تاثیرترکیب پروبیوتیک، آنزیم لاکتاز و آنتی‌بادی‌های اختصاصی بر سیستم ایمنی هومورال و هیستومورفولوژی ارگان‌های لنفاوی در جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر ترکیبی پروبیوتیک، آنزیم لاکتاز و آنتی‌بادی اختصاصی بر بهبود هیستومورفولوژی ارگان‌های لنفاوی و بهبود فاکتورهای سیستم ایمنی هومورال در جوجه‌های گوشتی بود. بدین منظور،  96 قطعه جوجه‌ی گوشتی نژاد راس واریته 308، در قالب دو گروه 48 تایی شامل 4 تکرار 12 قطعه‌ای در هر گروه در نظر گرفته شد. جهت ارزیابی ایمنی هومورال از هر تکرار 2 قطعه جوجه بطور تصادفی انتخاب و در روزهای 9، 23 و 42 پرورش از ورید بالی به میزان 2 سی‌سی خون اخذ گردید و تست HI بعمل آمد. برای بررسی هیستومورفولوژی ارگان‌های لنفاوی در پایان دوره از هر تکرار دو قطعه بصورت تصادفی انتخاب و بعد از کشتار جهت بررسی به آزمایشگاه بافت شناسی ارجاع داده شد. بعد از بررسی‌های بعمل آمده اختلاف معنی‌دار آماری از نظر میزان تیتر آنتی‌بادی تولیدی در روز 9 بدست نیامد (05/0 p >) ولی این اختلاف در روزهای 23 و 42 روزگی بسیار معنی‌دار بود (01/0p<). مطالعات هیستوموروفولوژیکی ارگان‌های لنفاوی در بورس فابریسیوس، طحال و تیموس در مورد برخی از شاخص ها مثل ارتفاع چین‌های بورس معنی‌دار بود (05/0 p<) ولی در اکثر فاکتورها اختلاف معنی‌داری نشان داده نشد. نتایج این مطالعه نشان داد که ترکیب مورد آزمایش می‌تواند بر سیستم ایمنی هومورال کاملا موثر باشد و از طرفی دیگر چون هیچ باقی مانده دارویی در گوشت طیور به جا نمی‌گذارد لذا می‌توان به عنوان جایگزینی موثر برای آنتی‌بیوتیک‌های محرک رشد استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of combination of probiotic, lactase enzyme and special antibodies on humoral immunity and histomorphology of lymphoid organs in broiler chickens

نویسنده [English]

  • Molakhah, H., Zakeri, A.* .
.
چکیده [English]

The aim of this research has been to determine the effect compound of probiotics, lactase enzyme and antibodies on improving the histomorphology characters of lymphoid organs and improving growth humoral immunity of broiler chickens. For this purpose, 96 broilers (W- Ross 308) have been randomly divided into two groups of 48 with 4 replicates. For  evaluation of  humoral  immunity,  samples  were  selected  from  each  replication  randomly at 3rd, 23th and 42th day of production, and cc blood  was  got  from  wing  vein  and  HI  was  tested. For evaluation of histomorphology of lymphoid organs at the end of period, randomly two slaughter samples were selected from each replication has been sent to the histology lab. The  results  of  statistical  analysis were shown  that  rate of antibodies was  non significant at  -day – old  (p>0.05) and  it was  significant  at days  and  days (p). Microscopic studies of lymphoid organs (Bursa of fabricius, spleen and thymus) were shown significant statistical difference (p<0.05) but non significant at other parameters. According to the results of using of the combination can improved humoral immune system and has no medicinal residue in   poultry meat, it can be an appropriate substitute for growth stimulating antibiotics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Probiotics
  • Special immunoglobulins
  • Lymphoid organs
  • Humoral immunity
  • Broiler chickens
. جعفری آهنگری، ی.، پریزادیان کاوان، ب. و حسینی زاده، م. (1389): تاثیر پروبیوتیک بر عملکرد و فراسنجه های ایمنی جوجه های گوشتی، مجله ی پژوهش های تولیدات دامی، 8 (2): 8-3.

2. ذاکری، ا.، چرخکار، س. (1391): مقایسه ای اثر مانان الیگوساکارید و آویلامایسین بر عیارآنتی بادی واکسن نیوکاسل در جوجه های گوشتی، مجله علوم دامپزشکی ایران، 4 (4): 278- 271.

3. شفیعی، م.، رحیم، ش.، کریمی ترشیزی، م.، زهرایی صالحی، ت. (1393): تأثیر پادتن اختصاصی زرده تخم مرغ بر مورفولوژی مخاط روده و کاهش موضعی شدن باکتری اشریشیا کلی در جوجه های گوشتی، مجله تحقیقات دامپزشکی، 69 (4): 354 - 347.

4. شهیر، م. ح.، محمدی، م.، قاضی، ش.، افسریان، م.، مرادیان، س. (1391): تأثیر پروبیوتیک و بوتیرات کلسیم بر عملکرد تولید، کیفیت تخم مرغ، فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی مرغ های تخم گذار، مجله تحقیقات دامپزشکی، 67 (4): 323 - 313.

5. شهیر، م. ح.، شریفی، م.، افسریان، م.، موسوی، س. (1393): مقایسه اثرات پری بیوتیکهای تجاری (ساف مانان، Bio- Mos و فرمکتو ) بر عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ و تیترآنتی بادی آنفلوآنزا و نیوکاسل در مرغهای تخم گذار، مجله تحقیقات دامپزشکی،          69 (1): 84- 79.

6. صحرایی، م.، جانمحمدی، ح. (1393): اثرات مکمل سازی جیره با سین بیوتیک و منابع مختلف عنصر روی بر عملکرد، ایمنی و مورفولوژی روده در جوجه های گوشتی، مجله تحقیقات دامپزشکی، 69 (3): 282 -271.

7. ضیایی، ح.، نعیمی پور، ح.، زینلی، ا. (1388): تأثیر ترکیبات جایگزینی آنتی بیوتیک بر پاسخ ایمنی هومورال و برخی فراسنجه های سرم خون جوجه های گوشتی، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16 (2): 91-85.

8. علی اکبرپور، ح.، کریمی ترشیزی، م.، رضائیان، م.، کلاریکلایی، ک.، دوزوری، ر. (1394): تاثیر نوع پروبیوتیک در جیره جوجه های گوشتی روی رشد بدن، اندام های سیستم ایمنی و مورفولوژی روده کوچک در هفته اول پرورش، مجله تحقیقات دامپزشکی، 60 (3): 98-92.

9. علی اکبر پور، ح. ر.، رضائیان، م.، یوسفی، ک. ک. (1394): تأثیر نوع پروبیوتیک در جیره جوجه های گوشتی روی رشد بدن، اندامهای سیستم ایمنی و مورفولوژی روده کوچک در هفته اول دوره پرورش، نشریه دامپزشکی در پژوهش و سازندگی، 107 (4): 59- 52.

10. کریمی، ک.، رحیمی، ش. (1382): تاثیر سطوح مختلف پروبیوتیک بر عملکرد جوجه های گوشتی، مجله پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان، 60 (2): 24-19.

11. مهدوی، س.، مهمان نواز، ی.، ذاکری، ا.، نوبخت، ع.، قیامی راد، م. (1389): بررسی مقایسه ای اثر پروبیوتیک، اسید فایرها، آنتی بیوتیک های محرک رشد و پری بیوتیک ها بر فعالیت ایمنی هومورال و پارامترهای رشد و فاکتورهای تولیدی در جوجه های گوشتی، چهارمین کنگره علوم دامی ایران، 45 (3): 945 - 939.

12. میر بابایی لنگرودی، ن.، محمدی، م.، روستائی علی مهر، م. (1391): تاثیر پروبیوتیک پروتکسین و اسید فرمیک بر عملکرد جوجه های گوشتی، مجله تحقیقات تولیدات دامی، 38 (4): 386-380.

13. Ahmadi, F. (2011): the effect of saccharomyces cervisiae (Thepax) on performance, blood parameters and relative weight of lymphoid organs of broiler chicks. Glo Vet, 6(5): 471-475.

15. Hajati,   H.,   Hassanabadi,   A.,   Teimouri, A. (2014): The  Effect  of   Dietary   Supplementation  of  Prebitic  and   Probiotic  on  performance, Humoral  Immunity  Responses  and  Egg  Hatchability  in  Broiler  Breeders. Poult Sci J, 2 (1): 1-13.

16. Hassan Khan, S., Rehman, A., Sardar, R., Khawaja, T. (2013): the effect of proviotic supplementation on the growth performance, blood biochemistry and immune response of reciprocal F1 crossbred (Rhode Island Red * Fayoumi) cockerels. J App Anim Res, 41(4): 417-426.

17. Khaksefifi, A., Ghoorchi, T. (2006): Effect of probiotic on performance and immune competence in broiler chicks. Poult Sci J, 43 (3): 296 – 300.

18. Kabir, M.L., Rahman, MB., Rahman, MM., Ahmed, SU. (2004): The dynamics of probiotics on growth performance and immune response in broilers. Poult Sci J, 3 (4): 361-364.

19. Majedi, JP., Stefaniak, T., Bednarczyk, M. (2015): Effect of in ovo-delivered perbiotics and synbiotics on lymphoid-organs morphology in chickens. Poult Sci, 94(6): 1209-19.

20. Pourakbari, M., Seidavi, A., Asadpour, L., Martinez, A. (2016): probiotic level effects on growth performance, carcass traits, blood parametes, cecal microbiota and immune response of broilers. An Acad Bras Cienc, 24(1): 315-321.

21. Zakia, A., Mahmed, M., Zahraa, H., Ghamdi, EL. (2008): Multiple environmental stresses and broiler internal organs somatic indices under controlled environment. Int J Poult Sci J, 7 (4): 1089-1094.