بررسی آلودگی انگلی طیور بومی در استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

تعداد 110 قطعه طیور بومی، از مناطق مرطوب (گرگان، مینودشت، آزادشهر، علی آباد کتول، کلاله، گالیکش) و مناطق خشک (گنبد کاووس، آق قلا) استان گلستان در طول سال 1388، بطور تصادفی جمع‌آوری و پس از کالبدگشایی آنها، نای، دستگاه گوارش و محتویات آن جهت حضور انگل‌های کرمی و همچنین تراشه های مخاطی روده جهت حضور تک‌یاخته های گوارشی مورد بررسی قرار گرفتند. درضمن سطح خارجی بدن و نمونه‌های خونی ماکیان نیز به لحاظ حضور انگل بررسی شد. نتایج نشان داد که 27/97 درصد طیور بومی استان گلستان مبتلا به آلودگی‌های انگلی بودند و گونه‌های انگلی جداشده شامل: هتراکیس گالیناروم (18/18%)، سوبولورا برومپتای (27/7%)، آکواریا اسپیرالیس (45/5%)، کاپیلاریا اس‌پی (81/1%)، آسکاریدیا گالی (18/48%)، سینگاموس تراکئا (45/15%)، هیمنولپیس اس‌پی (73/2%)، کوانوتنیا اینفاندییولوم (81/11%) ،رایه‌تینا تتراگونا (63/53%)، رایه‌تینا سستی‌سیلوس (45/14%)، رایه‌تینا اکینوبوتریدا (45/25%)، درپانیدوتنیا لانسئولاتا (81/1%)، منوپون گالینه (72/72%)، آرگاس پرسیکوس (63/13%)، مناکانتوس استرامینوس (9/0%)، گونیوئیدس دیسی‌میلیس (81/1%)، درمانیسوس گالینه(81/1%)، ،هموپروتئوس اس‌پی(81/1%)، آیمریا اس‌پی‌پی(73/2%) بودند. بنابراین به نظر می‌رسد که جهت کنترل آلودگی انگلی، اجرای روش‌های مدیریتی و نیز مبارزه با ناقلین آن ضروری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on parasitic infections of native poultry in Golestan province

نویسندگان [English]

  • M Mamashly
  • SH Rqnjbar-Bahadori
  • A Safdari
  • R Aghaebrahimi-Samani
چکیده [English]

Poultry breeding in free environmental situation may cause an extensive band of parasitic
infection in them. In the present study, 110 native poultry from wet regions (Gorgan,
Minoodasht, Azadshahr, Aliabad katool, Kalaleh, and Galikesh) and dry regions (Gonbad-e
Kavoos and agh-ghala) in 2009 were collected randomly. After necropsy of trachea and
digestive system, its includings were checked by helminth existence and mucosal intestine
samples were checked by digestion prptozoa. Moreover, external coat and surface of poultry
were studied for presence of ectoparasites. Meanwhile, blood samples of poultry were studied
for blood protozoa.
Results showed that 97.27% of native poultry in Golestan province were infected to parasites
and isolated parasites were including: Heterakis galinarum (18.18%), Subulura brumpti
(7.27%), Acuaria spiralis (5.45%), Capilaria sp (1.81%), Ascaridia galli (48.18%), Syngamus
trachea (15.45%), Hymenolepis sp (2.73%), Choanotaenia infundibulum (11.81%), Railietina
tetragona (53.63%), Railietina cesticyllus (14.45%), Railietina echinobothrida (25.45%),
Drepanidotaenia lanceolata (1.81%), Menopon gallinae (72.72%), Argas persicus (13.63%),
Menocanthus stramineus (0.9%), Goniodes dissimilis (1.81%), Dermanyssus gallinae (1.81%),
Haemoproteus sp (1.81%), and Eimeria spp (2.73%). Therefore, it seems that it is necessary to
control of parasitic infection in poultry of Golestan province is possible by applying specific
management method and control of their vectors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parasitic infection
  • Native poultry
  • Golestan Province