اثر پوشش خوراکی بر پایه نشاسته حاوی عصاره چویر بر فعالیت ضد میکروبی در فیله ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان در طول دوره نگهداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

در سال‌های اخیر تمایل به استفاده از فیلم‌ها و پوشش‌های خوراکی زیست تخریب‌پذیر در بسته بندی مواد غذایی رو به افزایش بوده است. این بسته‌بندی‌ها مزایای مختلفی مانند زیست تخریب‌پذیری و حمل افزودنی‌های غذایی مانند آنتی اکسیدان‌ها، ترکیبات ضد میکروبی، رنگ‌ها و مواد مغذی را دارند. هدف از این مطالعه بررسی اثر پوشش خوراکی بر پایه نشاسته همراه با عصاره چویر بر فعالیت ضد میکروبی و کیفیت فیزیکوشیمیایی فیله ماهی قزل‌آلای رنگین کمان در طول دوره نگهداری می باشد. عصاره چویر را در رقت‌های صفر، 1، 5/1 ،2 و3 درصد به پوشش خوراکی نشاسته‌ای اضافه گردید. تکه‌های ماهی قزل‌آلای رنگین کمان را در رقت‌ها غوطه‌ور ساخته و در یخچال در دمای 0C4 نگهداری شد و طی روزهای صفر، 3، 6، 9 و 12 آزمون‌های میکروبی و سرمادوست، pH، هانترلب، اندیس پراکسید، روی نمونه‌ها انجام شد. شمارش کلی میکروبی و سرمادوست نیز انجام گرفت. تجزیه شیمیایی اسانس با استفاده از دستگاه GC/MS منجر به شناسایی 9 ترکیب با مجموع 85/96% شد که شامل اوسیمن، آلفا ـ پینن، ترانس ـ بتا ـ اوسیمن و بورنیل استات بود. نتایج آزمون‌های انجام گرفته بر روی پوشش خوراکی نشان داد شمارش کلی میکروبی و شمارش کپک و مخمر در نمونه‌های دارای عصاره چویر منفی بوده است. بررسی‌ها نشان داد افزایش غلظت عصاره در پوشش خوراکی منجر به کاهش روند افزایشی شمارش کلی میکروبی و شمارش باکتری‌های سرمادوست، در نمونه فیله ماهی قزل‌آلای رنگین کمان شده است. نتایج بدست آمده بیانگر خصوصیات ضد میکروبـی و آنتی اکسیدانی عصاره چویر بوده که افزودن آن به بسته‌بندی بر پـایه نشاسته باعث افزایش طول مدت نگهداری فیله ماهی قزل‌آلا با حفظ کیفیت میکروبی و فیزیکوشیمیایی می‌باشد بنابراین می‌توان از این گیاه به عنوان نگهدارنده و جایگزینی برای نگهدارنده‌های شیمیایی در مواد غذایی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of edible starch-based coating with Ferulago angulata extract on antimicrobial activity in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillet shelf life

نویسنده [English]

  • Fakhri, F., Ahari, H., Ataie, M. .
.
چکیده [English]

The accumulation of various non_degradable synthetic materials, especially the various types of packaging materials in nature ,has led to increasedtendency to usingof biodegradable films and coatings in food packaging ,in recent years. These packages have various benefits such as biodegradability and the transport of food additives such as antioxidants, antimicrobials, colorants and nutrients. Ferulagoangulata is traditionally used to preserve food and enhanced its taste as traditional spice. In this research, the antibacterial, antioxidant and qualitative properties of starch-based coating containing with different concentrations(0, 1%,1/5%,2%,3%) of Ferulagoangulata extractin rainbow trout fillet during storage period were investigated by theevaluation ofpH, peroxide index, color characteristics, total bacterial counts, psychrophilic counts.The chemical analysis of the extract by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) was determined 9 high percentages components of total (96.85%) including o-Cymene, α-Pinene, trans-β-Ocimene and Bornyl acetate as the main components of the extract.According to our results ,Antioxidant and  antibacterial activities enhanced significantly in a  dose dependent mannerWhich means that increasing the concentration of extract in the coating leads to upper L*, a*, b* index and lower pH, peroxide value  index compared to control sample and also our results indicated significantly (p<0.05) decreased of  total microbial  and psychrophiles bacteria counts  in rainbow trout fillet during the period of storage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Edible coating
  • Ferulago angulata
  • Rainbow trout