مقایسه عملکرد دو کیت تشخیصی (Elitech و پارس آزمون)برای اندازه گیری گلوکز،کراتینین، توتال پروتئین و کلسترول

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

نتایج ارائه شده توسط آزمایشگاه تشخیص باید در طول زمان با ثبات و نیز نتایج
ارائه شده توسط آزمایشگاه های مختلف بر روی نمونه های یکسان باید قابل مقایسه
باشد. برای رسیدن به هدف فوق استفاده از کیت های تشخیصی که در آن مواردی
چون حساسیت، ویژگی، صحت و دقت در حد معیارهای بین المللی رعایت شده
باشد، ضروری م یباشد هدف از انجام این مطالعه، مقایسه عملکرد کی تهای تشخیصی شرکت Elitech با کیت های تشخیصی شرکت پارس آزمون بود . در این راستا پارامترهای گلوگز،
کلسترول، کراتینین و پروتئین تام در محدوه های طبیعی و پاتولوژیک مورد بررسی
قرارگرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که در محدوه ی مقادیر طبیعی گلوگز، بین دو کیت تفاوت کاملا معنی داری وجود دارد (P<0.001 )ولی در محدوده های پاتولوژیک تفاوتی مشاهده نمی شود. در مورد کلسترول در محدود ه ی مقادیر طبیعی بین دو کیت تفاوت معنی داری مشاهده نشد  (P<0.05) ولی در محدوده های پاتولوژیک تفاوت کاملا معنی دار بود ( P<0.0001)
در ارتباط با کراتینین تفاوت بین عملکرد دو کیت در هم ه ی محدود ه ها معنی دار بود (P<0.001)و بالاخره در مورد پروتئین تام، تفاوتی بین عملکرد دو کیت در محدوده ی مقادیر طبیعی و محدوه ی مقادیر سرم کنترل True Lab P مشاهده نگردید در حالیکه تفاوت در محدود هی مقادیر سرم کنترل 3 Level معنادار بود (P<0.05).
 نتایج حاصل از این مطالعه م ی تواند به انتخاب مسئولین آزمایشگا ه ها دراستفاده از کیت های تشخیصی دارای دقت و صحت مناسب، کمک نماید

کلیدواژه‌ها