ردیابی پاسخ پادگنی پروتئینH ویروس طاعون گاوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

طاعون گاویRinderpest یکی از بیماری های حاد و گاهی فوق حاد و خیلیمسری گاو و عده ای از نشخوار کنندگان بوده که از دیر باز شناخته شده است .
  ویروس طاعون گاوی دارای دو گلیکو پروتئین سطحی F و Hاست که آنتی بادی های خنثی کننده را القا می کنند. پس از خالص سازی ویروس و جداسازی پروتئین های سطحی ویروس با استفاده از محلول (Triton X-114 )میزان پروتئین موجود با استفاده از روش پر وتئین سنجی لوری اندازه گیری شد و پس از انجام
الکتروفورز عمل انتقال پروتئین های حاصله بر روی کاغذ نیتروسلولز به روشوسترن بلات بدست آمد تا از ویژگی آنتی بادی مونوکلونال 4B4LIC6 (علیه پروتئینH ویروس طاعون گاوی) اطمینان حاصل شود

کلیدواژه‌ها