تأثیر غلظت‌های مختلف استرادیول پیش تخمک گذاری بر روی درصد آبستنی در گاوهای شیری همزمان شده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

هدف از انجام این مطالعه بررسی وجود ارتباط بین غلظت استرادیول سرم گاوهای همزمان شده در زمان پرواستروس و میزان آبستنی است. 167 گاو شیری هولشتاین به صورت تصادفی به چهار گروه درمانی تقسیم شدند، دو گروه با دو تزریق آنالوگ پروستاگلندین به فاصله 14 روز پیش همزمان شدند، و در ادامه اجرای برنامه Ovsynch و یا  Heatsynch (برنامه های Ovsynch و Heatsynch در بر دارنده 2 تزریق GnRH (15ماکروگرم آلارلین، وتارولین، ابوریحان، ایران) و PGF به فاصله ی 7 روز بوده است. متعاقب آن در برنامه ی Ovsynch گاوها دز دیگری از GnRH 48 ساعت پس از PGF دریافت کرده و 16 ساعت بعد از تزریق اخیر تلقیح مصنوعی صورت گرفت. در برنامه ی Heatsynch گاوها یک میلی گرم استرادیول بنزوات (وتاسترول، ابوریحان، ایران) 24 ساعت بعد PGF دریافت کردند، گاوهایی که علائم فحلی را تا 48 ساعت بعد از تزریق استرادیول نشان دادند، 12 ساعت پس از مشاهده فحلی تلقیح شدند. گاوهایی که علائم فحلی را نشان ندادند 48 ساعت بعد از تزریق استرادیول تلقیح شدند.)، دو گروه دیگر با تزریق پروستاگلندین دو روز قبل از تزریق گنادرولین (G6G) پیش همزمان شدند، و در ادامه شروع برنامه Ovsynch و یا Heatsynch شش روز بعد از تزریق گناد پیش همزمانی. چهار نمونه خون از دام‌ها اخذ شد، دو نمونه اول قبل از شروع برنامه جهت تعیین دام‌های سیکلیک برای ورود به برنامه، نمونه سوم 24 ساعت بعد از تزریق پروستاگلندین برنامه همزمانی (جهت ارزیابی غلظت استرادیول در زمان پرواستروس) و نمونه چهارم 21 روز بعد از تلقیح دام‌ها جهت ارزیابی غلظت پروژسترون از دام‌ها اخذ شد. تشخیص آبستنی به کمک دستگاه سونوگرافی 30 روز بعد از تلقیح انجام گرفت. میانگین تولید شیر و امتیاز وضعیت بدنی در فاصله یک هفته از زمان تلقیح در بین گروه‌های درمانی مشابه بود. غلظت استرادیول سرم اخذ شده در زمان پرواستروس نیز در بین گروه‌های درمانی مشابه بود. با وجود اینکه درصد آبستنی در گروه Presynch-Heatsynch نسبت به سایر گروه‌ها بالاتر بود (53% در مقابل 43% در گروه‌های presynch-ovsynch  و G6G-heatsynch و 39% در گروه presynch-ovsynch ) اما این اختلاف معنی دار نبود. همبستگی مثبت معنی داری بین غلظت استرادیول در زمان پرواستروس و درصد آبستنی در کل گروه‌های درمانی مشاهده شد (با ضریب همبستگی 267/0)، که این همبستگی در گروه G6G-Ovsynch نمایانتر بود (با ضریب 343/0). این مطالعه نشان داد که غلظت استرادیول در زمان پیش تخمگ گذاری به صورت معنی داری با درصد آبستنی رابطه مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of different preovulatory serum estradiol concentrations on the conception rate of synchronized dairy cattle

چکیده [English]

Lactating Holstein dairy cows (n = 167) were assigned randomly to four treatments groups. two
groups presynchronized with two injection of PGF2α, 14 days apart and then followed with
Ovsynch and Heatsynch (presynch-ovsynch or presynch-heatsynch) and two other groups
presynchronized with one injection of PGF2α and two day after that receive GnRH 6 d before
the first GnRH injection of ovsynch and heatsynch (G6G-ovsynch or G6G-heatsynch). Four
blood samples were collected from cows for determination of plasma progesterone
concentration. Sample 1 and 2 for determining the cyclic cows and Third samples 24h after PGF
of the Ovsynch and Heatsynch protocol were taken to assay blood serum estradiol. The fourth
sample was taken at 21 days afetr AI. Transrectal ultrasonography was performed to diagnose
pregnant cows 30 d after AI. Mean milk production and BCS around AI time was similar among
treatments. Estradiol concentration at proestrus was similar among groups. Although conception
rate was higher in Presynch-Heasynch (%53 versus %43 in presynch-ovsynch and G6Gheatsynch
and %39 in presynch-ovsynch) but this difference was not significance. There was a
significance positive correlation between estradiol conentration and conception rate (0.267) in
our study in total but this correlation was higher in G6G-Ovsynch (0.343). This study has shown
that there is a positive corrolation between preovulatory estradiol concentation and conception
rate in the synchronized dairy cattle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dairy cow
  • proestrus
  • conception rate
  • estradiol concentration