مطالعه گذشته نگر جراحی و آسیب شناسی تومورهای غدد پستانی سگ:از سال1382 تا1387

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

تومورهای پستانی از جمله شایع ترین تومورهای تشخیص داده شده در سگ ها
بخصوص س گهای ماده م یباشند. تومورهای پستانی تقریبا در اکثر نژادهای سگ از
سراسر جهان گزارش گردیدند اما اطلاعات اندکی از فراوانی بروز انواع تومورهای
پستانی سگ در ایران وجود دارد. مطالعه جراحی و آسیب شناسی حاضر به میزان و
نوع تومورهای پستانی در سگ های مرجوع شده مبتلا به آن تومور از سال1382 الی 1387 به درمانگاه دامپزشکی بخش خصوصی اختصاص دارد
تعداد130 130 سگ ماده بالغ از نژادهای مختلف،19 ماهه تا14 سال به درمانگاهدامپزشکی بخش خصوصی ارجاع داده شدند. از این تعداد93 مورد، تومور درسگ های نژاد کوچک تا10 کیلوگرم و 37 مورد در سگ های نژاد بزرگ دیده شد. در مواردی که بیماران دارای رحم و تخمدان بودند با توجه به نظر صاحبان آنها و شرایط
بیمار، برداشت انتخابی رحم و تخمدان صورت پذیرفت. توده توموری و بافت
تخمدان بیماران پس از برداشت جراحی به آزمایشگاه آسیب شناسی ارسال گردیدند.
تومورهای برداشته شده در سگ های ماده نژاد کوچک و بزرگ آدنوکارسینومای پاپیلر (18مورد) تومور مختلط خوش خیم(16 مورد)تومور سلول های سنگفرشی 31 آدنوکارسینومای سروزی (47 مورد)و آدنوکارسینومای توپر(18 مورد)بودندنتایج حاصل موید آن است که تومورهای پستانی در سگ های ماده نژاد کوچک و
بزرگ با فراوانی تقریبا یکسانی با موارد ذکر شده در سایر گزار شها می باشد

کلیدواژه‌ها