اپیدمیولوژی مولکولی سوش‌های مایکوپلاسما بویس جدا شده از عفونت‌های ورم پستان بالینی در گاو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

مایکوپلاسما بویس از گونه‌های بیماری‌زای اصلی و شایع‌ترین عامل ایجاد پنومونی، ورم پستان و آرتریت در گاو می‌باشد. هدف از این مطالعه، ارزیابی اپیدمیولوژی مولکولی (سن، میزان تولید، اندازه گله، نوع ترشحات بافت پستان، میزان افت تولید و سابقه ورم پستان بالینی) سوش‌های مایکوپلاسما بویس جدا شده از عفونت‌های ورم پستان بالینی در گاو بود. نمونه‌گیری از 328 گاو مبتلا به ورم پستان بالینی (Purposive sampling) در گله‌های شیری صنعتی انجام شد. نمونه‌ها در کنار یخ و تا 24 ساعت به آزمایشگاه مرجع مایکوپلاسمای مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، ارسال شدند. جداسازی و شناسایی توسط روش‌های کشت وPCR در حد جنس و گونه انجام گرفت و 31 جدایه با روش تعیین توالی نوکلئوتیدی تأیید شدند. یکی از جدایه‌ها با سویه رفرانس مایکوپلاسما بویس PG45 ATCC25523 قرابت ژنتیکی 100% داشت. یکی از جدایه‌ها از نظر توالی نوکلئوتیدی متفاوت با بقیه بود و سایر جدایه‌ها، همولوژی 7/99% داشتند. بیشترین موارد مثبت متعلق به گروه سنی 6-4 سال و گله‌های با اندازه 800 رأس به بالا بود و از این نظر، اختلاف آماری معنی‌داری وجود داشت (05/0>P). بر حسب میزان تولید و افت تولید متعاقب با عفونت، اختلاف معنی‌داری بین نمونه‌های مثبت مشاهده نگردید (05/0<P). نتایج نشان داد با ترشحات بافت پستان نمی‌توان این نوع ورم پستان را بطور قطعی تشخیص داد. بیشتر نمونه‌های مثبت در تاریخچه خود سابقه ورم پستان داشتند. نتیجه اینکه میزان حضور مایکوپلاسما بویس در موارد اورام پستان بالینی گاوها در ایران بالا است و رعایت اصول امنیت زیستی و قرنطینه‌ای بایستی در رأس برنامه‌های کنترلی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular epidemiology of isolated Mycoplasma bovis strains from clinical mastitis infections in Cattle

نویسنده [English]

  • Imandar, M., Pourbakhsh, S.A.*, Jamshidian, M., ZahraeiSalehi, T. .
.
چکیده [English]

Mycoplasma bovis is one of the main pathogenic species and the most common cause of pneumonia, mastitis and arthritis in cattle. The aim of this study was to evaluate the epidemiological factors (age, level of production,herd size, type of discharge, drop in production and a history of clinical mastitis) in isolated Mycoplasma bovis strains from clinical mastitis infection in cattle. Samples from 328 cows with clinical mastitis were taken by purposive samplingmethod, and were sent with ice and up to 24 hours to Mycoplasma reference laboratory, Razi Vaccine and Serum Institute of Karaj. Isolation and identification by culture and PCR methods was done, Mycoplasma bovis was isolated and 31 isolates were confirmed by nucleotide sequencing method. One of the isolates had 100 percent genetic relationship with reference strain of Mycoplasma bovis PG45 ATCC25523. Also, one of the isolates was different in nucleotide sequence with other isolates and the rest had 99.7% homology. Most positive cases were present in the age group 4-6 years and 800 cattle herd size and in this sense there was a statistically significant difference between samples (P<0.05). In terms of production and consequent drop in production mastitis infection, there was no significant difference between positive samples (P>0.05). The results showed that the mammary secretions could not be definitivediagnosis of this type of mastitis. Also, more positive samples had one of mastitis in their history. The results showed the presence of Mycoplasma bovis in milk samples is significant in clinical mastitis of cows in Iran and principles of biosecurity and quarantine should be at the top of Mycoplasma bovis infection control programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mycoplasma bovis
  • Epidemiology
  • PCR
  • Cattle
  • Clinical mastitis
- حسنی طباطبائی، ع.، فیروزی، ر. (1389): بیماری‌های باکتریایی دام، چاپ سوم، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران، ایران، صفحه: 484-469.

2- مسافری، ص.، حقیقت کاغذچیان، م. (1382): بیماریهای پستان در حیوانات اهلی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران، صفحه: 170-159.

3. Adamu, L.Y., Wawegama, N.K., Browning, G.F., Markham, Ph.F. (2013): Membrane proteins of Mycoplasma bovis and their role in pathogenesis. Res. Vet. Sci. 95:321–325.

4. Cremonesi, P., Vimercati, C.,  Pisoni, G.,  Perez, G., Miranda, R., Castiglioni, A.B., Luzzana, M., Ruffo, G., and Moroni, P. (2007): Development of DNA extraction and PCR amplification protocols for detection of Mycoplasma bovis directly from milk samples. Vet. Res. Com. 31:225–227.

5. Foddai, A., Idini, G., Fusco, M., Rosa, N., De la Fe, C., Zinellu, S., Corona, L., Tola, S. (2005): Rapid differential diagnosis of Mycoplasma agalactiae and Mycoplasma bovis based on a multiplex-PCR and a PCR-RFLP. Mol. and Cell. Pro. 19:207–212.

6. Fu-Rong, Zh., Xue-Liang, Zh., Min-Jun, X., Si-Yang, H., Dong-Hui, Zh., Hui-Yan, X., Hui-Qun, S., and Feng-Cai, Zou. (2012): First report of Mycoplasma bovis infection in dairy cattle in Guangzhou, subtropical southern China. Afr. J. Mic. Res. 6(27):5668-5671.

7. Fu, P., Sun, Zh., Zhang, Y., Yu, Z., Zhang, H., Su, D., Jiang, F., Wu, W. (2014): Development of a direct competitive ELISA for the detection of Mycoplasma bovis infection based on a monoclonal antibody of P48 protein. Biomed-Central Vet. Res. 10:42.

8. Ghazaei, C. (2006): Detection of Mycoplasmal mastitis and determination of its prevalence rate in dairy cattle herds in Moghan-Ardabil state, Iran. J. Ani. Vet. Adv. 5(4):280-283.

9. Hotzel, H., Frey, J., Bashiruddin, J., and Sachs, K. (2003): Detection and Differentiation of Ruminant Mycoplasmas, Methods in Molecular Biology. In: PCR Detection of Microbial Pathogens: Methods and Protocols. Humana Press Inc. Totowa; 216:231-245.

10. Karahan, M., Kalin, R., Atil, E., Çetinkaya, B. (2010): Detection of Mycoplasma bovisin cattle withmastitis and respiratoryproblems in easternTurkey. Vet. Rec. 166:827-829.

11. Kojima, A., Takahashi, T., Kijima, M., Ogikubo, Y., Nishimura, Y., Nishimura, S., Harasawa, R., Tamura, Y. (1997): Detection of Mycoplasma in avian live virus vaccines by polymerase chain reaction. Biologicals. 25:365-71.

12. Kumar, A., Verma, A.K., Rahal, A. (2011): Mycoplasma bovis, A multi disease producing pathogen. Asi. J. Ani. Vet. Adv. 6(6):537-546.

13. Maunsell, F.P., Woolums, A.R., Francoz, D., Rosenbusch, R.F., Step, D.L., Wilson, D.J., Janzen, E.D. (2011): Mycoplasma bovis Infections in Cattle. J. Vet. Int. Med. 25:772–783.

14. McAuliffe, L., Branko, K.R., Ayling, R.D., Nicholas, R.A. (2006): Molecular epidemiological analysis of Mycoplasma bovis isolates from the United Kingdom shows two genetically distinct clusters. J. Cli. Mic. 42:4556-4565.

15. Nicholas, R.A.J., Ayling, R.D. (2003): Mycoplasma bovis: disease, diagnosis and control. Res. Vet. Sci. 74:105-112.

16. Osman, K.M., Abd El-Razik, K.A., Barbar, E.E., ELShafey, D.Y.H., Arafa, A.A. (2008): Molecular typing of Mycoplasma species recovered from bovine mastitis. Glo. Vet. 2(6):360-368.

17. Park, A. (2014): Cattle Health and Welfare Group,Mycoplasma bovisInformation note. Ani. and Pla. Hea. Agc. CHAWG (December 2014). pp:1-4.

18. Passchyn, P., Piepers, S., De Meulemeester, L., Boyen, F., Haesebrouck, F., De Vliegher, S. (2012): Between-herd prevalence of Mycoplasma bovis in bulk milk in Flanders, Belgium. Res. Vet. Sci. 92:219–220.

19. Pourbakhsh, S.A., Shokri, G.R., Banani, M., Elhamnia, F., Ashtari, A. (2010): Detection of Mycoplasma synoviae infection in broiler breeder farms of Tehran province using PCR and culture methods. Arch. Razi. Ins. 65(2):75-81.

20. Radaelli, E., Castiglioni, V., Losa, M., Benedetti, V., Piccinini, R., Nicholas, R.A.J., Scanziani, E., Luini, M. (2011): Outbreak of bovine clinical mastitis caused by Mycoplasma bovis in a North Italian herd. Res. Vet. Sci. 91:251–253.

21. Rossetti, B.C., Frey, J., Pilo, P. (2010): Direct detection of Mycoplasma bovis in milk and tissue samples by real-time PCR. Mol. Cell. Pro. 24:321-323.