مطالعه فلور میکروبی مولّد آنزیم هیستیدین دکربوکسیلاز در ماهی زرده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

مسمومیّت هیستامینی یک مسمومیّت غذایی با گستره جهانی می‌باشد؛ عوامل ایجاد کننده آن، آمین های بیوژن می باشند که بوسیله گونه های مختلفی از باکتری‌ها تولید می شوند. هدف از این تحقیق، شناسایی باکتری‌های تولید کننده آنزیم هیستیدین دکربوکسیلاز در ماهی زرده صید شده از آبهای جنوبی ایران بود. از عضلات اطراف آبشش 25 نمونه ماهی زرده منجمد برای انجام آزمایشات میکروبی و تعیین میزان هیستامین استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که میانگین ± انحراف معیار شمارش کلی میکروبی و شمارش سرماگراها به ترتیب 18/0 ±48/4 و Log10 CFU/g 17/0 ±44/4 بود. باکتری‌های متنوّعی به عنوان باکتری‌های تولید کننده آنزیم هیستیدین دکربوکسیلاز شناسایی شدند؛ از میان آنها، کلستریدیوم پرفرینجنس با 9/20 درصد، بیشترین فراوانی را داشت و به دنبال آن گونه های کلبسیلا با 8/16، گونه های پروتئوس با 1/14، گونه های انتروباکتر با 5/10 و سایر باکتری‌ها با 7/37 درصد فراوانی،  در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. هیستامین در مقادیر کمتراز 20، بین 20 تا 50 و بیش از ppm50 به ترتیب در 48، 8 و 44 درصد نمونه ها یافت شد. بنابراین خطرات بهداشتی در پروسه های صید و پس از صید ماهی زرده وجود دارد و باید از روشهای کنترلی مناسبی به منظور جلوگیری از شکل گیری هیستامین استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Histidine-Decarboxylase Producing Microflora in kawakawa (Euthynnus affinis)

نویسندگان [English]

  • V Koohdar
  • V Razavilar
  • A Motalebi
چکیده [English]

Histamine poisoning is world wide food intoxication. The causative agents are biogenic amines,
produced by various bacteria species. The aim of this investigation was to identify histidine
decarboxylase-producing bacteria on Kawakawa (Euthynnus affinis) hunted at the south of Iran.
Bacteriological examinations and measurement of histamine were obtained from the muscle
around the gills of twenty five frozen samples. The obtained results indicated that the mean
Log10 CFU/g for total microbial and psychotropic counts in samples were 4.48±0.18SE and
4.44±0.17SE, respectively. Diverse bacterial isolates were identified as histidine decarboxylaseproducing
bacteria. Among them, Clostridium perfringens contributed (20.9%) followed by,
Klebsiella spp. (16. 8%), Proteus spp. (14.1%), Enterobacter spp. (10.5%) and other isolates
(37.7%) in samples. Different levels of histamine in Kawakawa tuna were <20, 20-50, and
>50ppm for 48.0, 8.0 and 44.0% of samples, respectively. Therefore, there is seafood safety
risks in the current harvesting and post harvesting methods used in Kawakawa tuna industry and
carefully use of preventional methods to control of histamine formation is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Histamine poisoning
  • Kawakawa
  • Histidine decarboxylase-producing bacteria