بررسی اثرات مکمل ایزوفلاوون سویا بر روند التیام زخم جلدی متعاقب جراحی برداشت تخمدان در گربه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم درمانگاهی- دانشکده دامپزشکی شمنان-سمنان-ایران

چکیده

جراحی عقیم‌سازی در سگ و گربه از جراحی‌های رایج در دامپزشکی می‌باشد که می‌تواند به دو روش برداشت هم‌زمان رحم و تخمدان (اواریوهیسترکتومی) و برداشت تخمدان‌ها به­تنهایی (اواریکتومی) انجام گیرد. ازآنجایی‌که برخی رژیم‌های غذایی در گربه‌ها حاوی مقدار زیادی جنیستئین و دایدزین می‌باشد، بررسی اثر ایزوفلاوون سویا که حاوی مقادیر فراوانی از این دو ماده هست، بر روند ترمیم زخم در این گونه از حیوانات ضروری است. در این مطالعه از 10 گربه نژاد  DSHبا سن بالای یک سال استفاده شد. اواریکتومی با رهیافت خط وسط صورت گرفت، و بعد از جراحی گربه‌ها به دو گروه پنج‌تایی شامل درمان (تیمار با ایزوفلاوون) و کنترل (دریافت کننده دارونما)تقسیم شدند. در گروه درمان، گربه­ها روزانه 50 میلی‌گرم ایزوفلاوون خوراکی دریافت کردند و در گروه کنترل از دارونما استفاده شد. در ادامه و در روزهای 14 و 28 بعد از جراحی، از محل زخم جراحی برای بررسی آسیب شناسی نمونه­برداری شد و فاکتورهای میزان تراکم کلاژن، میزان شکل­گیری عروق جدید و میزان فیبروبلاست‌ها موردمطالعه قرار گرفت. در مشاهدات ریزبینی، تغییرات معنی‌داری بین دو گروه درمان و کنترل از لحاظ ترمیم موضع زخم در روز 14 مشاهده نگردید(05/0≤p) این تغییرات در روز 28 بین دو گروه درمان و کنترل، تفاوت‌معنی‌دار  داشت(05/0>p). بنابر­این از آنجایی­که این ترکیب، سه شاخص مهم آسیب شناسی شامل میزان فیبروپلازی، میزان تشکیل عروق خونی جدیدو میزان تراکم، جهت‌گیری و بلوغ رشته‌های کلاژنرا در روند ترمیم زخم تسریع می­کند، بیانگر نقش مثبت آن بر ترمیم زخم پوست در گربه­های اواریکتومی شده می­باشد.

تازه های تحقیق

..........

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the effect of supplement of soy isoflavone on the healing process of cutaneous wound in ovariectomized cats

نویسنده [English]

  • Gholami, M., Moslemi, HR., Javaheri Vayeghan, A., Narenji Sani, R.
چکیده [English]

Sterilization surgery in dogs and cats is a common surgical procedure in veterinary medicine, which can be done in two ways: Ovariohysterectomy (OHE) and Ovariectomy (OVE). Since some diets in cats contain lots of Genistein and Daidzein, studying of the effect of soy isoflavone on the wound healing process is essential. In this study, 10 cats of the DSH, 1 year old, were used. OVE was done by midline approach. After surgery, cats divided into two groups including isoflavone and placebo. The isoflavone group received 50 mg of oral isoflavone daily. In the control group, placebo was used. After 14 and 28 days, biopsy of the surgical wound was taken for histopathological examination to evaluate the amount of collagen, angiogenesis and fibroblasts. Based on the findings, On Day 14 after injury, wound micrographs showed that there was no significant difference between treatment and control groups (P ≥ 0.05). Furthermore, on day 28 after the injury, the healing rate in the treatment group was higher than control group significantly (P≤0.05). In summary, results of this study showed that the application of supplement of soy isoflavone could improve the healing process of cutaneous wound in ovariectomized cats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soy isoflavone
  • Ovariectomy
  • Wound
  • Cat
................