تأثیر تمرینات هوازی بر شاخص های هماتولوژی در اسب‌های تولید کننده پادزهر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، بخش سرمهای درمانی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و - ترویج کشاورزی کرج، ایران

چکیده

ایران جزء تولیدکنندگان منحصر به فرد پادزهر در منطقه خاورمیانه است. تولید سرم‌های درمانی با عیار بالا و عوارض جانبی کمتر در سلامت عمومی جامعه تأثیر بسزایی دارد. این امر تنها زمانی میسر خواهد بود که بهداشت دام، تأمین شود. بکارگیری فعالیت‌های ورزشی به عنوان روش غیر دارویی می‌تواند در حفظ و ارتقا سلامت دام نقش مهمی ایفا کند. هدف از پژوهش حاضر مطالعه تأثیر تمرینات هوازی بر فاکتورهای هماتولوژی در اسب‌های تولیدکننده پادزهر بود. 16 رأس اسب در چرخه تولید پادزهر به صورت تصادفی در 2 گروه زهر و گروه زهر همراه تمرین به مدت 22 هفته تقسیم شدند. برنامه تمرینی شامل 3 جلسه تمرین هوازی در هفته، با شدت متوسط صورت گرفت. نمونه‌های خونی در 3 زمان مختلف: قبل از شروع برنامه، پایان دوره 11 هفته ای و پایان دوره 22 هفته ای از طریق سیاهرگ وداج جمع‌آوری گردید و بوسیله آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری های مکرر ارزیابی شدند. نتایج نشان داد، فاکتورهای اندازه‌گیری شده: تعدادRBC ، هموگلوبین، هماتوکریت، تعداد پلاکت‌ها و تعداد WBC، نوتروفیل‌ها، مونوسیت‌ها، ائوزینوفیل‌ها و MCV در هر دو گروه کاهش یافته درحالیکه تعداد لنفوسیت، MCH و MCHC افزایش یافته است (05/0P<). در مجموع، نتایج این بررسی نشان داد، فعالیت بدنی و زهر هر دو عوامل اثرگذاری بر فاکتورهای هماتولوژی هستند. هرچند اکثر نتایج به دست آمده تحت تأثیر عامل زهر قرار گرفته اما میزان تأثیر در گروه زهر همراه تمرین به مراتب کمتر از گروه زهر بوده است.

تازه های تحقیق

.....

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Aerobic Exercise on Hematological Factors in Antidote Production Horses

نویسنده [English]

  • Razavi, F., Zolfagharian, H., Banaeifar, A., Eslami, R.
چکیده [English]

Iran is one of the most exclusive antidote producers within the Middle East. Blood serum production of high quality treatment and fewer side effects have a significant impact on public health. This may only be attainable if eutherian and animal health are to be provided. The employment of sports activities as a nonpharmacological method will play a crucial role in maintaining and improving the health of the livestock. The purpose of this study was to investigate the result of aerobic exercises on hematological factors in antidote production horses. Sixteen horses were arbitrarily divided into two groups of venom and venom + training group for 22 weeks within the antidote production cycle. The exercise protocol consisted of three sessions of aerobic exercise per week, with moderate intensity. Blood samples at three different times: Before the beginning of the protocol, end of the 11-week period and therefore the end of the 22-week period were collected through the jugular vein and evaluated by repeated measures of variance analysis. The results showed that almost all of the measured factors reduced the number of red blood cells, hemoglobin, hematocrit, platelet count and white blood cells, neutrophils, monocytes, eosinophils and MCV n each groups, whereas the number of lymphocytes, MCH and MCHC increased (P <0.05). In sum, the results of this study showed that physical activity and venom are each factors influencing hematological factors, Although most of the results were influenced by the effect of the venom, the impact level within the venom + training group was less than that of the venom group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic exercise
  • Hematological factors
  • Horse
  • Antidote
.........