بررسی برخی الگوهای سیتو شیمیایی یاخته های سفید خون فیل ماهیان جنوب دریای خزر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

هدف از این م طالعه بررسی چگونگی رن گ پذیری یاخته های سفید خون فیل
ماهیان جنوب دریای خزر با رنگ آمیز ی های سیتو شیمیایی جهت شناسایی دقیق
این یاخت ه ها بر اساس واکنش مواد موجود در انها بوده است . نمونه ها به روش
خوشه ای و در مراکز پرورش و نگهداری ماهیان خاویاری انتخاب شدند . از هر
رده سنی با بازه یکسال ، از انگشت قد تا هفت سا له، ده عدد ماهی برگزیده و از
ورید دمی شکمی با سرنگ یکبار مصرف بدون ضد انعقاد خونگیری به عمل آمد
و بلافاصله گسترش تهیه شد . گسترش ها ابتدا با متانول تثبیت و به ازمایشگاه
منتقل شدند. طبق دستورالعمل شرکت سیگما  آلدریچ رنگ آمیزی های سیتو شیمیایی انجام شد . در رنگ آمیزی سودان سیاهB نوتروفیل ها و ائوزینوفیل ها واکنش مثبت، در رنگ آمیزی پریودیک اسید شیف نوتروفیل ها واکنش مثبت و
ائوزینوفیل ها واکنش ضعیف ، در رنگ آمیزی اسید فسفاتاز ، ائوزینوفیل ها واکنش
ضعیف و لنفوسیت ها واکنش مثبت، در رنگ آمیزی پر اکسیداز ، نوتروفیل ها و
ائوزینوفیل ها واکنش مثبت، در رنگ آمیزی کلرو استات استراز ، ائوزینوفیل ها
واکنش ضعیف و لنفوسیت ها واکنش مثبت ، در رنگ آمیزی الفا نفتیل استات
استراز، ائوزینوفیل ها، لنفوسیت ها و مونوسیت ها واکنش ضعیف و در رنگ آمیزی
بتاگلوکورونیداز، واکنش ضعیف تا مثبت نشان دادند . نوتروفیل ها به عنوان
مهمترین سلو ل های بیگانه خوار این ماه ی ها شناسایی شدند . در پایان نتیجه گیری
شد که میتوان از رن گ آمیزی های سیتوشیمیایی برای تفریق یاخته های خونی فیل
ماهیان استفاده کرد.  

کلیدواژه‌ها