مطالعه تجربی اثرات هیستوپاتولوژیکی داروی جنتامایسین بر روی کلیه ماهی اسکار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

جنتامایسین در درمان عفونت‌های حاصل از باکتری‌های گرم‌منفی بکار می‌رود. سمیت شدید این دارو در کلیه حتی با دزهای درمانی نیز مشاهده می‌شود. باتوجه به اهمیت موضوع، اثرات جنتامایسین روی کلیه ماهی اسکار بعنوان یکی از گونه‌های آب شیرین در این تحقیق بررسی گردید. تعداد 90 قطعه ماهی اسکار نژاد قرمز با میانگین وزنی 10 گرم در گروه‌های 5 تایی در هجده  آکواریوم 30 لیتری قرار گرفتند. شاهد یک: تزریق سرم فیزیولوژی بمدت 5 روز،  شاهد دو: تزریق سرم فیزیولوژی بمدت 10 روز، تیمار یک: تزریق mg/kg 5 جنتامایسین بمدت 5 روز، تیمار دو: تزریقmg/kg 5  جنتامایسین بمدت 10 روز، تیمار سه: تزریق mg/kg20 جنتامایسین بمدت 5 روز،  تیمار چهار: تزریقmg/kg 20 جنتامایسین  بمدت 10 روز. حجم همه تزریقات یکسان و معادل  ml/kg1 و در محوطه صفاقی انجام شد.  این آزمایش در 6 گروه و با سه تکرار انجام شد. 24 ساعت بعد از آخرین تزریق، نمونه‌گیری ازکلیه جهت بررسی ضایعات بافتی انجام گرفت. نمونه‌ها با روش هماتوکسیلین ائوزین رنگ آمیزی شدند. در دو گروه شاهد، بهم ریختگی بافتی یا ضایعه مشخصی دیده نشد. در همه تیمارها علایم هیستوپاتولوژیک در بافت کلیه مشاهد شد. این ضایعات شامل نکروز، کوچک شدن گلومرول‌ها، حضور سلول‎های آماسی، گشاد شدن لوله‌های ادراری، پرخونی، خون‌ریزی، ادم بینابینی، دژنرسانس آبکی سلول‌های جدار توبول‌های ادراری و نهایتاً نکروز یا از بین رفتن بافت کلیه بود. با افزایش دز و مدت زمان استفاده از دارو میزان آسیب وارده افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental study of Gentamicin histopathologic effects in kidney of Oscar fish

نویسنده [English]

  • Alavi, M.H. .
.
چکیده [English]

Gentamicin is used for the infections caused by gram negative bacteria. Sever toxicity of this antibiotic through the therapeutic dosage is seen. Oscar fish (Astronotus ocellatus) was evaluated for gentamicin side effects in different therapeutic dosages. 90 red strain of this fish with 10g as mean weight were put in fives-groups in 30-litered 18 aquaria. Control one: saline injection for 5 days. Control one: saline injection for 10 days. Treatment one: 5 mg/kg gentamicin for 5 days. Treatment two: 5 mg/kg gentamicin for 10 days. Treatment three: 20 mg/kg gentamicin for 5 days. Treatment four: 20 mg/kg gentamicin for 10 days. All injections were I.P. and the volume in accordance with 1 ml/kg. This study was performed in six groups with three replicates. 24 hours after the last injection, samples were collected for pathologic effects investigation. Samples were stained with H&E. There was no histologic change and lesions in control groups. But histopathologic effects were observed in treatments. These changes are necrosis, glomerular atrophy, inflammatory cells presence, tubular dilation, hyperemia, hemorrhage and interstitial edema, hydropic degeneration in tubular cells and finally kidney necrosis or tissue destruction. By increase of dosage and duration of gentamicin use, lesions were promoted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gentamicin
  • Oscar fish
  • Kidney
  • Histopathologic effects