ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی نانوذره دی اکسید تیتانیوم، EDTA و سیر بر سویه استاندارد سودوموناس آئروژینوزا با استفاده از روش استاندارد میکرودایلوشن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

فساد میکروبی یکی از مسائل دارای اهمیت در صنعت غذا بوده که در افراد مستعد مانند کودکان و کهنسالان این مسئله نمود بیشتری دارد. در این مطالعه خواص ضد باکتریایی دی اکسید تیتانیوم به عنوان یک عامل شیمیایی خود تمیز شونده و EDTA و سیر با استفاده از روش استاندارد میکرودایلوشن (رقت‌سازی) ارزیابی گردید.
نانوذره TiO2 از طریق هیدرولیز TiCl4 بدست آمد. پس ازافزودن آب مقطر دیونیزه و 5 ساعت گردش محلول در دمای oC 100-80 خشک شد و در oC550 به فرم کریستالی در آمد. اندازه و نوع ذرات بوسیله میکروسکوپ الکترونی اسکنینگ (SEM) و X-Ray-Diffraction  (XRD)تعیین شد. سودوموناس آئروژینوزا سویه)27853 (ATCC بر روی محیط نوترینت آگار (NA)کشت داده شد و پس از 24 ساعت نگهداری در oC37 سوسپانسیونی با غلظت cell/ml 106×1 تهیه گردید. تست حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) آن رویTiO2  ، سیر ، , EDTA ایمی پنم بر روی سودوموناس ارزیابی شد.
بررسی شکل و قطر نانوذره با SEM نشان داد که ذرات کروی ، با قطر 40-65nm می‌باشند. MIC عوامل TiO2 و EDTA و سیر و ایمی پنم به ترتیب 40و92/24 و2/2 و 43/0 میکروگرم بر میلی‌لیتر بود. در این مطالعه نانوذره TiO2 با روش شیمیایی سنتز و نشان داده شد که دارای خاصیت ضد باکتریایی مطلوبی نسبت به سایر مهار کننده‌های معمول است. لذا نانو ذره می­تواند ترکیب مناسبی جهت حذف سودوموناس در صنعت غذا به ویژه در ارتباط با بسته بندی و پوشش مواد غذایی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The evaluation of antibacterial activity of TiO2 nanoparticles , EDTA and garlic on standard strain of Pseudomonas aeroginusa by microdilution method

چکیده [English]

Importance of microbial contamination in food industrial is always important health problem
especially in high risk population such as children and old individual. TiO2 nanoparticles were
obtained through the hydrolysis of TiCl4 (Titanium tetrachloride).It was slowly added into
distilled water under constant rotation for 5 hours. This Solution was dried at the 80-100 0C and
calcinated at the 5500C. Size and type of these Nanoparticles were characterized by scanning
electron microscope (SEM) and X-Ray-: Diffraction (XRD) pseudomonas aeroginusa strain
(ATCC 27853) were cultured on nutrient agar medium (NA) for 24h at 370C. Suspension by
concentration 1×106 cells/ml was prepared. Minimum Inhibitory Concentration (MIC) test for
TiO2 and EDTA and garlic were evaluated.
Evaluation of Morphology and diameter of the TiO2 nanoparticles with SEM showed that
nanoparticles were spherical with diameter between 40-65nm. MIC of TiO2 and EDTA and
garlic on pseudomonas aeroginusa ATCC27853 were 2/2, 24/92 and 40 μg/ml respectively.
In this study we synthesized the TiO2 nanoparticles with chemical method and showed that it
has antimicrobial activity compared with garlic, EDTA and positive control, so it could
eliminate Pseudomonas aeroginusa in field of food industrial specially in packaging.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibacterial agent
  • Pseudomonas aeroginusa
  • TiO2 nanoparticles