بررسی ژنهای مولد آنتروباکتین اشرشیاکلی جدا شده از مواد غذایی (گوشت طیور) با روش Multiplex-PCR

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

جنس اشریشیا دارای شش گونه است که پنج گونه از آنها با بیماری­هایی انسان در ارتباط است. از میان آنها 35% کل سپتی سمی‌ها و بیش از 70% عفونت‌های مجرای ادراری و اکثر عفونت‌های روده­ای، آبسه، پنومونی و مننژیت را می­توان نام برد. در این میان اشریشیاکلی از نظر بالینی اهمیت فراوان دارد در حالی که سایر گونه‌ها حدود 1% از موارد جدا شده بالینی را در جنس اشریشیا شامل می‌شوند. اشریشیا کلی از باکتری‌های مولد انتروباکتین است و خوشه ژن انتروباکتین ساکن بر روی کروموزوم در باکتری اشریشیاکلی است و در شرایط کمبود و فقر آهن، باکتری اشریشیاکلی 15-10 میلی­گرم در لیتر انتروباکتین تولید می‌کند و با توجه به میل بالای اتصال انتروباکتین به Fe3+ آهن محیط را به دست می­آورد. هدف از پژوهش بررسی ژن‌های سیدروفور مولد آنتروباکتین اشریشیاکلی جدا شده از گوشت طیور با روش Multiplex-PCR بوده است. در این مطالعه از مجموع 60 نمونه گوشت طیور جدا شده از کشتارگاه‌های صنعتی تهران در سال 1395، که آلوده به اشریشیاکلی با استفادهاز روش‌های تفریقی مرفولوژی، کشت و بیوشیمیایی تشخیص داده شدند، در مجموع در 43 نمونه، حداقل یکی از دو ژن سیدروفوری مورد ارزیابی، مثبت تشخیص داده شدند و از ین میان در مجموع 4 نمونه از 60 نمونه تنها دارای ژن FyuA (66/6%)، دو نمونه دارای هر دو ژن FyuA, FeoB (33/3%) و 37 نمونه تنها دارای ژن FeoB (66/61%) و 17 نمونه (33/28%) فاقد هریکاز ژن‌های مورد مطالعه تشخیص داده شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of isolated enterobactin genes isolated from food (Poultry Meat) by Multiplex-PCR Method

نویسنده [English]

  • Gholami, F., Mehrabian, S., Tabarsi, Z., Amini, K. .
.
چکیده [English]

Escherichia genus has six species, five of which are associated with human diseases. Among them, 35% of total septicemia and more than 70% of urinary tract infections and most of the intestinal infections, abscess, pneumonia and meningitis can be mentioned.Escherichia coli is clinically significant, while other species contain about 1% of isolated clinical cases in the genus Escherichia coli. Salmonella coli is an enterobacterin producing bacterium, and the cluster of enterobacterin gene on the chromosome in E.coli bacterium and, in conditions of iron deficiency and deficiency, E.coli bacterium produces 15-10 mg/L of enterobacterin and, in view of the high desire for binding of enterobacterin to Fe3+ iron, provides the environment. The purpose of this study was to investigate the genes of the enterobacterin etherbacetin producing siderophora isolated from poultry meat by multiplex-PCR method. In this study, a total of 60 poultry meat samples isolated from industrial slaughterhouses in Tehran in 1395, which were infected by E.coli were identified using different methods of morphology, culture and biochemical tests. In total, 43 samples, at least one Two genotypes were evaluated positively. In total, 4 samples of 60 samples contained only FyuA gene (66.66%), two specimens containing were detected both FyuA, FeoB (33.3%) and 37 samples Only the FeoB gene (61.66%) and 17 (28.33%) without any of the studied genes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Escherichia coli
  • enterobacterin
  • siderophore
  • FeoB
  • FyuA