بررسی شیوع سرمی آلودگی تحت کلینیکی آنتریت هموراژیک در مزارع بوقلمون گوشتی تجاری ایران به روش الایزا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

آنتریت هموراژیک یک بیماری عفونی بوقلمون‌ها با عامل آدنوویروس تیپ 2 پرندگان است که منجر به جراحات روده‌ای و تضعیف سیستم ایمنی و در نهایت کاهش عملکرد پرورشی گله می‌شود. این مطالعه به منظور شیوع سرمی بیماری آنتریت هموراژیک در تعدادی از بوقلمون‌داری‌های گوشتی تجاری به وسیله آزمایش الایزا طراحی شد. در مجموع بطور تصادفی 420 نمونه خون از 21 مزرعه بوقلمون گوشتی از 12 استان اخذ و به روش الایزا با کیت تجاری آنتریت هموراژیک بوقلمون (Synbiotics ProFlock-HET, USA) مورد آزمایش قرارگرفتند. نتایج نشان داد که بر اساس میانگین حسابی عیار آنتی بادی و تفسیر کیت، 2/76  درصد از گله‌ها از نظر آلودگی سرمی به آنتریت هموراژیک مثبت، 5/9 درصد مشکوک و 3/14درصد منفی بودند. همچنین از 420 نمونه سرم نیز، 292 نمونه (5/69%) دارای تیتر مثبت، 51 نمونه (2/12%) مشکوک و 77 نمونه  (3/18%) فاقد آنتی بادی علیه HE بودند. در بررسی آماری مشخص شد که بین عیار پادتن علیه آنتریت هموراژیک با ضریب تبدیل غذایی و درصد تلفات ارتباط مستقیم معنی‌دار و با میانگین وزن ارتباط معکوس معنی‌دار وجود دارد (0.05>P). این مطالعه بیانگر شیوع سرمی بالای این بیماری در مزارع پرورش بوقلمون گوشتی ایران می باشد. با اینحال مطالعات بیشتری مبتنی بر جداسازی و شناسایی ویروس در گله لازم است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seroprevalence of Sub clinical Form of Hemorrhagic Enteritis in Commercial Meat-type Turkey Flocks of Iran by Elisa

چکیده [English]

Hemorrhagic Enteritis (HE) is a contagious disease in turkeys caused by avian adenovirus type
II which leads to enteric disease and immune suppression and finally decrease flock
performance. This study was carried out to examine HE seroprevalence within some commercial
turkey flocks by ELISA technique. A total of 420 serum samples were collected from 21 meattype
turkey flocks of 12 provinces of Iran and were examined serologically by ELISA test
(Synbiotics ProFlock- HE, USA). Results showed that 76.2% of flocks were positive, 9.5% were
suspect and 14.3% were negative based on Arithmetic mean titers (AMT) and interpretation of
kit. From 420 serum samples, 292 sera (69.5%) were positive, 51 (12.2%) were suspect and 77
(18.3%) were negative. There were a significant positive correlation between HE titers with
FCR and mortality rate (P<0.05) and significant reverse correlation with average of weight gain
(P<0.05). This study indicated that seroprevalence of HE is high in Iranian meat-type turkey
flocks. However more studies are need for isolation and identification of virus in flock.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hemorrhagic Enteritis
  • Commercial Turkey
  • ELISA
  • Iran