بررسی اثر اسانس رزماری بر روی روند رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در سوپ آماده تجارتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

توجه و علاقه فزاینده مبنی بر استفاده کمتر از نگهدارندههای سنتتیک منجر به انجام
تحقیقات در زمینه یافتن و استفاده از مشتقات طبیعی دارای خاصیت ضد میکروبی
شده است. اسانس رزماری به علت دارا بودن خاصیت ضدمیکروبی و خاصیت
آنتی اکسیدانی وسیع، به عنوان یک گیاه دارویی شناخته شده است. هدف از این
تحقیق، بررسی اثر اسانس گیاه رزماری بر روی رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در سوپ آماده تجارتی در حضور غلظ تهای مختلف اسانس(0،50،100ppm )در درجه حرارت های 8 و 25 درجه سانتی گراد به مدت 14 روز بود.شمارش تعداد کل باکتری به روش کشت سطحی پس از تهیه رق تهای متوالی و
کشت در محیط نوترینت آگار، پس از 24 ساعت گرمخانه گذاری انجام پذیرفت.
نتایج حاصل از بررسی نشان م یدهد تأثیر مقادیر مختلف اسانس بر میزان رشد باکتریاز نظر آماری معنی دار(p<0.05 )بوده و با افزایش غلظت اسانس، میزان رشد باکتری کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها