مقایسه آسیب‌شناسی اثر عصاره‌های سالویا شریفی و سالویا ویرگاتا بر هیپرلیپیدمی در موش صحرایی نر بالغ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

هدف از مطالعه حاضر مقایسه اثر عصاره گیاه سالویا شریفی و سالویا ویرگاتا بر چربی‌های سرم و ضایعات آسیب‌شناسی کبد در موش‌های صحرایی نر بالغ هیپرلیپیدمیک بود. 40 سر موش صحرایی بالغ نر ویستار بطور تصادفی به 4 گروه 10تایی: کنترل، هیپرلیپیدمیک، هیپرلیپیدمیک تیمار با  mg/kg200 عصاره سالویا ویرگاتا و  هیپرلیپیدمیک تیمار با  mg/kg200عصاره سالویا شریفی تقسیم شدند. جیره پرچرب به مدت 1 ماه خورانده شد. سپس 2 موش از هر گروه انتخاب و وجود هیپرلیپیدمی با  اندازه‌گیری کلسترول و تری گلیسرید سرم تایید شد.  دو گروه‌ آخر، عصاره‌ها را به مدت 21 روز به صورت خوراکی دریافت کردند. در پایان آزمایش، خونگیری از قلب جهت بررسی کلسترول، تری گلیسیرید، HDL، LDL سرم و نمونه گیری بافت کبد جهت بررسی آسیب‌شناسی صورت گرفت. داده‌ها توسط تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی آنالیز شدند. نتایج نشان داد که عصاره سالویا شریفی سبب کاهش معنی‌دار کلسترول، تری گلیسیرید، LDL و افزایش HDL سرم در مقایسه با گروه هیپرلیپیدمیک شد. درمان با عصاره سالویا ویرگاتا کلسترول، تری گلیسیرید و LDL سرم را در مقایسه با گروه هیپرلیپیدمیک کاهش داد اما HDL سرم موش‌های این گروه اختلاف معنی‌داری با گروه هیپرلیپیدمیک نداشت. همچنین عصاره سالویا شریفی ضایعات بافت کبد را در مقایسه باگروه هیپرلیپیدمیک دریافت کننده عصاره سالویا ویرگاتا کاهش داد. این نتایج نشان دهنده اثر حفاظتی مصرف عصاره‌های سالویا شریفی و سالویا ویرگاتا بر ضایعات کبدی ناشی از هیپرلیپیدمی بود که در این رابطه گیاه سالویا شریفی اثر بهتری داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histopathological comparison of the effect of Salvia sharifi and Salvia virgata extracts on hyperlipidemia in adult male rat

نویسنده [English]

 • Shahraki Mojahed, L., Davari, S.A.*, Hajinezhad, M.R. .
.
چکیده [English]

This study was aimed to compare the effects of Salvia Sharifi and Salvia Virgata on serum lipids and histopathology of liver in hyperlipidemic rats. Forty male adult Wistar rats were distributed into four groups as follow: (1) control, (2) hyperlipidemic rats, (3) hyperlipidemic rats received hydroalcoholic extract of S. Virgata (200 mg/kg bw) and (4) hyperlipidemic rats received hydroalcoholic extract of S. Sharifi (200 mg/kg bw). A high-fat diet was administered to rats for one month.Then, two rats were selected from each diet group and hyperlipidemia was confirmed by measurement of serum triglyceride and serum cholesterol levels. Groups 3&4 were orally treated by S. Virgata and S. Sharifi respectively for 21 days. At the end of the experiment, blood samples were obtained by heart puncture and used to determine serum triglyceride, cholesterol, HDL and LDL levels and liver specimens were obtained for histopathological investigations. The data were analyzed by one-way ANOVA and Tukey's post hoc test. The results showed that S. Sharifi extract significantly reduced serum triglyceride, cholesterol and LDL levels and increased serum HDL compared to untreated hyperlipidemic rats. Treatment with S. Virgata reduced serum triglyceride, cholesterol and LDL levels but serum HDL of rats in this group had no significant effect in comparison to hyperlipidemic group. In addition, S. Sharifi extract decreased hepatic lesions in comparison to hyperlipidemic rats received S. virgata. These results showed the protective effect of S. Sharifi and S. Virgata extracts on hyperlipidemia-induced liver injury and this protection was more pronounced in the group received S. Sharifi.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Salvia sharifi
 • Salvia virgata
 • Hyperlipidemia
 1. 1.       آقابابا، ح.، چوبینه، م.، زارعی، ع.، چنگیزی آشتیانی، س. (1395): تأثیر عصاره الکلی بخش های هوایی گیاه گل   ارونه بر فاکتورهای بیوشیمیایی پلاسما در رتهای نر مبتلا به هیپرکلسترولمی، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 10 (4): 78-85.
 2. 2.        بطیاری، ف.، واعظی، ج.، اجتهادی، ح.، فارسی، م.، جوهرچی، م. (1391): تاکسونومی عددی سرده سالویا (نعناییان) با تاکید بر گروه E و D فلورا ایرانیکا در شمال شرق ایران، نشریه علوم دانشگاه خوارزمی، 11 (4): 234-223.
 3. 3.       حیدریان، ا.، رفیعیان کوپایی، م.، اشرفی، ک. (1392): تاثیر عصاره هیدروالکلی سیر کوهی بر میزان فعالیت آنزیم فسفاتیدات فسفوهیدرولاز کبد و پروفایل لیپیدی سرم موش صحرایی هیپرلیپیدمیک، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 15 (4): 46-37.
 4. 4.        خسروی، م.، خاکپور، ش.، تجدد، گ.، تکذبانی بلاسی، ف. (1392): اثر عصاره هیدروالکلی گیاه مریم گلی (Salvia officinalis) بر آنزیم های کبدی در موش بزرگ آزمایشگاهی نر، مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 23 (2): 119-113.
 5. 5.       عیدی، ا. (1393): اثر ضد دیابتی عصاره اتانولی بخش های هوایی گیاه  Salvia syriaca در موش های صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین، مجله پاتوبیولوژی مقایسه ای، 11 (3): 1372-1363.
 6. 6.       نجفی، ش.، موسوی، س.م.، شفقت، م. (1394): بررسی خواص فیتوشیمیایی، آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی گیاه دارویی Rech. f. & Esfand Salvia sharifii ، به روش میکرو دایلوشن (ریز رقت)، فصلنامه بیماری های عفونی و گرمسیری وابسته به انجمن متخصصین بیماری های عفونی و گرمسیری، 20 (71): 39-33.
 7. Barbuio, R., Milanski, M., Bertolo, M.B., Saad, M.J., Vellosa, L.A. (2007): Infliximab reverses steatosis and improves insulin signal transduction in liver of rats fed a high-fat diet. J. Endocrinol. 194(3): 539-550.
 8. Comar, K.M., Sterling, R.K. (2005): Review article: drug therapy for non-alcoholic fatty liver disease. Aliment. Pharmacol. Ther. 23(2): 207-215.
 9. Dhaliya Salam, A., Surya, A.S., Tomy D.V., Carla, B., Kumar, A., Sunil, C. (2013): A review of hyperlipidemia and medicinal plants. Int. J. A. PS. BMS. 2(4): 219-237.
 10. Donnelly, K.L., Smith, C.I., Schwarzenberg, S.J., Jessurun, J., Boldt, M.D., Parks, E.J. (2005): Sources of fatty acids stored in liver and secreted via lipoproteins in patients with nonalcoholic fatty liver disease. J. Clin. Invest. 115(5): 1343-1351.
 11. Farrell, G.C. (2003): Non-alcoholic steatohepatitis: what is it, and why is it important in the Asia-Pacific region? J. Gastroenterol. Hepatol. 18(2): 124-138.
 12. Hokanson, J.E. (2002): Hypertriglyceridemia and risk of coronary heart disease. Curr. Cardiol. Rep. 4(6): 488-493.
 13. Kametani, T., Koshida, H., Nagaoka, T., Miyakoshi, H. (2002): Hypertriglyceridemia is an independent risk factor for development of impaired fasting glucose and diabetes mellitus: a 9-year longitudinal study in Japanese. Intern. Med. 41(7): 516-521.
 14. Karatoprak, G.Ş., Ilgün, S., Kosar, M. (2016): Antioxidant properties and phenolic composition of Salvia virgata Jacq.Turk. J. Pharm. Sci. 13(2): 87-104.
 15. Kianbakht, S., Dabaghian, F.H. (2013): Improved glycemic control and lipid profile in hyperlipidemic type 2 diabetic patients consuming Salvia officinalis L. leaf extract: A randomized placebo. Controlled clinical terial. Complement. Ther. Med. 21(5): 441-446.
 16. Kotowaroo, M.I., Mahomoodally, M.F., Gurib-Fakim, A., Subratty, A.H. (2006): Screening of traditional antidiabetic medicinal plants of Mauritius for possible alpha-amylase inhibitory effects in vitro. Phytother. Res. 20(3): 228-231.
 17. Lakhan, S.E., Vieira, K.F. (2010): Nutritional and herbal supplements for anxiety and anxiety-related disorders: systematic review. Nutr. J. 9(1): 42-55.
 18. Liu, Y., Song, H., Wang, L., Xu, H., Shu, X., Zhang, L., Li, Y., Li, D., Ji, G. (2014): Hepatoprotective and antioxidant activities of extracts from Salvia-Nelumbinis naturalis against nonalcoholic steatohepatitis induced by methionine-and choline-deficient diet in mice. J. Transl. Med. 12(1): 315-324.
 19. Mirhosseini, M., Baradaran, A., Rafieian-Kopaei, M. (2014):  Anethum graveolens and hyperlipidemia: A randomized clinical trial.  J. Res. Med. Sci. 19(8): 758-761.
 20. Onyekwere, C.A., Ogbera, A.O., Samiala, A.A., Balogun, B.O., Abdulkareem, F.B. (2015): Nonalcoholic fatty liver disease: Synopsis of current developments. Niger. J. Clin. Pract. 18(6): 703-712.
 21. Parsai, A., Eidi, M., Noorbakhsh, F., Sadeghipour, A. (2015): Antiaflatoxigenic effect of Salvia officinalis L. extract on liver damage in adult male rats. Adv. Biores. 6(4): 123-127.
 22. Perry, N.S., Bollen, C., Perry, E.K., Ballard, C. (2003): Salvia for dementia therapy: Review of pharmacological activity and pilot tolerability clinical trial. Pharmacol. Biochem. Behav. 75(3): 651-659.
 23. Piccinelli, A.C., Figueiredo de Santana Aquino, D., Morato, P.N., Kuraoka-Oliveira, A.M., Strapasson, R.L., Dos Santos, E.P., Stefanello, M.E., Oliveira, R.J., Kassuya, C.A. (2014): Anti-inflammatory and antihyperalgesic activities of ethanolic extract and fruticulin A from Salvia lachnostachys leaves in mice. Evid. Based Complement. Alternat. Med. Article ID: 835914, 8 pages, DOI: 10.1155/2014/835914.