بررسی شیوع سروتیپ‌های سالمونلا در خوراک دام و میزان مقاومت دارویی آنها نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های رایج در مراکز درمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار بیماریهای طیور، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران -

چکیده

سالمونلوز یکی از مهمترین بیماری‌های مشترک بوده و بیشتر عفونت‌های سالمونلایی در اثر مصرف مواد غذایی آلوده به این باکتری ایجاد می‌شود. در طی دهه‌های اخیر، مقاومت دارویی سالمونلاهای جدا شده نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های رایج افزایش یافته است که بعنوان یک مشکل بهداشتی جهانی مطرح می‌باشد. هدف از این تحقیق بررسی سروتیپ­های سالمونلا در خوراک دام و میزان مقاومت آنتی‌بیوتیکی آنها نسبت به ده آنتی‌بیوتیک با مصرف رایج در مراکز درمانی ایران بود. بدین منظور، تعداد 50  نمونه خوراک دام به طور تصادفی از نقاط مختلف شهرستان اردبیل جمع‌آوری گردید. پس از کشت و جداسازی سالمونلا، پرگنه‌های آن با روش سرولوژی و PCR بررسی شدند. میزان مقاومت آنتی‌بیوتیکی جدایه‌ها با روش کربی بایوئر (Kirby Bauer) مشخص گردید. از مجموع 50 نمونه مورد بررسی، تعداد 4 جدایه سالمونلا (8%) جداسازی شد که در سروتایپینگ انجام شده بر روی نمونه‌های مثبت، 50% سروتیپ انتریتیدیس، 25% سروتیپ مونشن و 25% سروتیپ نامعلوم تشخیص داده شدند. تمامی جدایه­ها حداقل به 4 آنتی‌بیوتیک مقاوم بودند. بیشترین مقاومت داروئی نسبت به تتراسیکلین (100%)، آمیکاسین(100%)، سولفادیازین + تری متوپریم (100%) و کوتریموکسازول (100%) و بعد از آنها کلرامفنیکل (7/66%)، آمپی سیلین (7/66%)، داکسی سیکلین (4/33%)، فلورفنیکل (4/33%) و انروفلوکساسین (4/33%) مشاهده شد. تمامی جدایه‌ها در مقابلسیپروفلوکساسین حساس بودند. نتایج این بررسی نشان داد بیشترین میزان مقاومت دارویی نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های رایجدر صنعت دام و طیور وجود دارد که با مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها در جیره غذایی دام و ایجاد و گسترش باکتری‌های مقاوم مرتبط می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of salmonella serotypes in livestock feedstuff and their antibiotic resistance to antibiotics widely used in the Iranian health centers

نویسنده [English]

  • Azizpour, A., Ghazaei, C. .
چکیده [English]

Salmonellosis is an important zoonotic disease that the most of salmonella infection in humans result from the ingestion of contaminated food. In recent years, resistance of salmonella to commonly used antimicrobials is increasing and has emerged as a global problem. The purpose of this study was to determine the prevalence of salmonella serotypes in livestock feedstuff and their antibiotics resistance rate to antibacterial agents widely used in the Iranian health centers. To achieve this, fifty samples from livestock feedstuff were collected randomly from different parts of Ardabil city for identification of salmonella .The antibiotic resistance rate of isolates was determined using Kirby-Bauer method. Out of 50 samples examined, Salmonella was isolated from 4 samples (8%). The result of serotyping was Enteritidis (50%), Muenchen(25%) and Unknown (25%). Multiple resistance was observed among isolates. The highest resistance was to Tetracycline (100%), Sulfamethoxazole + trimethoprim (100%), Cotrimoxazole (100%), Amicycin (100%), Chloramphenicol (66.7%), Amoxicillin (66.7%), Doxycycline (33.4%), Florfenicol (33.4%) and Enrofloxacin (33.4%). All isolated were sensitive to Ciprofloxacin. The highest resistance rate was found against most prevalent drugs in poultry and animal industry, reinforcing this hypothesis that wide usage of drugs in the livestock feedstuff results in vast drug resistant bacteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salmonella
  • Serotyping
  • Livestock feedstuff
  • Antibiotic resistance
...........