ارزیابی اثر نیتریک اکساید درو ن زا بر میزان اخذ آب در ر ت های کلستاتیک: مطالعه تجربی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

کلستاز به انسداد جریان صفرا از مجرای صفراوی کبد به داخل دئودنوم اطلاق
می شود. از آنجایی که در بیماران کل ستاتیک کاهش تمایل به نوشیدن آب کاملا جلب
توجه می کند و این مسئله در روند بهبودی این بیماران اختلالاتی را به وجود می آوردو از طرف دیگر در این بیماران نیتریک اکساید(NO)درون زا افزایش می یابد، مطالعه حاضر جهت بررسی احتمال تاثیر افزایش نیتریک اکساید درون زا بر کاهش اشتها به
آب با بهره گیری از الگوی تجربی ایجاد کلستاز در رت انجام گردید به منظور مطالعه تجربی حاضر42 سر رت نر بالغ به طور تصادفی به 7 گروه6 تایی شامل 3 گروه آزمایش 3گروه Sham و یک گروه شاهد تقسیم شدند . رت های گروه های آزمایش طبق الگوی لیگاتو ر دوبل کلستاتیک شدند و در ر ت های گرو ه های Sham فقط بر روی مجرای صفراوی یک لیگاتور شل قرار داده شد . اولین گروه آزمایش و گروه Sham مربوطه روزانه به مدت 21 روز آمینوگوانیدین (مهار کننده نیتریک اکساید) به میزان 100 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل صفاقی، گروه دوم آزمایش و گروه Sham مربوطه به مدت 21 روز ال  نیم (مهار کننده نیتریک اکساید سنتتاز ) به میزان 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل صفاقی و سومین گروه آزمایش و گروه Sham مربوطه و گروه شاهد روزانه به مدت 21 روز محلول نمکی 0.9%استریل ب ه میزان هم حجم دارو به گروه های دیگر به صورت داخل صفاقی دریافت کردند و روزانه میزان اخذ آب در
همه گروه ها اندازه گیری و ثبت گردید.
اطلاعات آماری به دست آمده با آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون توکی مورد ارزیابی قرار گرفتند . نتایج آماری نشان داد که اخذ آب در زیر گرو ه های A1 و B2 افزایش یافته در حالی که اخذ آب در گروه A3 کاهش را به همراه داشت (P<0.001)مطالعه آماری اخیر نشان داد که نیتریک اکساید نقش مهم و قابل ملاحظه ای در کاهش
اخذ آب در رت های کلستاتیک موش رت دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

« اغانی الحیاه »