ارزیابی اثرات ضد قارچی زنیان و پروپولیس بر روی ایزوله های میکروسپوروم کنیس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

میکروسپوروم کنیس از اصلی ترین عوامل ایجاد کننده درماتوفیتوزیس در گربه ها و سگ ها بوده و معمولترین عامل  عفونت در انسان نیز محسوب می شود. مشاهده مشکلاتی در کاربرد داروهای کلاسیک و افزایش روز افزون استفاده از داروهای گیاهی˓ سبب جایگزینی ترکیبات ضد قارچی موثر با منشا گیاهی به جای داروهای سنتتیک شده است  که در بهبود بیماران مبتلا به درماتوفیتوزیس حائز اهمیت فراوان است. از این نظر در تحقیق حاضر به طریق برون تنی اثرات ضد قارچی اسانس زنیان و عصاره الکلی پروپولیس بر روی 25 جدایه میکروسپوروم کنیس  به روش ماکرودایلوشن براث بررسی گردید. همچنین اثر آنها بر روی تغییرات ماکروکونیدی های این قارچ ها به روش میکروسکوپی نیز بررسی شد.  نتایج اثرات ضد قارچی ترکیبات مذکور  نشان داد که کمترین غلظت مهار کننده  اسانس زنیان در محدوده μg/ml 5 /30- 2/0 و در مورد عصاره الکلی پروپولیس در محدوده μg/ml  2/488- 2/0 مشاهده گردید. همچنین در بررسی میکروسکوپی ماکروکونیدی های قارچ ها تغییر شکل آنها تحت تاثیر اسانس زنیان و عصاره الکلی پروپولیس مشاهده گردید. بنابراین نتایج حاصله نشان داد، اسانس زنیان و عصاره الکلی پروپولیس هر دو اثر مهاری بر روی رشد تمامی جدایه های  قارچی مورد آزمایش دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Antifungal activity of ethanolic extract of propolis and trachyspermum ammi essential oil on Microsporum canis isolates

نویسنده [English]

  • Sohrabi Haghdoost, N. .
.
چکیده [English]

Microsporum canis is one of the main causes of dermatophytosis in cats and dogs, and is the most common cause of human infection. Seeing problems with the use of classical drugs and the increasing use of herbal medicines has led to the replacement of herbal-derived antifungal compounds instead of synthetic drugs, which is important in the amelioration of patients with dermatophytosis. In the present study, the in vitro anti-fungal effects of Trachyspermum ammi essential oil and alcoholic extract of propolis on 25 isolates of microsporum canis were analyzed by broth macrodilution method. Also, their effects on the changes of microconidia of these fungi was studied by microscope. The results of anti-fungal effects of mentioned compounds demonstrated that the MIC of Trachyspermum ammi essential oil and alcoholic extract of propolis were in the range of 0.2-30.5 and 0.2-488.2μg/ml, respectively. Moreover, microscopic observation of fungal microconidia revealed their deformation as a result of the influence of Trachyspermum ammi essential oil and alcoholic extract of propolis. Therefore, the results unveiled that Trachyspermum ammi essential oil and propolis alcoholic extract both exhibit inhibitory effects on the growth of all tested fungal isolates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microsporum canis
  • Antifungal effect
  • Trachyspermum ammi
  • Propolis