مطالعه ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک اویداکت در مرغ مروارید (مرغ شاخدار)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

مرغ مروارید از خانواده قرقاول­ می باشد. دستگاه تولیدمثل آن شامل تخمدان و اویداکت می­باشد. اویداکت باعث اتصال تخمدان به کلواک شده و از قسمت­های قیف، مگنوم، تنگه، رحم و واژن تشکیل شده است. از آنجایی که تفاوت­های آناتومیکی در این اعضا در پرندگان گزارش شده است و نیز بدلیل اینکه بر روی اویداکت مرغ مروارید تاکنون مطالعه آناتومیکی و بافت‌شناسی صورت نگرفته بود، این مطالعه انجام شد. برای این پژوهش 10 عدد مرغ مروارید بالغ ماده تهیه و اویداکت آنها مورد مطالعه کالبدشناسی قرار گرفت. سپس نمونه بافتی آماده و با روش هماتوکسیلین ـ ائوزین رنگ‌آمیزی شدند. نتایج بطور کلی مشابه سایر پرندگان بود. ویژگی کالبدشناسی قابل ذکر اویداکت مرغ مروارید این بود که طول اویداکت با  طول بدن تقریبا برابر و تمامی نواحی اویداکت بجز ناحیه رحم از نظر رنگ مشابه یکدیگر بود. نتایج آزمون آماری با استفاده از آزمون Tukey نشان داد که میانگین اندازه قسمت‌های مختلف اویداکت فعال بیشتر ازاویداکت غیر فعال بوده و این اختلافات در مگنوم، تنگه و رحم بصورت معنی­دار و در قسمت قیف و واژن معنی‌دار نمی­باشد. یافته بافت‌شناسی قابل توجه نیز این بود که اپیتلیوم در اویداکت به شکل استوانه‌ای شبه مطبق مژه‌دار دیده شده و بجز ناحیه قیف در سطح داخلی مجرای اویداکت بر روی چین­های اولیه، چین­های ثانویه قرار گرفته بود. در پارین نیز غدد لوله‌ای دیده شد که از گردن قیف شروع شده و در قسمت واژن کاملاً ناپدید می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Macroscopic and Microscopic study of Oviduct in guinea fowl

نویسنده [English]

  • Pourhaji Motab, J., Hashemi, S.R., Alaei Novin, A. .
.
چکیده [English]

Guinea fowls are considered of pheasant birds. Reproductive system of birds includes ovary and oviduct. The ovary is connected to the cloaca by oviduct and consists of infundibulum, magnum, isthmus, uterus and vagina. Due to anatomical differences in these organs of birds, and because there is scarce knowledge about the oviduct of guinea fowl, this research was performed. For this research 10 female guinea fowl were selected and oviducts were anatomically studied. Then tissue samples were taken, and stained by Hematoxylin and Eosin. Anatomical and histological results were generally similar with other birds. The most prominent anatomical feature of oviduct was the same length of oviduct and body and all oviduct regions except uterus had in the same color. The statistical analyses using Tukey test showed the average size of different parts of active oviduct is greater than inactive oviduct, also this result is significant in magnum, isthmus and uterus and is not significant in the infundibulum and vagina. Histological result showed that the epithelium in oviduct has been seen ciliated pseudostratified columnar. Also Except infundibulum in oviduct, s lumen, there were secondary chains on the primary chains. In lamina propria there were tubular glands that started from the tubular part of infundibulum and disappeared in vagina.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Guinea fowl
  • Oviduct
  • Anatomy
  • histology
1ـ شمسائی، الف.ه.(1371): مرغان مروارید، چاپ اول، انتشارات تحقیقات کشاورزی کشور، 1-40.

2ـ فاطمی، ا. (1392): هیستومورفولوژی اویداکت در اردک مسکوئی. پایان نامه تخصصی دکتری حرفه‌ای دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار. 40-65.

3- Bacha, W.J., Wood, L.M. (2003): Color atlas of veterinary histology. Leas and febiger. 2ndedition. 358-389.

4- Baumel, J.J., King, A. S., Breazile, J. E. and Evans, H. S. and Berge, J.C.V. (1993): Handbook of Avian Anatomy, 2nd ed. Cambridge. Nut. Ornith. Club. 370–397.

5- Bezuidenhout, A.J. (1986): The topography of the thoraco-abdominal viscera in the ostrich (Struthiocamelus). Onderstepoort. J. Vet. Res. 53: 111-117.

6-Das, L.N., Mishra, D.B. (1965): Comparative anatomy of the domestic duck. J. Indian vet. 42: 320-326.

7- Gupta, S.K.,Maiti, B.R. (1987): Seasonal changes in the oviduct of the pied mina. J. morpho. Vol 1.194:247-263.

8- Kamar, G.A.R., Yamani, K. A. (1962): Physioligical Causes of Paired Oviducts in Ducks. J.reprod.fertil.4:99-101.

9-King, A.S. (1976): Aves urogenital system. In: Getty, R: Sisson and Grossman's the Anatomy of the Domestic Animal. Vol 2. 6ndedition. Philadelphia. Chapter 65:1883- 1910.

10-King, A.S., Mclelland, J. (1984): Birds their strucure and function. Bailliere Tindall. London. 121- 130.

11-Kinsky, F.C. (1971): The consistent presence of paired ovaries in the kiwi. with some discussion of this condition in other birds. J. Orn. Lpz. 112:353-357.

 12-Madekurozwa, M. C. (2006): Morphological features of the luminal surface of the magnum in the sexually immature ostrich (Struthiocamelus). Anat. Histol. Embryol. 34:350–353.

13- Mohammadpour,  A.A.(2007): Compraative histomorphological study of uterus between laying hen and duck.  Pakistan J.biol.10(19): 3479-3481.

14- Muwazi, R.T. and Baranga, J., Kayanja, F. and Schliemann, H. (1982): The oviduct of ostrich. J. Ornith. Vol l. 123: 425-433.

15-Nickel, R., Schummer, A. (1977): Anatomy of the domestic birds.Verla Paul Parey. Berlin: 85- 94.

16- Parizzi, R.C., Santos, J.M. and Oliveira, M.F. and Maia, M.O. and Sousa1, J.A. and Miglino, M.A., Santos, T.C. (2007): Macroscopic and Microscopic Anatomy of the Oviduct in the Sexually Mature Rhea (Rhea americana). Anat. Histol. Embryol. Veterinary Medicine Series. 36: 455-463.

17- PourhajiMoutab, J. Touni, S. R. (2017): Anatomical and histological study of large intestine in guinea fowl. Vet. Jour. 111:40-50.

18- Pourhaji Moutab, J. Abbaszadeh, P. Touni, S. R. (2015): Morphological and histological study of the liver, spleen and pancreas in Guinea fowl, Vet. Jour. 106: 76-83.

19 -PourhajiMoutab, J. Sargazi, P. Touni, S.R. Hoseini, S.H. (2014):Histomorphological study on small intestine in Guinea fowl, Jour. Vet. Res. 64(4):395-399.