مطالعه تجربی اثرات مهاری پالپ گوجه فرنگی بر استرس اکسیداتیو در سرطان پوست القاء شده توسط دی‌متیل بنزآنتراسن در موش سوری

نویسنده

.