بررسی ضایعات آسیب‌شناسی نای در موارد مصرف همزمان واکسن 120H و 91/4 برونشیت عفونی در جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

بیماری برونشیت عفونی یکی از بیماری­های مهم عفونی در صنعت طیوراست. ویروس برونشیت عفونی دارای سروتیپ­های متعدد است که ایمنی علیه هر یک از سروتیپ­ها اختصاصی است. حفاظت علیه هر سروتیپ با واکسیناسیون علیه همان سروتیپ قابل انتظار است. در ایران، سروتیپ­های ماساچوست و 91/4 شایع هستند و واکسن­های تجاری مختلف علیه این سروتیپ­ها استفاده می­شود. با توجه به عدم وجود تداخل بین سویه­های مختلف از سروتیپ­های مختلف ویروس برونشیت عفونی به­نظر می­رسد استفاده از واکسن­های مختلف برونشیت عفونی به­طور هم­زمان و یا با فاصله اندک از یکدیگر برای افزایش دامنه حفاظت می­تواند موثر باشد. لذا در این مطالعه واکنش بعد از واکسیناسیون به­دنبال استفاده هم­زمان از دو سروتیپ مجزا با روش­ پاتولوژی بررسی شد. به­همین منظور در فارم­های تجاری از واکسن 120H و 91/4 به شکل مجزا و توأم استفاده شد. به­دنبال اجرای برنامه­های مختلف واکسیناسیون، ضایعات پاتولوژی در نای پرندگان بررسی و مقایسه شد. نتایج نشان داد استفاده توأم از واکسن 120H و 91/4 می­تواند باعث القای  جراحات بافتی در نای بیش از واکسن­های منفرد شود. با توجه به بروز واکنش­های واکسیناسیون بیشتر به­دنبال استفاده توأم از واکسن H120 و 91/4، توصیه می­شود در موارد واکسیناسیون علیه برونشیت عفونی حتی­الامکان از واکسن­های متعلق به سروتیپ­های مختلف با فاصله زمانی استفاده شود و نسبت به مصرف توأم آن­ها خودداری گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The survey of pathologic lesions of trachea in co-administration of H120 and 4/91 IB vaccines in broiler chickens

نویسنده [English]

  • Mohammadi,M.,Gholami A.M.,Fathi-Hafshejani,E .
.
چکیده [English]

Infectious bronchitis (IB) disease is one of main infectious disease in poultry production. IB virus posses several serotype that the immunity against each serotype is specific. The protection against any serotype is expected by vaccination against the same serotype. In Iran, the Massachusetts and 4/91 serotypes are common and different commercial IB vaccines were utilized against these serotypes. By considering to this fact that there is no interference between different IB virus serotypes, this seems that administration of different IB vaccines simultaneously or by short interval time can be effective for increasing of protection level. Therefore, in this study the vaccinal reaction was studied following of administration of two distinct IB vaccines by pathological examination. For this, in commercial farms the H120 and 4/91 vaccines administrated distinctly and simultaneously. In this study the vaccination programs were examined and compared with pathological examination of trachea. The result represents that co-administration of H120 and 4/91 can induce higher pathologic lesions on trachea. It concluded that in IB vaccination, it is better to administrate different vaccines with interval time and do not vaccination simultaneously.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infectious bronchitis
  • Broiler chicken
  • Vaccine
  • Histopathology
1.Aghakhan, S.M., Abshar, N., Fereidouni, S.R., Marunesi, C., Khodashenas, M. (1994): Studies on avian viral infectiones in Iran. Arch. Razi Inst. 44/45 1-5.

2. Awad, F., Forrester, A., Baylis, M., Lemiere, S., Ganapathy, K. (2015): Protection conferred by live infectious bronchitis vaccine viruses against variant Middle East IS/885/00-like and IS/1494/06-like isolates in commercial broiler chicks. Vet. Rec. Open 2(2) e000111.

3. Bancroft, J.D., Stevens, A. (1996): Theory and practice of histopathological techniques. Churchill livingstone, London. P: 100-110.

4. Chhabra, R., Forrester, A., Lemiere, S., Awad, F., Chantrey, J., Ganapathy, K. (2015): Mucosal, cellular, and humoral immune responses induced by different live infectious bronchitis virus vaccination regimes and protection conferred against infectious bronchitis virus Q1 strain. Clin. Vaccine Immunol. 22(9): 1050-1059.

5. Cook, J.K.A., Orbell, S.F., Woods, M.A., Huggins, M.B. (1999): Breadth of protection of the respiratory tract provided by different live-attenuated infectious bronchitis vaccines against challenge with infectious bronchitis viruses of heterologousserotypes. Avian Pathol. 28: 477-485.

6. De Wit, J.J., Cook, J.K.A., van der Heijden Harold, M.J.F. (2011): Infectious bronchitis virus variants: a review of the history, current situation and control measures. Avian Pathol. 40: 223–235.

7. Ganapathy, K.C., Ball Forrester, A., Herrmann, A., Lemiere, S. (2016): Simultaneous vaccination of a live Newcastle disease and two live infectious bronchitis vaccines in commercial broiler chicks. In: Proceeding of 9th international symposium on avian corona and pneumoviruses, Utrecht, The Netherlands, 21-24 June, p: 52.

8. Gholami-Ahangaran, M., Charkhkar, S., Shoushtari, A.H. Bozorgmehri-Fard, M.H., Eshratabadi, F. (2008): Molecular identification and typing of infectiou bronchitis virus in respiratory cases of broiler chickens in Isfahn province. Iran. J. Vet. Sci. 3: 476-469.

9. Gholami-Ahangaran, M., Namjoo, A.R., Ataei-Naeini, B. (2012): The comparison of pathologic tracheal injuries, immune response and growth indices following using commercial combined and experimental mixed Newcastle and bronchitis live vaccines in broiler chickens. Iran. Vet. J. 8(1): 76-84.

10. Jackwood, M. (2012): Review of infectious bronchitis virus around the world. Avian Dis. 56: 634–641.

11. Jackwood, M.W., de Wit, S. (2013): Infectious bronchitis. In: Disease of Poultry, 13th edition (ed. Swayne DE,  Glisson JR,   McDougald LR,   Nolan LK,   Suarez DL,  Nair VL). Wiley-Blackwell: Massachusetts; 139-161.

12. Nakamura, K., Narita, M., Imai, K., Matsumura, T., Maeda, M., Tanimura, T. (1992): The effect of mixed live vaccines of Newcastle disease and infectious bronchitis on the chicken respiratory tract. J. Comp. Pathol. 106(4): 341-50.

13. Nakamura, K., Ueda, H., Tanimura, T., Noguchi, K. (1994): Effect of mixed live vaccine (Newcastle disease and infectious bronchitis) and Mycoplasma gallisepticum on the chicken respiratory tract and on Escherichia coli infection. J. Comp. Pathol. 111(1): 33-42.