شناسایی گونه های گونژیلونما و ضایعات آسیب شناسی آن در مری گوسفندهای کشتارگاه شهرستان بابل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

گونژیلونما یک نماتد از راسته اسپیروریدا می باشد که پستانداران مختلفی ر ا در دنیا
مبتلا می کند . چرخه زندگی این نماتد غیر مستقیم بوده و میزبان نهایی با خوردن
سوسکهای آلوده به این انگل مبتلا می شوند. تاکنون31 مورد انسانی آن توسط مولر از سراسر دنیا گزارش شده است. این مطالعه به صورت مقطعی  توصیفی بر روی 141 راًس گوسفند در کشتارگا ه شهرستان بابل صورت پذیرفت . برای بررسی عوارض پاتولوژیکی آن قطعات 3 سانتی متری از مری همراه با انگل را برش داده و پس از فیکس کردن در فرمالین 10 درصد به آزمایشگاه آسیب شناسی منتقل گردید از 141 راس گوسفند مورد بررسی ، 12 گوسفند(8.5درصد)به این انگل مبتلاء بودند. از نمونه های جدا شده از جدار مری 90.4%گونژیلونما پولکروم که از این تعداد 12 نمونه نر و 7 نمونه آن ماده بود و 2 نمونه جدا شده از گونه گونژیلونما
وروکوزوم بود که هر دو نر بودند . در مطالعه پاتولوژیک وجود آماس مختصر
همراه با هیپرتروفی و شاخی شدن اپیتل یوم بصورت مشهود قابل رویت بود که به
صورت افزایش لایه خاردار (آکانتوز) و افزایش لایه شاخی هسته دار (پاراکراتوز )
مشاهده گردید . این گونه انگل تغییرات آسیب شناختی قابل توجهی در مری
گوسفندان ایجاد می نماید.

کلیدواژه‌ها