ارزیابی برخی پارامترهای بیوشیمایی سرمی کبد در تشخیص گاوهای مبتلا به کلانژیت و کلانژیوهپاتیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

کلانژیت و کلانژیوهپاتیت می‌توانند منجر به نارسایی کبد در نشخوارکنندگان ‌گردند و بیوپسی کبد مطمئن‌ترین راه تشخیص آنهاست که روشی تهاجمی و پرهزینه می‌باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی شاخص‌های بیوشیمی کبد در گاوهای مبتلا به کلانژیت و کلانژیوهپاتیت، مقایسه حساسیت و ویژگی آنها با بیوپسی و تخمین احتمال وقوع این بیماری‌ها با استفاده از رگرسیون لجستیک بیزین است. تعداد 90 نمونه سرم و کبد از دو کشتارگاه استان تهران جمع­آوری شد که بعد از بررسی آسیب شناسی مقاطع کبد، مجموعا 14 نمونه مبتلا شامل کلانژیت (7 مورد) و کلانژیوهپاتیت (7 مورد) و 19 عدد سالم و بقیه مبتلا به سایر جراحات ارزیابی شدند. سپس میزان فعالیت‌ سرمی آنزیم‌های کبدی مانند AST، ALT، ALP، GGT، PON1 و PKC و نیز غلظت سرمی NEFA و BHB اندازه‌گیری گردیدند. درستی تشخیصی هر پارامتر ارزیابی شد و نهایتا رگرسیون لجستیک بیزین برای آنالیز تغییرات این متغیرها در گاوهای مبتلا و براساس مدل استفاده از بهترین متغیرها استفاده گردید. در این مطالعه، میزان PON1 در گروه مبتلا به کلانژیت تغییری نداشت و در کلانژیوهپاتیت نسبت به گروه کنترل افزایش غیرمعنی دار نشان داد (05/0< P). میزان فعالیت سرمی PKC نیز در گروه مبتلا به کلانژیت و کلانژیوهپاتیت نسبت به گروه کنترل کاهش یافت ولی این کاهش معنی دار نبود (05/0< P). NEFA در گروه مبتلا به کلانژیت افزایش غیرمعنی دار (05/0< P) و BHB در گروه مبتلا به کلانژیوهپاتیت کاهش معنی دار را نشان داد (05/0 P<). براساس مدل رگرسیون لجستیک، ALT، ALP، GGT، NEFA، BHB و PON1 متغیرهایی هستند که می‌توانند برای محاسبه احتمال کلانژیوهپاتیت استفاده شوند.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of some of the liver biochemical parameters in the diagnosis of dairy cows with cholangitis and cholangiohepatitis

نویسنده [English]

  • Ahmadi, M., Safi, S., Mortazavi, P., Rokni, N. .
چکیده [English]

Cholangitis and cholangiohepatitis may lead to liver failure in ruminants and biopsy is the most reliable test for diagnosis although it is an invasive and costly procedure. The objective of this study was: 1) to evaluate the liver biochemical parameters in cows with cholangitis and cholangiohepatitis, 2) to compare their sensitivities and specificities with biopsy and 3) to estimate their odds ratios using Bayesian logistic regression. A total of 90 serum and liver samples were collected from two slaughterhouses around Tehran and after pathological examination of the liver sections, a total of 14 samples were diagnosed as cholangitis (n=7), cholangiohepatitis (n=7) and 19 cases were considered as healthy and the remained ones had other pathological injuries. The activities of liver enzymes including AST, ALT, ALP, GGT, PON1, PKC as well as NEFA and BHBA concentrations in the serum samples were measured. Bayesian logistic regression was used to analyze the changes of the studied variables in cows with cholangitis and cholangiohepatitis compared to the healthy cows based on the best model. In the present study, PON1 activity had no change in the cholangitis group but showed an insignificant increase (P>0.05) in cows with cholangiohepatitis compared to the control group. PKC serum activity decreased in both cholangitis and cholangiohepatitis groups, insignificantly (P>0.05). NEFA showed an insignificant increase in cholangitis (P>0.05) and BHB had a significant decrease in cholangiohepatitis group (P<0.05). According to logistic regression model, ALT, ALP, GGT, NEFA, BHBA and PON1 are the variables which can be used for prediction of cholangiohepatitis. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cow
  • Cholangitis
  • Cholangiohepatitis
  • Liver biochemical parameters