ارزیابی تاثیر مهار کننده مخمر ساکارومیسس سرویزیه بر آفلاتوکسین هایB1 و B 2 در محیط کشت آزمایشگاهی و پودر ماهی کیلکا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

آفلاتوکسین ها مهمترین سموم قارچی هستند که توسط گونه های مختلف
آسپرژیلوس و برخی از گون ه های پنی سیل یوم تولید می شوند . در این میانآفلاتوکسین هایb1،b2،g1 ،g2 بعنوان سموم قارچی اصلی مطرح می باشندهدف از انجام این تحقیق استفاده بهینه از مخمرساکارومیسس سرویزیه در جهت غیرفعال کردن تیپ های B1 وB2 آفلاتوکسین در محیط کشت آزمایشگاهی وپودر ماهی کیلکا بوده استآفلاتوکسین های مورد استفاده جهت تلقیح، از تیپ هایB1 و B2 بوده که درمحیط کشت آزمایشگاهی از دو غلظت 12 و 16 نانوگرم بر میلی لیتر برایB1 و و 12 نانوگرم بر میل ی لیتر برای B2استفاده گردید . دز مورد استفاده مخمر نیزدو غلظت 3%و4% بوده است . غلظت های مورد استفاده در پودر ماهی کیلکابرای آفلاتوکسین B1 
50 و 100 نانوگرم بر گرم و برای سایر تیپ ها25 و50 نانوگرم بر گرم بوده و دز مورد استفاده ساکارومیسس نیز 4 درصد بوده است .
میزان تغییرات مخمر و آفلاتوکسین به ترتیب با جذب نوری در طول موج600 نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر و دستگاه HPLC مورد ارزیابی قرار گرفت نتایج فاز آزمایشگاهی نشان داد که به هنگام استفاده از ساکارومیسس سرویزیهدر دز 3 درصد میزان کاهش برای B1 92/7و 90.6 درصد و برای B2 94 و 89/8 درصد میزان کاهش در دوز 4 درصد مخمر به ترتیب 94/6 و 693/3 درصد برای B1 و95/8 و94/9 درصد برای b2 بوده است . میزان کاهش آفلاتوکسین در پودر ماهی به ترتیب 90.79 و 85-91 درصد برای تیپ b1 و 87/70 و 87/05 درصد برای B2 بوده است. نتایج این تحقیق نشان دهنده آن است که مخمر ساکارومیسس سرویزیه قادر به کاهش تیپ های شاخص آفلاتوکسین در
شرایط آزمایشگاهی و پودر ماهی بوده و می توان از آن بعنوان ابزار بیولوژیک در
جهت کنترل آفلاتوکسین استفاده کرده و با دوزهای مشخص به پودر ماهی اضافه
نمود

کلیدواژه‌ها