مطالعة تشریحی ماهیچه های کلوآک شترمرغ نر(نژاد آفریقای شمالی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در این مطالعه کلوآک 14 قطعه شترمرغ نر بالغ و نا بالغ به صورت مجزا و همراه
با لگن از نظر وضعیت تشریحی ماهیچه های مخطط کلوآک مورد بررسی قر ار
گرفت. پس از تشریح مشخص شد که کلوآک شترمرغ نر مشابه کلوآک سایر
ماکیان از سه بخش کوپرودیوم، یورودیوم و پروکتودیوم به ترتیب از قدام به
خلف تشکیل شده که اطراف این سه بخش را شش ماهیچة مخطط احاطه
می نماید که در سه لایة سطحی ، میانی و عمقی قرار می گیرند . ماهیچه های لایة
سطحی عبارتند از ماهیچة اسفنکتر، بالا برنده و پائین آورندة کلوآک، ماهیچه های
لایة میانی شامل دو ماهیچة تنگ کننده و عرضی کلوآک بوده و ماهیچة گشاد
کنندة کلوآک که تنها ماهیچة لایة عمقی می باشد. همچنین دو ماهیچة بالا برنده
و عقب کشنده در آلت تناسلی ش ترمرغ نر وجود د ارد که می توان آنها را جزء
ماهیچه های کلوآک به حساب آورد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a