بررسی ارتباط غلظت پروژسترون و تعداد شکم زایش بر درصد سلول‌های پلی مرفونوکلئارها در اندومتریوم رحم گاو شیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی رابطه غلظت پروژسترون وتعداد نوبت زایش با درصد سلول‌های چند هسته‌ای (PMN) اندومتریوم رحم و در نهایت تشخیص اندومتریت تحت بالینی در گاو در ۳۰ روز پس از زایمان می باشد. مطالعۀ حاضر در دو گله‌ی گاوشیری در تهران انجام شده است (گله اول :۱۲۰۰رأس گاوشیری، گله دوم :۸۰۰ رأس گاوشیری). گاو ها بعد از زایمان از نظر بالینی و از نظر اختلالات تولید مثلی مورد بررسی قرار گرفته اند و ۱۵۰ راس گاو که از نظر تولید مثلی سالم بودند وارد مطالعه شده اند. نمونه سیتولوژی اندومتریوم به روش لاواژ رحم با استفاده از سرم نرمال سالین در روز۳۰ و۴۰ پس از زایمان تهیه گردید و درصد  PMNها در هر اسلاید توسط دو کارشناس مشخص گردید. همچنین نمونه سرم از گاوها تهیه وغلظت پروژسترون در اندازه‌گیری گردیدد. تحلیل داده ها با استفاده از برنامۀ SAS انجام شد. درمطالعه حاضر ارتباط منفی معناداری بین غلظت سرمی پروژسترون و درصد سلول‌های چند هسته‌ای مشاهده گردید( 58/0-=r و 001/0P< ). همچنین تعداد نوبت زایش بالاتر از ۲ و غلظت سرمی پروژسترون بالای 1 نانوگرم در میلی‌لیتر به صورت معناداری همراه با در صد کمتر PMN در نمونه سیتولوژی رحم همراه بوده است (05/0P<). این نتایج نشان داده است که گاوهای دارای غلظت پروژسترون بالاتر از یک نانوگرم در میلی لیتر، شانس کمتری در ابتلا به اندومتریت تحت بالینی دارند، که این می‌تواند به دلیل شروع سریعتر چرخۀ تولید مثلی در این گاوها باشد که درادامه باعث پاک شدن زود هنگام رحم می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Association of progesterone concentration and lactation number on percentage of endometrial polymorphonuclear cells in dairy cows

نویسنده [English]

 • Dini, P., FarhoodiMoghadam, M.*, Fazeli, M.H., Akbari, G. .
.
چکیده [English]

The objectives of this study were to assess the association between progesterone concentration and lactation number with the percentage of endometrial polymorphonuclear cells (PMN) obtained by low volume lavage (LVL) for the diagnosis of subclinical endometritis in dairy cows. Dairy cows at 30days in milk (DIM), were clinically examined and reproductive tract were evaluated for any abnormality. Cows (n=150) with sound reproductive tract were included in this study.  Endometrial cytology (LVL) and blood (tail vessels) samples were obtained at 30 DIM and at 40 DIM, and used for measuring percentage of PMN and Progesterone concentration, respectively. Two-blinded operators determined the percentage of PMN obtained by cytology. Data were analyzed with PROC FREQ, PROC CORR and PROC GLIMIX, in SAS 9.1. There was a significant negative correlation between serum progesterone concentration and percentage of PMNs (r = -0.58, P<0.001). Lactation numbers >2 and peripheral progesterone concentrations >1 ng/mL were significantly associated with lower PMN percentages at 40 DIM (P = 0.0041, 0.0187, respectively). According to the current study, cows with higher serum progesterone level, had lower chance of displaying subclinical endometritis assessing with the evaluation of PMNs% in the uterus at 40 DIM. This finding can be explained by the fact that the cows with higher serum progesterone level start estrous cycle earlier, which is prerequisite step for cleaning the postpartum uterus.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dairy cows
 • Lactation
 • Progesterone
 • Subclinical Endometritis
 1. Barański, W., Podhalicz-Dzięgielewska, M., Zduńczyk, S., Janowski T. (2012): The diagnosis and prevalence of subclinical endometritis in cows evaluated by different cytologic thresholds. Theriogenology. 78(9):1939-47.
 2. Barlund, C., Carruthers, T., Waldne,r C., Palmer, C. (2008): A comparison of diagnostic techniques for postpartum endometritis in dairy cattle. Theriogenology. 69(6):714-23.
 3. Cheong, S.H., Nydam, D.V., Galvao, K.N., Crosier, B.M., Gilbert, R.O.(2011): Cow-level and herd-level risk factors for subclinical endometritis in lactating Holstein cows. J. Dairy Sci. 94(2):762-70.
 4. Dourey, A., Colazo, M.G., Barajas, P.P., Ambrose, D.J. (2011): Relationships between endometrial cytology and interval to first ovulation, and pregnancy in postpartum dairy cows in a single herd. Res. Vet. sci. 91(3):e149-e53.
 5. Dubu,c J., Duffield, T.F., Leslie, K.E., Walton, J.S., LeBlanc, S.J. (2010): Definitions and diagnosis of postpartum endometritis in dairy cows. J. Dairy Sci. 93(11):5225-33.
 6. Dubuc, J., Duffield, T.F., Leslie, K.E., Walton, J.S., LeBlanc, S.J. (2011): Effects of postpartum uterine diseases on milk production and culling in dairy cows. J. Dairy Sci. 94(3):1339-46.
 7. Gilbert, R.O., Santos, N.R. (2016):Dynamics of postpartum endometrial cytology and bacteriology and their relationship to fertility in dairy cows. Theriogenology. 85(8):1367-74.
 8. Gilbert, R.O., Shin, S.T., Guard, C.L., Erb, H.N., Frajbla,t M. (2005): Prevalence of endometritis and its effects on reproductive performance of dairy cows. Theriogenology. 64(9):1879-88.
 9. Kasimanickam, R, Duffield, T.F., Foster, R.A., Gartley, C.J., Leslie, K.E., Walton, J.S. (2004): Endometrial cytology and ultrasonography for the detection of subclinical endometritis in postpartum dairy cows. Theriogenology. 62(1-2):9-23.
 10. Kasimanickam, R., Duffield, T.F., Foster, R.A., Gartley, C.J., Leslie, K.E., Walton, J.S. (2005): A comparison of the cytobrush and uterine lavage techniques to evaluate endometrial cytology in clinically normal postpartum dairy cows. Can. Vet. J. 46(3):255-9.
 11. Kaufmann, T.B., Drillich, M., Tenhagen, B.A., Forderung, D., Heuwieser, W. (2009): Prevalence of bovine subclinical endometritis 4 h after insemination and its effects on first service conception rate. Theriogenology. 71(2):385-91.
 12. LeBlanc, S.J. (2014): Reproductive tract inflammatory disease in postpartum dairy cows. Animal. 8(1):54-63.
 13. LeBlanc, S.J., Duffield, T.F., Leslie, K.E., Bateman, K.G., Keefe, G.P., Walton, J.S. (2001): Defining and diagnosing postpartum clinical endometritis and its impact on reproductive performance in dairy cows. J. Dairy Sci. 85(9):2223-36.
 14. LeBlanc, S.J., Osawa, T., Dubuc, J. (2011): Reproductive tract defense and disease in postpartum dairy cows. Theriogenology. 76(9):1610-8.
 15. Madoz, L., Giuliodori, M., Jaureguiberry, M., Plöntzke, J., Drillich, M., De la Sota, R. (2013): The relationship between endometrial cytology during estrous cycle and cutoff points for the diagnosis of subclinical endometritis in grazing dairy cows. J. Dairy Sci. 96(7):4333-9.
 16. Overbeck, W., Jäger, K., Schoon, H.A., Witte, T.S. (2013): Comparison of cytological and histological examinations in different locations of the equine uterus—an in vitro study. Theriogenology. 79(9):1262-8.
 17. Plontzke, J., Madoz, L.V., De la Sota, R.L., Drillich, M., Heuwieser, W. (2010): Subclinical endometritis and its impact on reproductive performance in grazing dairy cattle in Argentina. Anim. Reprod. Sci. 2010;122(1-2):52-7.
 18. Sheldon, I.M., Lewis, G.S., LeBlanc, S., Gilbert, R.O. (2006): Defining postpartum uterine disease in cattle. Theriogenology. 65(8):1516-30.
 19. Stevenson, J.S., Pursley, J.R., Garverick, H.A., Fricke, P.M., Kesler, D.J., Ottobre, J.S. (2006): Treatment of cycling and noncycling lactating dairy cows with progesterone during Ovsynch. J. Dairy Sci. 89(7):2567-78.
 20. Subandrio, A., Sheldon, I., Noakes, D. (2000):Peripheral and intrauterine neutrophil function in the cow: the influence of endogenous and exogenous sex steroid hormones. Theriogenology. 53(8):1591-608.