تأثیرات مقادیر مختلف ویتامین D3 بر ترمیم استخوان زند زیرین خرگوش: ارزیابی بیومکانیک و هیستوپاتولوژیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

ویتامینD از مشتقات کلسترول میباشد؛ که فقدان این ویتامین موجب بروز اختلالاتی در متابولیسم بافت استخوانی میگردد. در این مطالعه 32 سر خرگوش
سفید نیوزلندی ماده بالغ تهیه و بصورت تصادفی به چهار گروه مساوی تقسیم
شدند. بعد از ایجاد بیهوشی عمومی یک نقیصه تمام ضخامت به عرض 1 میلیمتر
در ناحیه میانی استخوان زند زیرین هر دو اندام قدامی راست و چپ در تمامی گروهها ایجاد گردید. حیوانات گروه اول، دوم و سوم به ترتیب IU 2500-5000IU- 10000IU ویتامینD3 به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز جراحی و سپس همان مقدار از دارو را هفتهای یکمرتبه به مدت 50 روز از طریق تزریق
عضلانی دریافت کردند. حیوانات گروه چهارم حجم مساوی از نرمال سالین
شبیه به رژیمی که در بالا ذکر شد، دریافت کردند 50روز بعد از جراحی خرگوشها ترحمکشی (Euthanasia) شده و نقیصه استخوانی مورد ارزیابی هیستوپاتولوژی و بیومکانیکی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از بررسی
بیومکانیکی استخوان زند زیرین نشان داد که میانگین نیروی لازم جهت شکستن استخوان در گروه II بیشتر از سایر گروهها ومعادل 2.13 ± 124/75 نتایج ارزیابی هیستوپاتولوژی نشان داد که ترمیم استخوان در گروه دوم نسبت به
سایر گروهها بهتر انجام شده است. با توجه به ارزیابیهای به عمل آمده میتوان
نتیجه گرفت که 1و 25 دیهیدروکسی کولهکلسیفرول میتواند به طور موثری در
بهبود آسیبهای استخوانی نقش داشته باشد؛ اما در غلظتهای بالا میتواند از
معدنی شدن جلوگیری کند

کلیدواژه‌ها