مطالعه فراساختاری و ایمنوهیستوشیمیایی مخچه نوزاد رت در اثر مسمومیت با جیوه آلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

جیوه آلی (متیل مرکوری کلراید) یک آلوده کننده محیطی و به عنوان یک ماده سمی
برای بافت های عصبی بویژه در مراحل تکامل و توسعه سیستم عصبی است.
غلظت های پایین متیل مرکوری کلراید می تواند از راه جفت به جنین و در نوزادان
تازه به دنیا آمده از طریق شیر مادر منتقل شود. هدف از این مطالعه ارزیابی تغییرات فراساختاری در هایپوکامپ نوزادان رت در سن25 روزگی بعد از تولدشان بود . بهرت های ماده بالغ نژاد ویستار در روز 13،12،14 آبستنی ماده سمی متیل مرکوریکلراید با دز های 0.5،4.5و10 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن تزریق شد.نوزادان تازه بدنیا آمده تا سن 25 روزگی در کنار مادرشان نگهداری و سپس آسان کشی شده و نمونه برداری از مخچه به منظور مطالعات میکروسکوپ نوری و الکترونی با فیکس کردن نمونه ها در فرمالین بافر 10 درصد و گلوتر آلدهید 2 درصد انجام گرفت. علائم بالینی و رفتار های حرکتی در رت های نوزاد هر روز
بررسی شد، اما هیچ تغییری مشاهده نگردید. در بررسی های میکروسکوپی، کاهش
جمعیت سلولهای لایه گرانولار و آپوپتوز سلول های عصبی لایه گرانولار مخچه که
در رنگ آمیزی تانل نیز به اثبات رسید، درگروه های تیمار تحت مطالعه مشاهده شد. اجزاء سلولی مخچه نوزاد رت نر در گروه های 0.5 و4.5 و10 چندین تغییر فرا ساختاری، شامل مهاجرت کروماتین به حواشی هسته، اتساع شبکه آندوپلاسمیک
صاف و جدا شدن ریبوزوم ها از شبکه آندوپلاسمی خشن را نشان دادند.
میتوکندری ها تورم کریستا های درونی و فشرده شدن ماتریکس را نشان دادند.
مشاهدات مورفومتری و مورفولوژی در این بررسی ثابت کرد که سلول های لایه
گرانولار مخچه نوزاد رت تحت تاثیر متیل مرکوری کلراید قرار گرفته اند. بنابراین
مواجه شدن با دز های پایین متیل مرکوری کلراید موجب کاهش جمعیت نرونی در
ناحیه گرانولار مخچه می شود.

کلیدواژه‌ها