تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلاهای جدا شده از گله‌های طیور گوشتی نسبت به 28 عامل ضد میکروبی مورد استفاده در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

هدف از مطالعه حاضر تعیین گروه سرمی سالمونلاهای جدا شده از گله های طیور گوشتی و الگوی مقاومت دارویی جدایه ها نسبت به 28 ترکیب ضد میکروبی رایج در پزشکی و دامپزشکی ایران بود. بدین منظور، تعداد 189  نمونه کبد، قلب و روده به طور تصادفی از گله های طیور گوشتی کشتاری استان اردبیل جمع آوری گردید. میزان مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه ها، با روش کربی بایوئر (Kirby Bauer) مشخص گردید. از مجموع 189 نمونه مورد بررسی تعداد 22 جدایه سالمونلا (6/11 %) بدست آمد که 14 جدایه (7/63 %) به گروه سرمی D، 7 جدایه (8/31 %) به گروه سرمی C و 1 جدایه (5/4 %) به گروه سرمی B تعلق داشتند. در بین جدایه‌های سالمونلا مقاومت چندگانه وجود داشت. بیشترین مقاومت داروئی نسبت به تتراسایکلین (100 %) و بعد از آن به ترتیب به کلرتتراسایکلین (91 %)، استرپتومایسین (91 %)، داکسی سایکلین (5/86 %)، نالیدیکسیک اسید (8/81 %)، نئومایسین (3/77 %)، کانامایسین (3/68 %)، فورازولیدون (7/63 %)، لینکواسپکتین (1/59 %)، فلومکوئین (6/54 %)، پنی­سیلین (5/45 %) و تریمتوپریم-سولفادیازین (9/40 %) مشاهده شد. تعداد 10 الگوی مقاومت داروئی نسبت به  10 عامل ضد میکروبی با مصرف رایج در صنعت طیور ایران در بین 22 جدایه سالمونلا یافت شد که 82/81 % جدایه ها به بیش از دو عامل ضد میکروبی مقاوم بودند. نتایج این بررسی نشان داد جدایه های سالمونلای پرندگان نسبت به اکثریت عوامل ضد میکروبی مقاومت دارند که از جنبه بهداشت عمومی حائز اهمیت فراوانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the antibiotic resistance patterns of isolated Salmonella from broiler flocks to 28 antimicrobial agents used in Iran

نویسنده [English]

  • Azizpour, A.* .
.
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the serogroups of isolated Salmonella spp from broiler flocks and their drug resistance patterns to 28 antimicrobial agents commonly used in medicine and veterinary of Iran. One-hundred and eighty-nine samples were collected from liver, heart and intestine of slaughtered broiler flocks in Ardabil province for identification of salmonella. The antibiotic resistance rate of isolates was determined using Kirby-Bauer method. Out of 189 samples examined, Salmonella was isolated from 22 samples (11.6%). Out of 22 salmonella isolates, fourteen (63.7%), seven (31.8%) and one (4.5%) isolates belonged to serogroups D, C and B, respectively. Multiple resistance was observed among isolates. The highest resistance was to tetracycline (100%), chlortetracycline (91%), streptomycin (91%), doxycycline (86.5%), nalidixic acid (81.8%), neomycin (77.3%), kanamycin (68.3%), furazolidone (63.7%), lincospectin (59.1%), flumequine (54.6%), penicillin (45.5%) and sulfamethoxazole+ trimethoprim (40.9%). Ten resistance patterns to ten antimicrobial agents commonly used in Iranian poultry industry were found in 22 Salmonella isolates 81.82% of isolates were resistant to more than two antibacterials. The results of this study showed that the frequency of resistance to the antimicrobial agents among avian salmonella isolates is a major public health concern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salmonella
  • Antibiotic resistance pattern
  • Broiler flocks
.ارم، ن.، پیغمبری، س. م.، یزدانی، آ. (1392): بررسی آلودگی گله های طیور گوشتی اطراف قائمشهر به سالمونلا: تعیین سروتیپ و الگوی آنها به مقاومت دارویی، مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی، 5 (2): 94-85..

2.اسدپور، ی.، محمدی،م.، پوربخش ، س. ع.، رسا ، م. (1392): جداسازی، تعیین سروتیپ و مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلاهای جدا شده از مرغ های کشتار شده استان گیلان، مجله دامپزشکی ایران، 9 (4): 13-5. 

3.جعفری، ر.، قربانپور، م.، زهرائی صالحی، ت.، میاحی، م.، قلی پورآذ، م .(1395): تعیین گروه سرمی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلاهای جداشده از ماکیان گوشتی در اهواز، آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی، 10 (4): 355-327. 

4.رئیسی، ا.، قیامی راد، م.  (1394): بررسی فراوانی و تعیین گروه های سرمی و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سالمونلا در گوشت مرغ در شهرستان اردبیل، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 15 (3): 329-320.

5.سلطان دلال، م. م.، واحدی، س.، زراعتی، ح.، بختیاری، ر.، ایزد پور، ف.، خلیفه قلی، م.، روحانی رانکوهی، ز.، نوروز بابایی، ح.، کفاشی، ت.، فاضلی، پ.، کامکار، آ. (1386): مقایسه میزان شیوع آلودگی میکربی گوشت های قرمز و مرغ بسته بندی و غیر بسته بندی در خرده فروشیها و فروشگاههای زنجیره ای جنوب تهران، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 15 (1): 34-29.

6.عزت پناه، ا.، مرادی بیدهندی، س.، خاکی، پ.، قادری، ر.، سیدان جاسبی، ا.، مقتدایی فر، س. (1392): جداسازی، تعیین سروتیپ و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلاهای جدا شده از ماکیان شهرستان اراک. مجله دامپزشکی ایران، 9 (2): 96-88..

7.ممتاز، ح.، قائد امینی، م.، مومنی، م. (1393): ردیابی انواع ژن های حدت در سروتیپ های سالمونلا تیفی موریوم و سالمونلا انتریتیدیس جدا شده از گوشت مرغ در استان چهارمحال و بختیاری، مجله میکروب شناسی مواد غذایی، 1 (1): 22-17.

8.Abdelghany, S.M., Sallam, K.I., Abd-Elkhalek, A., Tamura, T. (2015): Occurrence, genetic characterization and antimicrobial resistance of salmonella isolated from chicken meat and giblets. Epid. Infect.143 (5): 997-1003.

9.Akbarmehr, J. (2012): Antimicrobial resistance in Salmonella isolated from broiler chicken carcasses. African. J. Microb. Res. 6(7): 1485- 1488.

10.Akbarmehr J. (2010): Isolation of Salmonella spp. from poultry (ostrich, pigeon, and chicken) and detection of their hilA gene by PCR method. African. J. Microb. Res. 4 (24): 2678-2681.

11.Boni, H.F.K., Carrijo, A.S., Fascina, V.B. (2011): Detection of Salmonella spp. in broiler buildings and stuff of slaughterhouse in the central region of Mato Grosso do Sul. Revista Brasil. De. Saud. Prod. Anim.12: 84-89.

12.Capita, R., Alonso-Calleja, C., Prieto, M. (2007): Prevalence of Salmonella enterica serovars and genovars from chicken carcasses in slaughter houses in Spain. J. Appl. Microb.103 (5):1366-1375.

13.Emaddi Chashni, S., Hassanzadeh, M., Bozorgmehri Fard, M., Mirzaie, S. (2009): Characterization of the Salmonella Isolates from Backyard Chickens in North of Iran, by Serotyping, Multiplex PCR and Antibiotic Resistance Analysis. Arch. Razi. inst. 64(2): 77-83.

14.Firoozeh, F., Shahcheraghi, F., Zahraei salehi, T., Karimi, V., Aslani, M.M. (2011): Antimicrobial resistance profile and presence of class I integrons among Salmonella enterica servors isolated from human clinical specimens in Tehran, Iran. Iranian. J. Microb. 3(3):112- 117.

15.Ghaderi, R., Moradi Bidhendi, S., Khaki, P. (2016): Occurrence of multidrug-resistant Salmonella enterica serovar Enteritidis isolates from poultry in Iran. Arch. Razi. inst. 71 (1):43-49.

16.Goncagul, G., Gunaydin, E., Carli, T. (2005): Prevalence of salmonella serogroups in chicken meat. Turkish. J. Vet. Anim. Sci. 29: 103-106.

17.Mahmud, M.S., Bari, M.L., Hossain, M.A. (2011): Prevalence of Salmonella serovars and antimicrobial resistance profiles in poultry of Savar area, Bangladesh. Food. Pathog. Dis. 8(10): 8-14.

18.Mezali, L., Hamdi, T.M. (2012): Prevalence and antimicrobial resistance of Salmonella isolated from meat and meat products in Algiers (Algeria). Food. Pathog. Dis. 9 (6): 522-529.

19.Molla, B., Mesfin, A., Alemayehu, D. (2003): Multiple antimicrobial-resistant Salmonella serotypes isolated from chicken carcass and giblets in Debre Zeit and Addis Ababa, Ethiopia. Ethiopian. J. Heal. Devel. 17: 131-149.

20.Morshed, R., Peighambari, S.M. (2010): Salmonella infections in poultry focks in the vicinity of Tehran. Inter. J. Vet. Res. 4: 273-276.

21.Nair, S., Lin, T.K., Pang, T., Altwegg, M. (2002): Characterization of Salmonella Serovars by PCR–Single-Strand Conformation Polymorphism Analysis. J. Clinical. Microb. 40 (7): 2346-51.

22.Orji, M.U., Onuigbo, H.C., Mbata, T.I. (2005): Isolation of Salmonella from poultry droppings and other environmental sources in Awka, Nigeria. Inter. J. Infect. Dis. 9(2): 86-89.

23.Peighambari, S.M., Akbarian, R., Morshed, R., Yazdani, A. (2013): Characterization of Salmonella isolates from poultry sources in Iran. Iranian. J. Vet. Med. 7 :35-41.

24.Pooladgar, A.A., Youse, J.V., Nemati, M. (2010): Salmonellosis in Ahwaz poultry farms-southwest of Iran. J. Exper. Zool. 13: 503-507.

25.Ruichao, L., Jing, L., Yangm W., Shuliang, L., Yun, L., Kunyao, L., Jianzhong Shen, A., Congming, W. (2013):  Prevalence and characterization of Salmonella species isolated from pigs, ducks and chickens in Sichuan Province, China. Inter. J. Food. Microb. 163: 14-18.

26.Sadeghi Zali, M., Hashem Por, A., Kalbkhani, M., Delshad, R. (2011): Comparative study of the prevalence of Salmonella in different organs (heart, liver, ovary, feces) in poultry slaughterhouse. J. Vet. Med. 5(1): 57-60.

27.Sodagari, H.R., Mashak, Z., Ghadimianazar, A. (2015): Prevalence and antimicrobial resistance of Salmonella serotypes isolated from retail chicken meat and giblets in Iran. J. Infect. Devel. Count. 9(5):463-469.

28.Yang, B., Qu, D., Zhang, X., Shen, J., Cui, S., Shi, Y. (2010): Prevalence and characterization of Salmonella serovars in retail of marketplace in Shaanxi, China. Inter. J. Food. Microb. 141: 63-72.

29.Zahraei Salehi, T., Mahzounieh, M., Saeedzadeh, A. (2005): The isolation of Antibiotic- Resistant Salmonella from intestine and liver of poultry in Fars province of Iran. Inter. J. Poul. Sci. 4(5): 320-322.

30.Zdrodowska, B, Liedrke, K., Radkowski, M. (2014): Post-harvest Salmonella spp. prevalence in turkey carcasses in processing plant in the northeast of part of Poland. Polish. J. Vet. Sci. 17(1):181-189.