ارزیابی فعالیت آنزیم‌های شاخص آسیب قلبی پس از حذف پریکارد در خرگوش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

پریکاردیکتومی یک شیوه درمانی موثر برای برخی از بیماری­های قلبی است و استفاده از بیومارکرهای قلبی شیوه مهمی برای ارزیابی اثرات جراحی بر سلامت قلب هستند. در این راستا، ﻛـﺮاﺗﻴﻦﻛﻴﻨﺎز، آﺳﭙﺎرﺗﺎت­آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز و ﻻﻛﺘـﺎت­دﻫﻴﺪروژﻧﺎز ﺑﻪ­ﻋﻨﻮان آﻧﺰﻳﻢ­ﻫﺎی وﻳﮋه آﺳﻴﺐ قلبی از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردارند. هدف از این تحقیق بررسی فعالیت این آنزیم­ها بعد از پریکاردیکتومی در خرگوش­های سالم بود. تعداد 12 سر خرگوش سفید نیوزلندی نر هم­سن با وزن تقریبی 3/0±5/1 کیلوگرم به­طور تصادفی به دو گروه شاهد و مورد تقسیم شدند. خرگوش­های گروه مورد، عمل پریکاردیکتومی و خرگوش­های گروه شاهد فقط تحت عمل توراکتومی قرار گرفتند. به­منظور بررسی تغییرات آنزیم­های کراتین­کیناز، لاکتات­دهیدروژناز، آسپارتات­آمینوترانسفراز، نمونه­گیری خون، از تمامی خرگوش­های جراحی شده در هفته­های اول، دوم، سوم و چهارم بعد از عمل جراحی، انجام شد. براساس نتایج به­دست آماده، مقادیر کراتین­کیناز در هفته­ی اول اختلاف معنی­داری نسبت به گروه شاهد داشت (05/0 > p). مقادیر کراتین­کیناز گروه مورد در هفته اول در مقایسه با هفته­های دوم، سوم و چهارم از نظر آماری افزایش معنی­داری را نشان داد (05/0 > p). میزان لاکتات­دهیدروژناز و آسپارتات­آمینوترانسفراز گروه مورد در هفته­ی دوم افزایش معنی­داری داشتند (05/0 > p). مقادیر لاکتات­دهیدروژناز و آسپارتات آمینوترانسفراز گروه مورد در هفته دوم در مقایسه با هفته­های اول، سوم و چهارم اختلاف معنی­داری را نشان دادند (05/0 > p). به­طورکلی می­توان نتیجه گرفت که پریکاردیکتومی باعث افزایش موقت فعالیت آنزیم­های شاخص آسیب قلبی در هفته­ی اول و دوم می­شود و بعد از پایان هفته دوم سطوح آنزیم­های کراتین­کیناز، آسپارتات­آمینوترانسفراز و لاکتات­دهیدروژناز به حد طبیعی خود برگشته و این افزایش مقادیر دائمی نیستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the heart damage enzymes activity after pericardiectomy in rabbit

نویسنده [English]

  • . Samiee Amlashi, O.
چکیده [English]

The pericardiectomy is an effective remedy for some heart disease and the use of the heart biomarkers are a significant way to assessing the surgery on the heart health. In this regard, the Creatine Kinase (CK), Aspartate Amino Transferase (AST) and lactate dehydrogenase (LDH) enzymes as spatial heart damage enzymes are particularly important. The aim of this study was to evaluate the effects of pericardiectomy surgery on the activity of heart damage marker enzymes in the healthy rabbits. Twelve healthy white male New Zealand rabbits in the same age, approximately weight of 1.5±0.3 kg were randomly divided into two groups of experimental and control. Experimental group were treated with Pericardiectomy, while the control group undertook Thoracotomy. In order to evaluate CK, LDH and AST enzymes, blood samples were taken from both groups during first, second, third and fourth weeks following the operation. There was a significant difference between CK level of control and experimental groups in 1st week (p<0.05). Significant difference was observed in experimental group CK in first weak in comparison with 2nd, 3rd and 4th weeks (p<0.05). There was also a significant increase in AST and LDH level of experimental groups in 2st week (p<0.05). Difference in experimental group AST and LDH in 2nd week was significant in comparison with 1st, 3rd and 4th weeks (p<0.05). In general, it is concluded that pericardiectomy may lead to temporary increase of the heart damage enzyme markers in first and second weeks, after this time, the level of the mentioned enzymes will return to the normal range, this damage is transitory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aspartate Amino Transferase
  • Lactate Dehydrogenase
  • Creatine Kinase
  • Pericardiectomy
  • Rabbit