تأثیر استرس اکسیداتیو ناشی از انگل داکتیلوژیروس Dactylogyrus (Monogenea: Dactylogyridae)بر آسیب به DNA، لیپیدها و پروتئین‌ها در بافت آبشش کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

انگل‌ها می‌توانند با ایجاد استرس‌های اکسیداتیو در بافت‌های ماهیان باعث ایجاد طیف گسترده‌ای از آسیب‌ها به ترکیبات بیوشیمیایی حیاتی بدن شوند. هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات استرس اکسیداتیو ناشی از انگل داکتیلوژیروس بر آسیب به DNA، لیپیدها و پروتئین‌ها در بافت آبشش ماهی کپور معمولی  (Cyprinus carpio)بود. تعداد 120 قطعه ماهی کپور معمولی از مزارع پرورش ماهی استان آذربایجان غربی تهیه شده و پس از بررسی میکروسکوپی نمونه‌های بافت آبشش آنها، تعداد 22 قطعه (33/18 درصد) ماهیان آلوده به انگل داکتیلوژیروس تشخیص داده شدند و بقیه ماهیان که فاقد آلودگی بودند به عنوان گروه شاهد مورد استفاده قرار گرفتند. برای بررسی استرس اکسیداتیو ناشی از انگل داکتیلوژیروس در بافت آبشش ماهیان، میزان آسیب وارد شده به DNA از طریق آزمون کامت قلیایی، مقدار آسیب وارده به لیپیدها از طریق اندازه گیری میزان مالون دی­آلدئید و میزان آسیب وارده به پروتئین‌ها از طریق مقدار کربونیله شدن پروتئین (گروه تیول)، در بافت آبشش ماهان آلوده و غیر آلوده (به عنوان گروه شاهد) مورد اندازه‌گیری و مقایسه قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها، نتایج نشان داد که انگل مونوژن داکتیلوژیروس به ‌طور معنی‌‌داری (05/0˂P) باعث استرس اکسیداتیو در بافت آبشش آلوده از طریق افزایش سطح آسیبِDNA ، افزایش مقادیر مالون دی­آلدئید و پروتئین‌های کربونیله شده  می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of oxidative stress caused by Dactylogyrus (Monogenea: Dactylogyridae) parasites on DNA damage, lipids and proteins in gill tissue of common carp (Cyprinus carpio)

نویسنده [English]

  • Akbari, E. .
.
چکیده [English]

Its reported that certain parasites can create oxidative stress in fish tissues, causing a wide range of damage to vital biochemical compounds. The aim of this study was to evaluate the effects of Dactylogyrus spp. oxidative stress on DNA damage, lipids and proteins in gill tissue of common carp (Cyprinus carpio). Sample of 120 common carp were obtained from different fish farms of West Azerbaijan Province. After dissection and microscopic examination of their gill tissues, 22 (17.74%) of the fish were found infected with Dactylogyrus parasites, and uninfected fish were used as control group. To investigate the oxidative stress of Dactylogyrus parasites in gill tissue, the amount of damage to DNA by alkaline commet assay, the amount of damage to the lipids by measuring the amount of malondialdehyde and the amount of damage to proteins by the amount of carbonylation protein (thiol group) were measured and compared in infected and non-infected fish (as control group). After analyzing the data, the results showed that Dactylogyrus spp. through increasing the level of DNA damage, increased levels of malondialdehyde and carbonylation proteins significantly (P˂0.05) caused oxidative stress in infected gill tissue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyprinidae
  • oxidative stress
  • Fish health
  • Fish parasite