مطالعه آناتومی و بافت‌شناسی ساختمان روده کوچک در تیهو (Ammoperdix griseogularis)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه دامپزشکی واحد گرمسار، دانشگاه آزاداسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

بررسی آناتومی و بافت‌شناسی روده کوچک در پرندگان از جهت مطالعات کالبدگشایی و آسیب شناسی در بیماری‌های عفونی و متابولیک قابل اهمیت می‌باشد. این مطالعه با هدف بررسی ویژگی‌های مورفومتریک و مورفولوژیک روده کوچک در تیهو انجام گرفت. تیهو نوعی کبک از راسته‌ی ماکیان‌سانان بوده که در نواحی وسیعی از ایران یافت می‌گردد. به منظورانجام این تحقیق 14 قطعه تیهوی نر و ماده به صورت تصادفی انتخاب شد. همچنین جهت مطالعه بافت‌شناسی، از سه تیهوی نر و سه ماده، نمونه بافتی اخذ و پس از آماده‌سازی با روش هماتوکسیلین و ائوزین، رنگ‌آمیزی گردید. نتایج نشان داد که روده کوچک در تیهو 61% از طول لوله گوارش را دارا بوده و واجد سه بخش مشخص دوازدهه، تهی روده و ایلئوم می باشد. دوازدهه به شکل یک خمیدگی U شکل و تهی روده دارای 4 تا 5 حلقه کوچک مشاهده گردید. همچنین ته کیسه مکل بین تهی روده و ایلئوم مشاهده نگردید. از لحاظ بافت‌شناسی روده کوچک دارای کرک‌های فراوان به منظور ایجاد بستر حداکثری جهت جذب مواد غذایی بوده و سلول‌های گابلت در هر سه قسمت روده کوچک دیده شدند. اگرچه تعداد سلول‌ها و ارتفاع کرک‌ها در نواحی مختلف متفاوت بود. همچنین زیر مخاط در هر سه قسمت نازک بوده و فاقد تشکیلات لنفاوی بود. نتایج حاصل نشان می‌دهد که ساختمان دوازدهه، تهی روده و ایلئوم در تیهو با وجود تفاوت‌هایی که بیشتر از لحاظ هیستومورفولوژی مشاهده شد، به ویژه از دید آناتومیی، تشابه زیادی با سایر پرندگان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anatomical and Histological study of the Small intestine in See-see (Ammoperdixgriseogularis)

نویسنده [English]

  • Pourhaji Motab, J., Rasouli, B. .
چکیده [English]

The importance of anatomical and histological studies of the small intestine in birds is for autopsy examinations and pathological changes in infectious and metabolic diseases. The aim of this study was to investigate the morphometric and morphological features of small intestine in See-see. See-see is a kind of partridge that can be found in large areas of Iran. For this research, 7 male and 7 female partridges were randomly selected. Moreover, for histological study, tissue samples were obtained from 3 males and 3 females and were stained with hematoxylin and eosin. The small intestine in See-see contained 61% of the length of the gastrointestinal tract and consisted of 3 distinct sections of the duodenum, the jejunum and the ileum. The duodenum was a U-shaped ring and the jejunum had 4 to 5 small loops. Histologically, the small intestine has many villi in order to create maximum surface to absorb food and goblet cells were observed in all three sections. Although the number of cells and the height of the villi were diverse in different parts of intestine. The submucosa was also a thin layer in all sections and was with no lymphoid structure. The results show that the anatomical and histological structures of duodenum, jejunum and ileum in see-see, despite the slight differences in histomorphology, is similar to birds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anatomy
  • histology
  • Small intestine
  • See-see
........