مطالعه تأثیر اسید فولیک بر برخی از شاخص‌های اسپرم متعاقب القا ایسکمی ـ بازخونرسانی در بیضه موش صحرایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

ایسکمی ـ بازخونرسانی  بازگشت مجدد خون به بافت ایسکمیک می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تجویز اسید فولیک بر عملکرد بیضه متعاقب القا ایسکمی ـ بازخونرسانی در موش صحرایی بالغ می­باشد. این تحقیق روی 36 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار در محدوده سنی 300-250 گرم صورت گرفت. موشها به طور تصادفی به 6 گروه 6تایی تقسیم شدند: گروه کنترل: که هیچ دارویی دریافت نکردند گروه شم: هیچ دارویی دریافت نکرده و هر روز به حجم مساوی سایر گروه‌ها آب مقطر به صورت خوراکی دریافت کردند. گروه IR: که تا زمان ایجاد IR هیچ دارویی دریافت نکرد و بعد از 1 هفته تحت عمل جراحی جهت ایجاد ایسکمی قرار گرفت. گروه چهارم، پنجم و ششم: 1 هفته قبل از ایجاد ایسکمی اسید فولیک به ترتیب (2، 5 و10میلی گرم/ کیلوگرم)به صورت روزانه گاواژ شد و بعد از اتمام 1 هفته  تحت عمل جراحی جهت ایجاد ایسکمی قرار گرفت. بعد از آسان کشی  موشها، قسمت دم اپیدیدیم خارج شد و بلافاصله در داخل 5 سی‌سی محیط HBSS قرار گرفت و به مدت 20 دقیقه در دمای ۳۷ درجه‌سانتی‌گراد بر روی hot plate اگرمخانه گذاری شد و بعد از آن ارزیابی متغیرهای اسپرم (شمارش تعداد اسپرم و حیات اسپرم و تحرک اسپرم) انجام شد. نتایج آماری مربوط به درصد حرکت پیشرونده اسپرم، درصد حیات اسپرم و غلظت اسپرم در واحد حجم  بین گروه درمانی اسید فولیک اختلاف معنی‌داری)05/0>p) را نسبت به گروه IR نشان می‌داد. براساس نتایج به دست آمده به‌نظر می­رسد که اسیـد فولیـک می­تواند اثرات مناسب و قابل قبولی در پیشگیری از آسیب ایسکمی ـ بازخونرسانی بیضه موش صحرایی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of folic acid on sperm parameters on testicular ischemia-reperfusion injury in rat

نویسنده [English]

  • Fakouri, A., Asghari, A., Akbari, Gh. .
چکیده [English]

Ischemia reperfusion definition is the return of blood to ischemia tissue. In this study, the effects of folic acid as a drug, on testicular function in adult rats were studied after induction ischemia/reperfusion.In this study, 36 male Wistar rats, the weight range between 250-300gr, were selected and divided  into 6 equal groups randomly.The Control group: The Group has not received any medication and every day the same volume of distilled water were administered like other groups andafter a week the abdominal cavity was opened and the left testicle was removed.The Sham group: The group has not received any medication andevery day the same volume of distilled water were administered like other groups and after a week the abdominal cavity was openedand after removal of testicle from the scrotum and replacing, the abdominal cavity reclosed .I/Rgroup:The group has not received any medication until indication of ischemia/reperfusion and every day the same volume of distilled water were administered like other groups and after 1 week the abdominal cavity was opened, and left testicular vein and artery was constricted  for 1 hour thus the experimental ischemia reperfusion was induced and after 24 hour, the abdomen was opened and the left testis along with the left epididymis was extracted. 4th,5th,6th group: these groups were administered orally with (2, 5 & 10 mg/kg) of folic acid for 1 week, the abdominal cavity was opened, and left testicular vein and artery was constricted for 1 hour thus the experimental ischemia reperfusion was induced and after 24 hours the abdomen was opened and the left testis along with the left epididymis was extracted. After the rats were euthanized the epididymis were removed and then by scissors were cut into small pieces to allow sperm comfortable out there and immediately placed in 5 ml HBSS environment and for 20 minutes on a hot plate was incubated at 37°C and then evaluate sperm parameters (sperm count and sperm vitality and motility) were performed.The data were statistically analyzed and statistics on the percentage of progressive motility, sperm viability and sperm concentration per unit volume of folic acid showed significant difference (p<0.05) compared to I/R group.Based on the results obtained, it seemsFolic acid can behave appropriate and acceptable effects to Prevention of Ischemia-reperfusion injury in rat testis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Testicle
  • Ischemia/ reperfusion
  • Folic Acid
  • Rat