میزان بیان GFAP و S100 به دنبال درمان با عصاره جو دوسر در آسیب تجربی ایجاد شده عصب سیاتیک در موش صحرایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

براساس مطالعات قبلی جو دوسر گیاه دارویی با خاصیت انتی اکسیدانی و ضد التهابی می باشد. اما مطالعه ای از این گیاه در ترمیم اسیب تجربی عصب سیاتیک انجام نشده است. این مطالعه با هدف بررسی میزان بیان GFAP و S100 به دنبال درمان با عصاره ی جو دوسر بر روی اسیب تجربی عصب سیاتیک در موش صحرایی طراحی و اجرا گردید.این تحقیق روی 50 سر موش صحرایی نر بالغ که به پنج گروه تقسیم شدند که در هر گروه 10 سر موش صحرایی قرار داشت. گروه 1: شم ، گروه 2: کنترل( آسیب عصبی بدون درمان)،  گروه 5 -3 به ترتیب گروهایی با اسیب تجربی عصب سیاتیک که تحت درمان با عصاره ی جو دوسر به صورت خوراکی (با دوز   100 ‚  200‚ 400میلی گرم /کیلوگرم) قرار گرفتند. سپس در دو بازه زمانی 2 و 4 هفته رت ها برای ارزیابی ایمنو هیستوشیمی و بررسی ترمیم عصب مرگ با ترحم (اتونازی) اسان کشی شدند. نتایج ایمنو هیستوشیمی و بیان S100 و GFAP پس از 2 هفته‚ در گروه 4 و 5 با دوز درمانی(200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم) با گروه کنترل اختلاف معنی داری را نشان داد(p<0/05). همچنین در مدت 4 هفته میزان بیان GFAP و S100 در گروه 5 (با دوز 400میلی گرم بر کیلوگرم) تحت درمان با عصاره جو دو سر قرار داشت اختلاف معنی داری را با گروه کنترل نشان داد(p<0/05). نتایج نشان داد عصاره ی جو دوسر تاثیر مثبتی با (p<0/05) بر روی ترمیم آسیب تجربی عصب سیاتیک دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

GFAP and S100 expression following treatment with Oat Extract in Experimental Sciatic Nerve Injury in Rats

نویسنده [English]

  • Darzian Rostami, Z. .
.
چکیده [English]

Based on previous studies, Oat plant is a medicinal herb with antioxidant and anti-inflammatory properties. But no studies have been done on the role of this plant in restoring the sciatic nerve. The aim of this study was to determine the expression of GFAP and S100 after treatment with oat extracts in the experimental sciatic nerve injury in rat. Fifty adult male rats were divided into five groups (n=10). Group 1 kept as sham‚ group 2: control group (nerve injury without treatment). In groups 3-5 sciatic nerve injury was done, then animal received oral gavage of the oat extract (100, 200 and 400 mg/kg), respectively. Then 2 and 4 weeks later, rats were Euthanasia or death by pity for Immunohistochemistry (IHC) evaluation of nerve repair. The analysis of immunohistochemical results and the expression of S100 and GFAP after 2 weeks period showed that in the 4-5 group with therapeutic dose (200-400 mg / kg), the expression of the gene was significantly reduced compared to the control group (P <0.05). Also, the results of gene expression after 4 weeks showed that group 5 with a dose (400 mg / kg) had significantly decreased compared to the control group (P <0.05). These results suggested oat extract has positive effect with (P <0.05) on sciatic nerve repair in rat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oat extract
  • Sciatic nerve injury
  • Rat‚ GFAP‚ S100