بررسی ارتباط بین بتا هیدروکسی بوتیریک اسید(BHBA) خون گوساله و میزان مصرف کنسانتره در گوساله‌های شیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

کربو هیدرات‌ها مهمترین منبع تامین انرژی نشخوارکنندگان هستند. درنتیجه تخمیر میکروبی کربو هیدرات در شکمبه تولید اسیدهای چرب فرار (اسید استیک،اسید بوتیریک و اسید پروپیونیک) می‌شود که از دیواره شکمبه جذب و تا 75/0 انرژی مورد نیاز حیوان را تامین می‌کند.
9/0 بوتیرات دراپیتلیوم شکمبه تبدیل به بتا هیدروکسی بوتیریک اسید می‌شود.
در این تحقیق از 42 رأس گوساله اصیل هلشتاین (18 رأس نر و 24 رأس ماده) هر هفته یک بار  نمونه خون برای اندازه‌گیری BHBA به همراه اندازه‌گیری وزن گوساله و میزان مصرف کنسانتره انجام  شد. سپس کلیه اطلاعات بدست آمده از اندازه‌گیری‌های BHBA سرم، وزن و مقدار مصرفی کنسانتره به وسیله برنامه نرم افزاری SPSS  مورد آنالیز آماری قرار می‌گرفت.
بر اساس آزمون آنالیز واریانس با اندازه‌گیری تکراری، میانگین بتا هیدروکسی بوتیریک اسید در طی هفته‌های تحت مطالعه تفاوت معنی‌داری پیدا کرده است که در این میان بین جنس نر و ماده تفاوت معنی‌داری دیده نمی‌شود.
بر اساس معادله رگرسیون در شرایطی که مقدار بتا هیدروکسی بوتیریک اسید به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شود و وزن و مصرف کنسانتره به عنوان متغیرهای مستقل در این صورت رابطه معنی‌داری بین این دو متغیر و مقدار بتاهیدروکسی بوتیریک اسید به شرح زیر می‌باشد:
وزن (کیلوگرم)  +.002 x مقدار کنسانتره (گرم)BHBA =.016+.00003x
آنچه که در مطالعه حاضر مد نظر بوده است با توجه به اینکه در این تحقیق از ابتدای تولد تا پایان از شیرگیری هر هفته نمونه خون، وزن گوساله و وزن مصرفی کنسانتره ثبت می‌شد می‌توان گفت که مقدار مصرف کنسانتره با میزان BHBA ارتباط معنی‌‌داری دارد و BHBA تاثیر مستقیمی بر میزان رشد و بلوغ اپیتلیوم و پرزهای شکمبه داشته و با افزایش مصرف کنسانتره و افزایش میزان  BHBAخون، بلوغ اپیتلیوم شکمبه زودتر اتفاق می‌افتد و گوساله زودتر از مرحله شیر خوارگی به نشخوارکنندگی می‌رسد.
در تعدادی از گوساله‌ها که دچار اسهال و یا دیگر بیماری‌ها شده بودند با کاهش میزان مصرف کنسانتره میزان BHBA خون نیز کاهش پیدا کرده بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the correlation between blood BHBA level and concentrate intake in calves

نویسندگان [English]

  • M Davoudabady
  • A Badie
  • A.R Shaghayegh
  • F Moosakhani
  • A Zarei
چکیده [English]

Carbohydrates are the main source of energy in ruminants. As a result of microbial fermentation
of carbohydrates in the rumen, volatile fatty acids are produced (Acetic acid, Butyric acid,
Propionic acid) which are absorbed from the ruminal wall and supply up to 75% of the required
energy of the animal.
This study was performed on 42 Holstein calves (24 males and 18 females). Blood samples were
taken weekly to evaluate blood BHBA levels. Other data about these calves such as body weight
(BW) and the concentrate intake level per week was recorded at the same time. All collected
data were analyzed by using standard software (SPSS 15.0 for Windows, SPSS, Chicago,
Illinois, USA). Values of P<0.05 were considered to indicate a statistically significant
difference. Repeated measures analysis of variance showed a statistically significant difference
between mean beta-hydroxybutyric acid levels in male and female calves in the period of the
study. In logistic regression model, if beta-hydroxybutyric acid level is considered as a
dependent variable and body weight and concentrate intake level are considered as independent
variables, a statistically significant correlation is seen between these three variables as shown
below:
BHBA = 0.016 + (0.00003 × Concentrate Intake level) + (0.002 × BW)
According to the results of this study, it is cleared that concentrate intake level has a significant
correlation with BHBA levels and BHBA level has a positive direct effect on maturation of
ruminal epithelium and papillae. By increasing of concentrate intake levels and blood BHBA
levels, maturation of ruminal epithelium and weaning of the calf occurs earlier. In calves that
had diarrhea or suffer from any other illness, blood BHBA levels were decreased as a result of
lower level of concentrate intake.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beta - hydroxybutyric acid
  • concentrate
  • dairy calf