مقایسه آزمایش های سرولوژیک(رزبنگال، رایت لوله ای و کومبس رایت)و مولکولی(PCR)در تشخیص بروسلوز گوسفند و بز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

بروسلوز یکی از شایع ترین بیماری های مشترک حیوان و انسان محسوب می گردد
و در مناطق زیادی از جهان گسترش یافته و در ایران نیز اندمیک است.
امروزه تشخیص بروسلوز بر پایه آزمایش های سرولوژی و میکروبیولوژی است.
در این مطالعه آزمایش های سرولوژی (رزبنگال، رایت لوله ای و کومبس رایت )بر روی100 نمونه انجام شده و سپس بر روی نمونه های خون رزبنگال مثبت و نمونه های مثبت و منفی رایت لوله ای، آزمایش PCR انجام شد . فراوانی نسبی بروسلوز برحسب سرولوژی20%و برحسب PCR 0.5 شد.با توجه به اهمیت شناسایی صحیح موارد آلوده در کنترل و پیشگیری برسلوز در
جوامع دامی و انسانی ؛ به نظر می رسد اس تفاده از آزمایش های متکی بر تکنولوژی اسیدهای نوکلئیک (PCR) از حساسیت و اختصاصیت مناسبی جهت تشخیص بروسلوز برخوردار می باشند 

کلیدواژه‌ها