مقایسه فلور باکتریایی چشم در خرگوش‌های نژاد سفید نیوزلندی، آنقوره و داچ

نویسنده

گروه علوم درمانگاهی- دانشکده دامپزشکی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تخقیقات تهران-ایران

چکیده

یکی از مهمترین آزمون‌ها در موراد عفونت‌های چشمی و زخم‌های قرنیه، انجام کشت باکتریایی می‌باشد. در این مطالعه فلورباکتریال چشم در خرگوش‌های نژاد سفید نیوزلندی، آنقوره و داچ مورد بررسی قرار گرفت. 96 راس خرگوش از 3 نژاد مختلف (از هر نژاد 32 راس) مورد مطالعه قرار گرفتند. تمامی حیوانات پس از معاینات کامل بالینی، آزمایشگاهی و چشمی وارد مطالعه شدند. معاینات چشمی شامل معاینه با اسلیت لمپ، افتالموسکوپی، اندازه‌گیری فشار چشم، اندازه‌گیری میزان اشک و رنگ‌آمیزی قرنیه با فلورسئین بود. برای بررسی میکروبیولوژی نمونه‌گیری به وسیله سواباستریل از ناحیه ملتحمه پلک پایین و سطح قرنیه حیوانات انجام شد. نمونه‌ها بلافاصله در آزمایشگاه تحت کشت میکروبی قرار گرفتند و پس از 48 ساعت انکوباسیون و رشد اولیه باکتری‌ها تست‌های تفریقی و بیوشیمیایی انجام پذیرفت. نتایج حاصل از کشت در هر نژاد اختلاف در نوع باکتری‌های جدا شده به خصوص در باکتری‌های گرم منفی را نشان داد. در خرگوش داچ چشم‌های بیشتری با کشت مثبت باکتریایی به نسبت سایر خرگوش‌ها مشاهده شد. در جمعیت باکتری‌های گرم مثبت اختلاف معنی‌داری گزارش نشد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که عمده باکتری‌های طبیعی چشم در نژادهای مختلف خرگوش از نوع گرم مثبت می‌باشد و اختلاف بالینی در بین باکتری‌های جدا شده در نوع و سویه در بین نژادها وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of ocular microflora in New Zealand white, Angora and Dutch Rabbits

نویسنده [English]

  • Rajaei, SM.,Mashhadi Rafie, S.,Selk Ghaffari, M., Masouleh, M.N., Jamshidian, M.
چکیده [English]

One of the important ocular tests in case of ophthalmic infection and corneal ulcer is microbial culture. In the present study ocular microflora of Newzealand white, angora, and Dutch rabbits were evaluated. 96 rabbits from three different breeds (32 of each breed) were studied. All animals enrolled in the study after complete physical and ophthalmic examination. Ophthalmic examination was including slit lamp biomicroscopy, ophthalmoscopy, measurement of intraocular pressure, measurement of tear production, corneal dye with fluorescein. For microbiologic evaluation, sterile swabs were used for sampling from the cornea and lower conjunctival fornix. The culture was initiated immediately after sampling. After 48 hours of incubation, the growth of bacteria was observed, and then differential and biochemistry tests were performed. Results of microbiological culture revealed the difference in bacteria species, especially in gram-negative ones. More eyes with positive bacterial culture were observed in Dutch rabbits. No significant differences were reported in gram-positive bacteria population. Common isolated ocular microflora of rabbits is gram-positive. Clinical significant differences in isolated bacteria and species were observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microbiology
  • Rabbit
  • New Zealand
  • Angora
  • Dutch
........