ارزیابی خاصیت آنتی‌باکتریال لفاف‌های بسته‌بندی نانو نقره اصلاح شده با فتوکاتالیست TiO2 به روی کله پاچه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

کله‌پاچه یک غذای سنتی ایرانی  است.  با توجه به بار میکروبی این فرآورده و شرایط طبخ غیر بهداشتی، در این تحقیق برای اولین بار از پوشش‌های نانو نقره بر پایه دی اکسید تیتانیوم در جهت کاهش بار میکروبی محصول استفاده گردیده است. تاثیر این پوشش‌ها در جهت کاهش بار میکروبی کله پاچه با پوشش‌های نانو نقره با غلظت‌های مختلف مقایسه گردید. در تحقیق مذکور کله پاچه (۱۰۰ گرم آن ۱۵ گرم چربی و ۹۰ میلی گرم کلسترول ) از فروشگاه شهروند تهیه و سپس از هر قسمت از کله پاچه مقدار 10گرم جدا و چرخ گردید و بعد از همگن شدن با پوشش‌های نانو نقره در سایز به طور میانگین حدود ۶۲ نانومتر در  غلظت‌های  ppm۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ در روزهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و در غلظت‌های ppm ۳۰۰۰ و ۳۵۰۰ و۴۰۰۰ و نیز روزهای ۱ و ۲ و ۳ روز شمارش کلی میکروبی انجام گرفت. برای اندازه‌گیری نانو ذرات از (FESEM) و همچنین ((FTIR برای تعیین نوع پیوندهای شمیایی استفاده گردید. نتایج  نشان داد نوع فیلم بسته‌بندی و مدت زمان نگهداری در یخچال oC4، بر ماندگاری کله پاچه موثر بوده به طوریکه با حضور نانو ذرات نقره در پوشش بسته‌بندی بار میکروبی ثابت مانده و با افزایش زمان نگهداری هیچ تغیری مشاهده نشد. نتایج نشان داد که غلظت‌های ppm  ۳۵۰۰ و ppm  ۴۰۰۰ نانو ذره نقره در حفظ میزان نسبی باکتری اشریشیا کلای  در ۴ روز آزمایش بر روی کله پاچه تاثیر بیشتری نسبت به سایر غلظت‌های نانو نقره دارند (۰۵/۰p< ).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of anti-bacterial property of modified Nano silver packaging with Photocatalyst TiO2 in sheep’s head and trotters

نویسنده [English]

 • Sharifan, A., Beheshti Zadeh, R., Ahari, H.*, Anvar, A. .
.
چکیده [English]

Head and trotters sheep is traditional food in Iran. This product has very microbial load then for first time determine to done it. The current study was designed to evaluate application of silver nanoparticles, as an antimicrobial agent. Effect of Nano silver packaging in reduce microbial load in head and trotters compare with Control sample in the Refrigerator for 4°C for 1,2,3,4 days. Minced Head and trotters sheep (100g of product has 15 g fat, 90 ml⁄gr Cholesterol). this product has bought at Shahrvand mall. Nano - silver coating based on titanium dioxide was used to reduce the microbial load of the product. some Nano-coating of silver on titanium dioxide at a concentration of ppm 1000, 2000, 3000, 3500 and 4000 used at this study. For measurement nanoparticles size used Field Emission Scanning Electron Microscope (fesem) and to know Chemical bond used. The results showed The concentrations of silver nanoparticles ppm 4000 ppm 3500 on Escherichia coli maintaining the relative amounts of byproducts in four days of testing on impact (p<0.05). Average of nanoparticle was.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ead and Trotters sheep
 • Titanium dioxide
 • Silver Nanoparticles
 

۱. اهری، ح.، انوار، الف.، شکری، الف.، بیات، م.، طلاکش، ف.، صادقی، م.، رحمان نیا، ه. (1391): بررسی اثر نانوذرات نقره بر زمان ماندگاری زعفران ایرانی با استفاده از پوشش های بسته بندی نانو SNP 103/3 بر خواص میکروبی و رهایش ذرات نانو به محصول نهائی، مجله پاتو بیولوژی مقایسه ای، 9 (4):802 -793.

۲. اهری، ح.، محمدی، ح.، انوار، س.، توماری، الف.، قجربیگی، پ. (1395): ارزیابی بسته بندی با پوشش‌های ۳% و ۵% نانونقره بر پایه دی   اکسید تیتانیوم در رشد قارچی نان های مصرفی، مجله علوم غذایی و تغذیه، 13 (1):86 -75.

۳. پیرو موسوی، ف.، حیدری نسب، الف.، هاشمی پور رفسنجانی، ح.، چشمه گز، ر. (1392): بررسی اثر فیلم‌های حاوی نانو ذرات نقره بر زمان ماندگاری رطب مضافتی، مجله علوم غذایی وتغذیه، 10 (4):71 -65.

۴. ستاری نجف آبادی، م.، مینایی، س.، افشاری، ح.، عزیزی، م. (1388): تاثیر بسته بندی با فیلم های نانویی بر ویژگی های ارگانولیپتیکی و میکروبی نان، مجله علوم تغذیه و صنایع و غذایی ایران، 4 (4): 74-65.

۵. سلطانی، م.، اهری، ح.، عطایی، م. (1389): اثر ممانعت کنندگی ذرات نانو نقره بر برخی از باکتری های بیماری زای ماهی:استرپتوکوکوس اینیایی.لاکتوکوکوس گارویه، یرسینیا راکری، مجله طب دامی ایران، 51 (1):48 -29.

۶. ستاری، م.، مینایی، س.، عزیزی، الف.، افشاری، ح. (1388): تاثیر بسته بندی با فیلم های نانویی بر ویژگی های ارگانولپتیکی و میکروبی نان، مجله علوم تغذیه و صنایع و غذایی ایران، 4 (4): 74-65.

                                                                                              

۷. مرادی، الف.، بینش، م. (1388): بررسی تاثیر استفاده از نانو ذرات نقره ودی اکسید تیتانیوم در بسته بندی پلی اتیلنی مورد استفاده در نگهداری خرمای مضافتی بر روی تغییرات میکروبی آن طی ۶ ماه، مجله زیست فناوری میکروبی دانشگاه آزاد، 4 (2) :52 -45.

 

۸ . ولی پور، م.، موسویان، م.، مرتضوی، س. (1388): تاثیر بسته های محتوی نانوذرات نقره بر مشخصه های میکروبی وظاهری زرشک در مقایسه با بسته های پلی اتیلن معمولی، مجله پژوهش های علوم وصنایع غذایی ایران، 5 (2): 87 .75-

 

 1. Akbar‚ A.‚ Anal‚ A.k. (2013): Prevalence and antibiogram study of Salmonella and Staphylococcus aureus in poultry meat. Asian. Pac. J. Trop. Biomed. 3)2(:163-168.    
 2. Azlin‚ S.‚ Cruz-Romero‚ M.C.‚ Cummins‚ E.‚ Kerry‚ J.P., Morris‚ M.A. (2016): The potential use of a layer-by-layer strategy to develop LDPE antimicrobial films coated with silver nanoparticles for packaging applications. J. Colloid Interface Sci.461:239-248.                          
 3. Cozzolino‚ C.A.‚ Nilsson‚ F., Lotti, M., Sacchi, B., Piga, A., Farris, S. (2013): Exploiting the nano-sized features of microfibrillated cellulose (MFC) for development of controlled-Release packaging. Colloids Surf  B Biointerfaces. 110:208-216.                       
 4. Kuuliala‚ L.‚ Pippuri‚ T., Hultman‚ J., Auvinen, S.M., Kolppo, K.‚ Nieminen‚ T.‚ Karp, M., Bjorkroth‚ J., Kuusipalo‚ J.‚ Jaaskelainen‚ E. (2015): Preparation & antimicrobial characterization of silver-containing packaging materials for meat. Food Packaging and Shelf Life. 6:53-60.
 5. Martins, N.C., Freire, C.S., Pinto‚ R.J., Fernandes, S.C., Neto‚ C.P., Silvestre‚ A.J., Causio, J.‚ Baldi‚ G.‚ Sadocco‚ P., Trindade, T. (2012): Electrostatic assembly of Ag nanoparticles onto nanofibrillated cellulose for antibacterial paper products. Cellulose. 19(4):1425-1436.    
 6. Martinez‚ A., Lagaron, J., Ocio, M. (2012): Development and characterization of silver-based antimicrobial ethylene-vinyl alcohol copolymer (Evoh) films for food-packaging applications. J. Agric. Food Chem. 60(21):5350-5359.
 7. Patino, J.H., Henriquez‚ L.E.‚ Restrepo‚ D.‚ Mendoza‚ M.P.‚ Lantero‚ M.I.‚ Garcia‚ M.A. (2014): Evaluation of polyamide composite casings with silver-zinc crystal for sausages packaging. Food packaging and shelf life. 1:3-9.
 8. Sharafi Soltani‚ M.‚ Vadood‚ R.‚ Nourdahr‚ R. (2012): Study on the antimicrobial effect of nanosilver tray packaging of minced beef at refrigerator temperature. Glob. Vet. 9(3):284-289.