مطالعه مولکولی ژن سوبتیلیزین درترایکوفایتون وروکوزوم و میکروسپوروم جیپسئوم نمونه های جداسازی شده انسان وحیوان ونمونه های خاک به روش مولکولی و رسم دندروگرام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

ژن های سوبتیلیزین که سرین پروتئازها را کد می کنند، نقش بسیار مهمی در بیماریزایی درماتوفیت ها دارند.هدف این مطالعه بررسی حضور و تشابه ژن سوبتیلیزین در 25 نمونه کلینیکی و غیر کلینیکی دو درماتوفیت ترایکوفایتون وروکوزوم (ت.وروکوزوم) و میکروسپوروم جیپسئوم (م.جیپسئوم)  به روش مولکولی و رسم دندروگرام بود ( 25/16 ). %64 سویه ها، حضور ژن را به خوبی نشان دادند. تحلیل آماری داده ها نشان از ارتباط بین حضور ژن سوبتیلیزین و میزبان (انسان/حیوان/خاک)، نوع درماتوفیت را نشان داد(P< 0.005).  با به کار گیری نرم افزار NTsys ، متد UPGMA و کات آف نامبر70%، سویه های مورد مطالعه از نظرمشابهت ژن سوبتیلیزین در آنها، در10 ژنوتایپ متفاوت دسته بندی شدند (ضریب سیمپسون برای پرایمرها 0.88 بود). به دلیل وجود گزارشات متفاوت مبنی بر حضور/عدم حضور ژن سوبتیلیزین در نمونه های بالینی و غیر بالینی ت.وروکوزوم و م.جیپسئوم، در این بررسی، پرایمرهای جدید برای تایید حضور ژن در نمونه ها (64%) طراحی و سنتز شد.گرچه نیاز به مطالعات کامل تر برای تاییدات بیشتر وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the presence of Subtilisin (SUB) gene activity in Trichophyton verrucosum and Microsporum gypseum in human, animal and soil samples with PCR method and Dendrogram designing

نویسنده [English]

  • Naeimipour, F. .
.
چکیده [English]

Subtilisin genes, which encoding serine protease, have an important role in the pathogenicity of dermatophytes. The aim of this study was considered the presence of Subtilisin gene (SUB) and its similarity in 25 clinical and nonclinical samples of two dermatophytes, Trichophyton verrucosum (T. verrucosum) and Microsporum gypseum (M. gypseum), by using molecular method and designing dendrogram.64% (16/25) strains showed the active presence of the gene. Statistical analysis of data showed the correlation among the presence of SUB gene, the host (human/ animal/ soil) and the type of dermatophytes (p0.05).By using NTSYS software, UPGMA method and cut off number 70%, the strains were classified in 10 different genotypes according to their similarities to SUB gene (the Simpson coefficient of primers was 0/88).Due to different reports of presence/absence of Subtilisin gene in clinical and nonclinical strains of Trichophyton verrucosum and Microsporum gypsum,in this study, new primers were designed and synthesized to confirm the presence of Subtilisin gene in strains 64% of the, which, of course, requires more studies for further confirmation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trichophyton verrucosum
  • Microsporum gypseum
  • Subtilisin
  • Dermatophyte