مطالعه هیستوپاتولوژیک الگوهای رایج ضایعات غیر نئوپلاستیک پوست در سگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

با توجه به این که یکی از شایع ترین موارد مراجعاتی حیوانات کوچک به
کلینیک های دامپزشکی را بیماری پوستی تشکیل می دهد، بیوپسی جهت
تشخیص این ضایعات بعنوان یک روش تشخیص روزمره درآمده است . بنابراین
شناخت الگوهای هیستوپاتولوژیک ضایعات پوستی ضروری به نظر می رسد .
هدف از این مطالعه شناسایی و تعیین این الگوها و تخمین فراوانی نسبی
بیماری های غیرنئوپلاستیک پوستی در سگ می باشد
تعداد158 نمونه پوس تی از سگ های با رده سنی سه تا پنج سال جمع آوری شد . این نمونه ها در محلول فرمالین بافر ده درصد قرار گرفتند . پس از تثبیت کامل
نمونه ها، مراحل آماده سازی بافتی، قالب گیری با پارافین، برش و رنگ آمیزی انجام گرفت. برش های پنج میکرومتری با رنگ آمیزی E&H و در صور ت لزوم با رنگ آمیزی اختصاصی PAS رنگ آمیزی شدند، در نهایت مقاطع بافتی به لحاظ تغییرات هیستوپاتولوژیک مورد ارزیابی قرار گرفتند و الگوهای پایه ای آنها تعیین
و فراوانی نسبی آنها بدست آمد . بر روی یافته های بدست آمده آنالیز آماری انجام شد.نتایج نشان داد که درما تیت اطراف عروقی بیشترین (33 درصد )و الگوی التهاب عروقی کمترین فراوانی ( 1 درصد ) را نشان دادند . بعلاوه الگوهای هیستو
پاتولوژیک با فراوانی های درماتیت مرزی ( 2 درصد )، درماتیت ندولر یا منتشر(%13) پانیکولیت ( 3درصد)، درماتیت وزیکولریا پوستولر( 5درصد)،درماتوز آتروفیک( 23 درصد)، درماتیت فیبروزان ( 7 درصد) و پری
فولیکولیت/فولیکولیت/فرونکولوز( 13 درصد) مشاهده شدند.

کلیدواژه‌ها