بررسی اهمیت اندازه گیری مقادیر بتا هیدروکسی بوتیرات، اسیدهای چرب غیر استریفیه و برخی دیگر از پارامترهای بیوشیمیایی سرم گاو در پیشگویی ابتلا به جابجایی شیردان به سمت چپ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

جابجایی شیردان به سمت چپ (LDA)، یک بیماری متابولیک مهم در گاوهای شیری بوده که خسارات اقتصادی هنگفتی به صنعت دامداری تحمیل می نماید. از این رو، پیشگویی ابتلا به LDA به خصوص در هفته های ابتدایی پس از زایمان، بسیار حایز اهمیت می باشد. در مطالعه حاضر، 14 پارامتر بیوشیمیایی سرم گاوهای مبتلا به LDA قبل و پس از زایمان با گاوهای سالم (گروه کنترل) از طریق مدل آماری رگرسیون لوجستیک مقایسه گردید. تغییرات در 6 پارامتر شامل بتاهیدروکسی بوتیرات (BHB)، اسیدهای چرب غیر استریفیه (NEFA)، آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)، کلسیم، سدیم و پتاسیم بین گاوهای بیمار و سالم معنی دار بوده ( 05/0 p<) و با قرار دادن مقادیر این پارامترها در اولین هفته پس از زایمان در رابطه رگرسیون لوجستیک و محاسبه شانس ابتلا به LDA و همچنین تعیین سهم هر یک از پارامترها به طور جداگانه در ایجاد بیماری، از وقوع LDA در آینده با استفاده از تغییر در جیره، اصلاح مدیریت گله و جلوگیری از رخداد بیماریهای همزمان پیشگیری به عمل آورد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the significance of beta-hydroxy butyrate, non esterified fatty acids and some other serum biochemical parameters as predictors of left displacement of abomasum in cattle

نویسندگان [English]

  • N Basiri
  • SH Safi
  • I Norouzian
  • A Rahimi Foroushani
چکیده [English]

Left displacement of abomasum (LDA) is one of the major metabolic diseases in dairy cattle
which cause a large economic loss in dairy industry. Thus, predicting the occurrence of LDA,
especially in early weeks post parturition is very important. In the present study, 14 biochemical
parameters of cows with LDA before and after parturition were compared to those of healthy
cows (control group) using logistic regression statistical model. Changes in six parameters,
including beta-hydroxy butyrate (BHB), non-esterified fatty acids (NEFA), aspartate
aminotransferase (AST), calcium, sodium and potassium were significant (p<0.05) between the
groups and were included in the prediction model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Left displacement of abomasums
  • Dairy cattle
  • Beta-hydroxy butyrate
  • Non esterified fatty acids
  • and Negative energy balance