بررسی الگوهای مقاومت آنتی بیوتیکی در اشرشیاﻛﻠﻲهای جدا شده از جوجه‌های ﮔﻮشتی مبتلا به کلی باسیلوزیس نسبت به ده آنتی بیوتیک رایج در صنعت طیور ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

کلی باسیلوزیس یکی از مهمترین بیماری‌های باکتریایی پرندگان است که باکتری اشرشیاکلی (E.coli) عامل ایجاد کننده آن می‌باشد. این بیماری سالانه خسارت اقتصادی فراوانی را به صنعت طیور وارد می­کند. عوامل ضد میکروبی مختلفی به منظور کاهش ضررهای ناشی از این عفونتاستفاده می شود. اما در طی دهه‌های اخیر، افزایش مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها سبب گسترش ژن­های مقاوم و در نتیجه افزایش مقاومت آنتی بیویتکی باکتری‌ها گردیده است که منجر به کاهش کارایی داروها شده است. هدف از این مطالعه تعیین الگوی مقاومت دارویی در178 جدایه اشرشیاﻛﻠﻲ جدا شده  از 40 گله جوجه ﮔﻮﺷﺘﻲ مبتلا به کلی باسیلوزیس در استان اردبیل می‌باشد. الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی تمامی جدایه‌ها نسبت به ده آنتی بیوتیک مهم ورایج در صنعت طیور ایران با استفاده از روش انتشار از دیسک (Disc diffusion) تعیین گردید. درصد مقاومت نسبت به تتراسایکلین، اریترومایسین، تریمتوپریم-سولفادیازین (سولتریم)، انروفلوکساسین، نئومایسین، دانوفلوکساسین، کلیستین، آمپی سیلین، فلورفنیکل و لینکواسپکتین به ترتیب 43/99، 75/97، 34/80، 53/77، 84/75، 66/69، 54/68، 11/60، 99/58 و 52/36 مشاهده شد. 51 الگوی مقاومت دارویی در بین 178 جدایه اشیرشیاکلی نسبت به  10 آنتی یبوتیک پرمصرف در صنعت طیور شناسایی گردید که 142 جدایه (78/79%) به بیش از یک الگو تعلق داشتند، در حالیکه36جدایه دیگر (22/20%) هر کدام فقطبه یک الگو تعلق داشتند. نتایج این بررسی نشان داد که مقاومت جدایه‌ها نسبت به اکثریت داروهای با مصرف رایج در صنعت طیور ایران بالا می‌باشد که لزوم اجرای قوی طرح پایش ملی برای مقاومت ضد میکروبی و مصرف اصولی آنتی بیوتیک هاضروری به نظر می­رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of antibiotic resistance patterns in Escherichia coli isolated from broiler chickens with colibacillosis to ten antibacterial agents commonly used in the Iranian poultry industry

نویسنده [English]

  • Azizpour, A., Saeidi Namin, V. .
چکیده [English]

Colibacillosis is one of the most important of bacterial diseases in poultry industry with huge economic losses that is caused by Escherichia coli. Various antimicrobial agents were used in order to reduce the losses associated with colibacillosis infection. But in recent years, enormous use of antibiotics in poultry medicine has been increased antimicrobial resistance among bacterial strains that lead to reduce efficacy of drugs. The purpose of this study was to determine the Antibiotic resistance rate of 178 E. coli isolated from 40 broiler flocks with clinical signs of colibacillosis in Ardabil province, northwest of Iran. The Antibiotic resistance pattern of isolates to ten antibacterial agents commonly used in the Iranian poultry industry was determined by disc diffusion test. According to the results, resistance rates to tetracycline, erythromycin, trimethoprim - sulphadiazine (sultrim), enrofloxacin, neomycin, danofloxacin, colistin, ampicillin, florfenicol and lincospectine were 99.43%, 97.75%, 80.34%, 77.53%, 75.84%, 69.66%, 68.54%, 60.11%, 58.99% and 36.52%, respectively. There were 51 drug resistance patterns among 178 E. coli isolates to ten antibacterial agents commonly used in the poultry industry that 142 isolates (79.78%) belonged to more than one pattern, whereas 36 isolates (20.22%) each isolate belonged to one pattern only. The results of this study show the high frequency of resistance to antimicrobial agents commonly used in the Iranian poultry industry. So, National monitoring programs is strongly needed for antimicrobial resistance and rational use of antibiotics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Colibacillosis
  • Escherichia coli
  • Antibiotic resistance pattern
  • Broiler chickens