (2003): Screening chemical composition and in vitro antioxidant and antimicobial activities of the essential oils from Origanum syriacum L.Growing in Turkey. Biol. Pharm. Bull. 26: 1725 - 9.

4- Asagba, S.O., Adaikpoh, M.A., Kadiri, H., Obi, F.O. (2007): Influence of aqueous extract of  Hibiscus sab dariffa L. petaloncadmium toxicity inrats. Biol. Trace. Elem Res. 115:45–57.

5- Asagba, S.O., Eriyamremu, G.E., Adaikpoh, M.A., Ezeoma, A. (2004) : Levels of lipid peroxidation, superoxide dismutase, and Na+/K+ ATPase in some tissues of rats exposed to a Nigerian-like diet and cadmium. Biol Trace Elem Res. 100(1):75-86.

6- Aslam, K., Samra, B., Saeed, R., Khan Anwar H.G. (2011): Antiurolithic activity of Origanum vulgare is mediated through multiple pathways. BMC Complement Altern Med. 11: 96.

7- Benzie, IFF., Strain, J.J. (1996): The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as a measure of antioxidant power: The FRAP assay. Analyt Biochem. 239: 70-76.

8- Järup, L., Alfvén, T., Persson, B., Toss, G., Elinder, CG. (1998): Cadmium may be a risk factor for osteoporosis. Occup Environ Med. 55(7):435-9.

9- Hatami VM. Secret health with herbs. 5nd ed. Esfahan: Fahmideh Shahid Publishing; 2002 : 250-258.[Persian]

10- Herak-Kramberger, C.M., Sabolic, I. (2001): The integrity of renal cortical brush-border and basolateral membrane vesicles is damaged in vitro by nephrotoxic heavy metals. Toxicology. 156(2-3):139-47.

11- Ivanova, D., Gerova, D., Chervenkov, T., Yankova, T. (2005): Polyphenols and antioxidant capacity of Bulgarian medicinal. plants. J. Ethnopharmacol. 96: 145 - 50.

12- Manca, D. (1991). Studies on lipid peroxidation in rat tissues following administration of low and moderate doses of cadmium chloride. Toxicology. 67:303–23.

13- Naser, A., El Sawy Usama, Y., Shaheen Waheed, A., Filimban Waleed, H., El Malki Eslam, A.  Header  and Mohamed E. El-Boshy. (2015): Antiurolithic and antihypertensive activities of Origanum vulgaris on urolithic rats. J. Med. Plants Res. 9(38): 986-997

14- Nordberg, G.F. (1984): Chelating agents and cadmium toxicity: problems and prospects. Environ Health Perspect. 54: 213–8.

15- Ocaña-Fuentes, A.1., Arranz-Gutiérrez, E., Señorans, F.J., Reglero, G. (2010): Supercritical fluid extraction of oregano (Origanum vulgare) essentials oils: anti-inflammatory properties based on cytokine response on THP-1 macrophages. Food Chem Toxicol. 48(6):1568-75.

16- Ognjanović, B.I., Marković, S.D., Ethordević. N.Z., Trbojević, I.S., Stajn , A.S., Saicić, Z.S.(2010): Cadmium-induced lipid peroxidation and changes in antioxidant defense system in the rat testes: protective role of coenzyme Q(10) and vitamin E. Reprod Toxicol. 29(2):191-7

17- Padulois, S. (1997): Proceeding of the IPGRI International Workshop on Oregano. Rome. Italy: 84 - 6.

18- Papageorgio, G., Botsoglou, N., Govaris, A., Giannenas, I., Iliadis, S., Botsoglou, E.( 2003): Effect of dietary oregano oil and α-tocopheryl acetate supplementation on iron-induced lipid oxidation of turkey breast, thigh, liver and heart tissues. J. Anim. Physiol. Anim. Nutr. 87: 324 - 35.

19- Renugadevi, J., Milton Prabu, S. (2009): Naringenin protects against cadmium induced oxidative renal dysfunction in rats. Toxicology. 256:128–34.

20- Rikans, L.E1., Yamano, T.(2000): Mechanisms of cadmium-mediated acute hepatotoxicity : J Biochem Mol Toxicol. 14(2):110-7.

21- Satoh, K. (1987): Serum lipid peroxide in cerebrovascular disorders determined by a new colorimetric method. Clin. Chim. Acta. 90: 37-43.

 

22- Sen Gupta, R., Sen Gupta, E., Dhakal, B.K., Thakur Ahnn, J. (2004): Vitamin C and vitamin E protect the rat testes from cadmium-induced reactive oxygen species. Mol. Cell. 17: 132-139.

23- Shaikh, Z.A., Vu, T.T., Zaman, K. (1999): Oxidative stress as a mechanism of chronic cadmium induced hepatotoxicity and renal toxicity and protection by antioxidants. Toxicol. Appl. Pharmacol. 154:256–63.

24- Steinar, D., Senoo, H., Wake, K., Kari, H., Blomhoff, R. (2003): Several culinary and medicinal herbs are important sources of dietary antioxidants. J. Nutr. 133: 1286 - 90.

25- Stohs, S.J., Bagchi, D . (2010): Oxidative mechanisms in the toxicity of metal-ions. Free Radic Biol Med. 18:321–36.

26- Waalkes, MP. (2000): Cadmium carcinogenesis. J. Inorg. Biochem. 79:241–4.

27- Wang, Z., Zhang, Z., Fu, Z., Luo ,W., Zhang, X. (2004): Flow-injection chemiluminescence determination of aminomethylbenzoic acid and aminophylline based on N-bromosuccinimide-luminol reaction. Talanta. 27. 62(3):611- 20.

28- Wätjen, W., Beyersmann, D. (2004) : Cadmium-induced apoptosis in C6 glioma cells: influence of oxidative stress. Biometals. 17(1):65-78.